Normativa transparència

Àmbit estatal

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (versió en castellà)

Àmbit autonòmic

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (versión catalán)

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents