Perfil del contractant

D’acord amb el que estableixen els articles 42, 126 i 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic seran publicats en aquest “perfil de contractant” els anuncis de licitacions, les adjudicacions i formalitzacions dels contractes. També es difondran altres dades i informacions relatives a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació.

El segell electrònic que figura en cadascun dels arxius que s’adjunten indica la data i hora en què han estat publicats en aquest perfil.

Licitacions i adjudicacions en curs

Convenis

En data 15 de maig de 2019 l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) s'incorpora al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya en les seves categories de subministrament de material d'oficina, mobiliari d'oficina i de paper per a impressió i escriptura i dels serveis de vigilància i seguretat i de gestió i assistència en viatges.

Conveni
Resolució

L'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) ha signat els acords de contractació conjunta d'equips audiovisuals, equips informàtics, llum i telefonia amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acords d'adhesió 

Normativa de referència

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (versió en castellà)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (versió en castellà)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (versió en castellà))
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya