Bonificacions

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de matriculació (consulta la reducció de l’import al Departament d’Administració).

Important: recorda que si en el moment de matricular-te no presentes la documentació que es requereix per a cada situació no podràs beneficiar-te de la bonificació corresponent.

Documentació acreditativa, si escau, del dret a bonificació en la part del preu públic de la matrícula.

Títol de família nombrosa de categoria general (primera) i de categoria especial (segona o d’honor)

En el moment de matricular-te hauràs de presentar l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en la data d’inici del curs acadèmic.

Si presentes el carnet individual caldrà que declaris el nombre de germans que esteu inclosos en el títol de familia numbrosa.

Si el títol està caducat, hauràs de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 31 de desembre, hauràs de presentar el carnet renovat i vigent en la data d’inici del curs, tal com estableix la normativa vigent.

Les situacions de família nombrosa de categoria especial (segona o d’honor) et donen dret a la gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula. La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret a la semigratuïtat (50 % de descompte) en la part del preu públic de la matrícula.

Certificat de matrícula d’honor a Batxillerat i premi extraordinari a Batxillerat

En el moment de fer la matrícula hauràs de presentar un certificat original expedit pel centre de Batxillerat on consti la menció de la matrícula d’honor a Batxillerat o documentació acreditativa de l'obtenció del premi extraordinari a Batxillerat.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits del primer curs, sempre que et matriculis per primera vegada.

ATENCIÓ: només podràs gaudir d'aquest descompte si accedeixies per primer cop a la universitat.

Certificat de discapacitat (grau mínim del 33%)

En el moment de matricular-te hauràs de presentar original i fotocòpia del certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti un grau de discapacitat mínim del 33 %. El document ha d'informar del grau, tipus d'afecció i la data de nova revisió, o bé especificar si és permanent/definitiu.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Resolució que acredita la situació de víctima d’actes terroristes

En el moment de matricular-te hauràs de presentar la resolució administrativa corresponent (original i fotocòpia). En el cas del cònjuge o dels fills, la resolució haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del llibre de família.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere

Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
 • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials.
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE).
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
  • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte.
  • Recurs públic d’acollida
  • Entitat subvencionada per una administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Validesa de la documentació:

 • En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere:
  • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
  • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
  • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
 • En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 • El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.

Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, s'ha de presentar la documentació següent:

 • Llibre de família, en el cas de fills o filles fins als 21 anys.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills o filles majors de 21 anys.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.