Reglament

El Portal de transparència d’ESCI-UPF és l’eina de publicació d’informació prevista en la legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.També serà l’instrument bàsic per retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei d’ensenyament superior mitjançant l’estudi, la recerca i la docència.

La incorporació de la informació es farà de manera progressiva, a mesura que estigui disponible.

Adscripció ESCI a UPF

BOE-BDBI pla d'estudis
BOE-GNMI pla d'estudis

Estatuts ESCI-UPF