Avis legal

Aquest Avís legal (en endavant, «l’Avís legal»), juntament amb la Política de privacitat i cookies, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (en endavant, «el Lloc Web»).

El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, «l’Usuari») i implica l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal. En caso que no estigui d’acord amb aquest Avís legal, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense utilitzar-lo.

Mitjançant l’acceptació d’aquest Avís legal, l’Usuari manifesta:
Que ha entén i comprèn el que aquí s’exposa.
Que assumeix totes les obligacions aquí detallades.

1. Informació general del Lloc Web
En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (en endavant, «ESCI-UPF»).
Domicili social: Passeig de Pujades, 1, 08003 – Barcelona, Espanya.
NIF: Q5856335D
E-mail: comunicacio@esci.upf.edu
Telèfon: +34 932 954 710

2. Normes d’utilització del Lloc Web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i els seus serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per desenvolupar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del
terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en
els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que
atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats
internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que
constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, «correu brossa», «cartes en cadena»,
«estructures piramidals», o qualsevol altra forma sol·licitació, tret d’en aquelles àrees (com ara espais comercials)
que s’hagin concebut exclusivament per fer-ho.

VI.- No introduir o difondre informacions i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als
receptors de la informació.

VII.- No suplantar altres Usuaris fent servir les seves claus de registre per accedir als diferents serveis i/o continguts
del Lloc Web que ho requereixin.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que
suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyrights que corresponguin
als titulars del Lloc Web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que
suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne ESCI-UPF davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena
o sanció que pugui veure’s obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de
qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, ESCI-UPF, el dret de sol·licitar la
indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3. Exclusió de responsabilitat
L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a ESCI-UPF l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics nocius.

ESCI-UPF no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o els equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització els serveis oferts al Lloc Web o pel fet de navegar-hi.

ESCI-UPF no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la seva prestació o amb caràcter previ.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web
El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (en endavant, «Llocs Enllaçats»). En aquests casos, ESCI-UPF només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a ESCI-UPF, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a ESCI-UPF l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre ESCI-UPF i els seus responsables o titulars, ni la seva recomanació o promoció o bé una identificació d’ESCI-UPF amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.

Tret que s'indiqui expressament el contrari al Lloc Web, ESCI-UPF no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ESCI-UPF.

5. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web, entenent que són, a títol merament enunciatiu, textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual d’ESCI-UPF o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

L’Usuari manifesta ser l’únic autor de la totalitat de fotografies, imatges, textos i/o comentaris (en endavant, «els Continguts») que publiqui al Lloc Web o enviï a través del Lloc Web, garantint que l’ús d’aquests Continguts en el Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests Continguts, l’Usuari cedeix gratuïtament a ESCI-UPF els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d’explotació existents fins a la data d’acceptació d’aquest Avís legal. Aquesta cessió s’efectua per a l’àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l’Usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de defunció.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius publicats al Lloc Web són titularitat d’ESCI-UPF o de tercers, sense que es pugui entendre atribuït a l’Usuari cap dret sobre ells.

6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal es declarés totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part de la disposició que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se aquesta disposició totalment o parcialment no inclosa.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre ESCI-UPF i l’Usuari, seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.