Escribe y encuentra lo que buscas:

Portal de transparència : Normativa transparència

Normativa transparència

Àmbit estatal

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Àmbit autonòmic

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents