Metodologia
Máster of Science in Sustainability Management

El Master of Science in Sustainability Management combina en les seves assignatures diferents metodologies d’ensenyament:

  • Estudis de cas
  • Masterclasses amb experts
  • Tutories i seguiment
  • Presentacions orals
  • Discussions a classe i activitats de grup
  • Visites a empreses i institucions

Avaluació

Per obtenir aquesta titulació cal aprovar totes les assignatures i el treball de fi de màster (TFM), que cal defensar davant d’un tribunal d’experts.

Els criteris d’avaluació de cada assignatura s’establiran al començament del trimestre. El sistema d’avaluació el determina cada professor i pot variar d’una assignatura a una altra però, en general, pot consistir en una avaluació continuada, en treballs i escrits individuals, presentacions orals, examen final, etc.

L’assistència regular a classe i la superació dels exercicis pràctics i els treballs obligatoris formen part de l’avaluació.

Eines

Los másters, posgrados y cursos presenciales de ESCI-UPF y UPF-BSM combinan la participación activa del estudiante con la enseñanza de Els màsters, postgraus i cursos presencials d’ESCI-UPF i UPF-BSM combinen la participació activa dels estudiants i l’ensenyament de conceptes teòrics i pràctics. És un tipus d’aprenentatge centrat a comentar i resoldre estudis de cas a l’aula i aplicar els coneixements adquirits en situacions reals. S’utilitza Aula Global, el campus virtual, per mantenir la continuïtat entre les sessions presencials a l’aula.