Perfil del contractant

D’acord amb el que estableixen els articles 42, 126 i 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic seran publicats en aquest “perfil de contractant” els anuncis de licitacions, les adjudicacions i formalitzacions dels contractes. També es difondran altres dades i informacions relatives a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació.

El segell electrònic que figura en cadascun dels arxius que s’adjunten indica la data i hora en què han estat publicats en aquest perfil.

Licitacions i adjudicacions en curs

Convenis

En data 15 de maig de 2019 l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) s'incorpora al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en les seves categories de subministrament de material d'oficina, mobiliari d'oficina i de paper per a impressió i escriptura i dels serveis de vigilància i seguretat i de gestió i assistència en viatges.

Conveni
Resolució

L'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) ha signat els acords de contractació conjunta d'equips audiovisuals, equips informàtics, llum i telefonia amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acords d'adhesió 

Normativa de referència

Regulació jurídica
Classificació empresarial
Classificació estadística de contractes públics: CPV - CPA - Codi NUTS