Servei d’Inclusió
Estudiants

ESCI-UPF és una institució compromesa amb la societat i, en aquest sentit, s’ha creat el Servei d’Inclusió: per assegurar el correcte desenvolupament de totes les persones, per reforçar l’atenció a l’àmplia diversitat educativa i per garantir els drets i la inclusió de les persones amb discapacitat, risc d’exclusió socioeconòmica i esportistes d’alt rendiment.

A ESCI-UPF entenem la inclusió en termes d’accessibilitat universal, com a condició imprescindible per assegurar l’autonomia de les persones des de la igualtat i la no discriminació. No solament intentem garantir l’accés físic a la totalitat dels serveis, activitats i espais, sinó també la participació en les mateixes condicions que la resta de la comunitat universitària. En definitiva, volem garantir els drets referents a l’accés, la permanència en els estudis i l’ocupació.

El Servei d’Inclusió ofereix acollida i suport als alumnes amb necessitats educatives especials des que arriben al centre. Es pot sol·licitar el suport del Servei d’Inclusió aportant la documentació acreditativa per tal de rebre orientació en el transcurs de l’estada a la universitat, o també per definir des d’un inici les adaptacions curriculars necessàries i concretar el suport i els recursos requerits.

Adaptacions i recursos
 • Temps addicional en exàmens i activitats avaluables
 • Benevolència en la correcció de faltes ortogràfiques
 • Ampliació de lletra en exàmens
 • Hàbits i tècniques d’estudi
 • Mitjans suficients per facilitar l’accessibilitat als diferents espais de la universitat
 • Suport digital per a la realització dels exàmens
 • Reserva d’espai a les primeres files de les aules de classe
 • Mobiliari adaptat per a cadira de rodes
 • Possibilitat de realització d’examen oral (segons la normativa i el pla docent)
 • Servei extern d’Atenció Psicològica
 • Programa de suport a esportistes d’alt rendiment (versió en castellà)
 • Programa d’acompanyament
Protocol d'atenció
 • Detecció i acollida:
  1. Abans de l’inici de curs, als alumnes que manifesten necessitats educatives especials durant la matrícula se’ls deriva a la coordinadora del Servei d’Inclusió per a una primera entrevista.
  2. Si durant les trobades amb els tutors acadèmics manifesten necessitats educatives especials, se’ls reorienta cap al Servei d’Inclusió.
  3. L’estudiant pot dirigir-se en qualsevol moment a la coordinadora del servei.
 • Orientació i sol·licitud del servei: entrevista inicial amb el Servei d’Inclusió per definir les adaptacions i els recursos necessaris.
  1. Entrega per part de l’alumnat al Servei d’Inclusió de documentació actualitzada que acrediti el tipus de necessitat educativa especial i/o discapacitat. (Ni el professorat ni els tutors no han de rebre la documentació per motius de protecció de dades personals.)
 • Comunicació al cap d’estudis per a l’aprovació de les adaptacions curriculars i/o dels suports establerts.
 • Comunicació de les adaptacions curriculars i/o dels recursos necessaris al professorat de cada assignatura afectada i al tutor o la tutora.
 • Reunions de seguiment trimestrals amb l’alumnat per avaluar la trajectòria acadèmica.