RSC a ESCI-UPF

Des de la seva creació, ESCI-UPF ha estat compromesa amb la sostenibilitat i ha seguit un procés d’avenç i millora continus en tots els aspectes que s’hi relacionen. Això es reflecteix no solament en la mateixa organització sinó també en els àmbits de la formació i la recerca, així com en el ferm compromís adquirit quant a la relació, la divulgació i la transferència a la societat dels seus coneixements en matèria de sostenibilitat.

Els nostres estatuts, en l’article 1c, estableixen com una de les finalitats principals de l’Escola la formació i la recerca internacional en l’àmbit de la sostenibilitat i la gestió ambiental.

L'equip

L’octubre del 2016 es va crear el Departament de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF amb l’objectiu d’establir polítiques i d’ampliar mesures en aspectes de sostenibilitat tant internament com externament, és a dir, tant al si de la mateixa institució com en els seus diversos àmbits d’actuació.

El Departament de Responsabilitat Social Corporativa està format per:

{[{ profesor.nombre }]} {[{ profesor.apellidos }]}

{[{ asig.nombre[0].value }]}

{[{ profesor["cargo"] }]} -

Professor/a:
{[{ pAsig.nombre[0].value }]} {[{ cur.nombre_mini[0].value }]}
Titulació:
Biografia:

Memòries de sostenibilitat

Des del curs 2015-2016, ESCI-UPF elabora periòdicament memòries de sostenibilitat seguint les diverses iniciatives a les quals està adherida:

Compromisos d’ESCI-UPF en l’àrea de l’RSC

  • Quant a la institució mateixa, tota la seva gestió i les seves actuacions i operacions es duran a terme dins d’un marc ètic. En aquest sentit, es consideren tots els aspectes relacionats amb el respecte dels drets humans, laborals, mediambientals i de bon govern de la institució.
  • Quant a la formació, ESCI-UPF transmetrà els valors de la responsabilitat social i la sostenibilitat a tot l’alumnat, tant a nivell personal com per a la gestió de les organitzacions. En aquest sentit, dins dels diferents graus i màsters de la institució, s’inclouen assignatures i activitats que recullen tots aquests aspectes, les quals es van actualitzant en funció dels nous escenaris i reptes internacionals.
  • ESCI-UPF potenciarà i treballarà tots els aspectes de la recerca en l’àmbit de la sostenibilitat a través de càtedres especialitzades i grups de recerca, com també en els treballs de fi de grau i fi de màster.
  • ESCI-UPF col·laborarà amb la societat i li transmetrà coneixement, tant a nivell local com a nivell internacional, participant en reunions, actes i congressos amb l’objectiu de difondre i transferir els resultats de la nostra recerca i experiència. Així mateix, donarà suport i participarà en totes aquelles iniciatives que, en aquest àmbit, tinguin relació, s’adaptin i siguin adequades a l’activitat i als objectius d’ESCI-UPF.
  • ESCI-UPF informarà de manera clara, senzilla i rigorosa sobre la seva política, els seus objectius i les seves actuacions en aquesta matèria a través de memòries de sostenibilitat, elaborades d’acord amb models de referència i en les quals es recolliran tots els aspectes i punts rellevants relacionats.

Codi ètic

ESCI-UPF desenvolupa totes les seves activitats d’acord amb els principis establerts en el Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, vigent des del 8 de juliol de 2020, el qual subscriu i al qual s’adhereix. Aquests principis són: la integritat, la llibertat acadèmica, la responsabilitat, l’honradesa, la igualtat, la privacitat, la confidencialitat, el respecte i la sostenibilitat.

Àmbits de treball

Formació

Tenim un extens programa d’activitats de formació que es desenvolupen al llarg de l’any. El nostre programa de formació es concreta en les línies següents:

  • Postgrau en RSC, en coordinació amb la BSM
  • Programes enfocats
  • Programes in-company

Recerca

Les principals línies de recerca són:

  • Responsabilitat social de les organitzacions en un context internacional
  • Igualtat d’oportunitats a les organitzacions

En el marc d’aquestes línies, s’ofereixen diversos tipus d’assistència tècnica per dur a terme les accions que els nostres col·laboradors requereixin.