Accés graus

ESCI-UPF és un centre públic i s’hi accedeix d’acord amb els procediments que estableixen la Generalitat de Catalunya i la mateixa Universitat Pompeu Fabra.

Procediments que hauràs de seguir segons el teu cas

Per sol·licitar plaça a ESCI-UPF has de complir algun dels requisits que et detallem a continuació i, segons el cas, hauràs de seguir un procediment o un altre.

Si has fet les PAU o tens un títol CFGS
 • Des del Batxillerat + PAU o des de COU + PAU, amb independència de la modalitat/opció de Batxillerat que hagis cursat.
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i Formació Professional (FP) de segon grau. Els estudiants que han fet un CFSG poden presentar-se a la fase específica de les PAU per aconseguir una nota d’admissió superior a la nota d’accés obtinguda en la formació professional.

Si ets ciutadà espanyol i has cursat estudis, o has obtingut un títol per accedir a la universitat en un sistema educatiu estranger, l’hauràs d’homologar. En aquest cas, consulta l’apartat Estudiar a Catalunya: homologació del Batxillerat a la pàgina web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir la informació necessària referent a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i a la preinscripció universitària que hauràs de fer per participar en el procés d’assignació de plaça en un estudi del Sistema Universitari de Catalunya, pots contactar amb:

Oficina d’Accés a la Universitat
Adreça:
Via Laietana, 2, planta baixa
Població: 08003 Barcelona
Telèfons: 93 223 03 23 i 93 223 25 91, de 9.00 a 14.00 hores
Adreça de contacte: Bústia de contacte
Horari d’atenció: Tot l’any, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Si necessites més informació, la trobaràs a:

En tots dos casos, has de fer la preinscripció universitària. Si tens un títol universitari i vols accedir al primer curs d’un estudi de grau, has de fer igualment la preinscripció universitària.

Una vegada confirmada l’admissió a la universitat, has d’informar-te del procediment de matriculació a ESCI-UPF.

Si has fet les proves d’accés per a més grans de 25 o de 45 anys

Les persones més grans de 25 anys que no posseeixin cap titulació per accedir a la universitat per altres vies, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant la superació d’una prova d’accés i la preinscripció universitària.


Per aquesta via hi haurà preferència d’accés per a estudis de grau de la branca de coneixement de les matèries examinades en la fase específica.

Les persones més grans de 45 anys que no poseeixin cap titulació per poder accedir a la universitat per altres vies, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant la superació d’una prova d’accés i la preinscripció universitària.

Les persones que hagin superat la prova, sol·licitaran una entrevista, mitjançant el portal ACCESNET, a la Universitat que imparteixi l’estudi al qual volen accedir.

Procés d’admissió:

Hi haurà dues fases diferenciades: la primera fase de valoració serà eliminatòria; les persones que la superin podran presentar-se a l’entrevista personal.

Estructura del procés de valoració de l’experiència professional o laboral per a estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra

Entrevista personal

 1. L’entrevista tindrà com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat de la persona per seguir amb èxit l’estudi de grau sol·licitat. Aquesta fase tindrà una valoració d’Apte o No Apte. Els candidats que obtinguin una qualificació de No Apte a la fase de l’entrevista personal no hauran superat aquest procés d’accés.
 2. Durant l’entrevista, la Comissió de valoració utilitzarà preferentment la llengua catalana i podrà comprovar les competències de comprensió i expressió del candidat en qualsevol de les llengües de docència de la titulació corresponent.
 3. Per als candidats que hagin obtingut una qualificació d’Apte, la seva qualificació final quedarà determinada per la suma de les qualificacions de la fase 1 i s’utilitzarà per a l’assignació de places corresponent.
Si has finalitzat els estudis de Batxillerat a l'estranger o de Batxillerat internacional

Estudiants procedents de sistemes educatius d’estats membres de la UE o d’altres estats amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

Poden accedir a través d’aquesta via: estudiants procedents de sistemes educatius de països de la UE, estudiants procedents del sistema educatiu suís, andorrà, islandès, noruec, de Liechtenstein i xinès, i estudiants que disposin del títol de Batxillerat europeu o de Batxillerat internacional. (Relació de països que es poden acollir)

Poden accedir a les universitats espanyoles, sense necessitat de fer l’homologació dels seus estudis de batxillerat ni les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per a estrangers, sempre que compleixin els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per accedir a les seves universitats.

L’admissió per aquesta via implica que no es pot accedir per altres vies en un mateix curs acadèmic. Tampoc no poden sol·licitar l’admissió per aquesta via aquells estudiants que ja hagin accedit a una universitat espanyola.

Procés:

 • Obtenir l’acreditació per a l’accés a la universitat espanyola. (UNEDassis)

 • Fer la preinscripció universitària. Els estudiants que vulguin accedir al primer curs dels estudis impartits per facultats o escoles universitàries del districte de Catalunya hauran de tramitar la preinscripció a l’Oficina d’Accés a la Universitat.

   

Si l’estudiant vol millorar la qualificació obtinguda a l’acreditació té dues opcions:

 • Examinar-se de matèries de la fase específica a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), en qualsevol universitat de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya, el calendari per fer aquestes proves es pot consultar a la web Canal Universitats.

Trobaràs les matèries que ponderen per a l’admissió a les universitats públiques catalanes a la taula de ponderacions que publica la Generalitat de Catalunya.

 • -Fer les proves de competències específiques (PCE) de la UNEDAsiss.

Més informació:

Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers no inclosos en els casos anteriors

Poden accedir per aquesta via els estudiants amb estudis de batxillerat a sistemes educatius estrangers procedents de països amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat i amb l’homologació definitiva dels seu títol de batxillerat.

Si l’homologació es concedeix per al Batxillerat, haurà de realitzar les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) que organitza la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Un cop superades les proves, podrà sol·licitar plaça a les universitats catalanes mitjançant la preinscripció universitària.

Si has finalitzat estudis universitaris i vols continuar estudiant

Si ja tens una titulació universitària i vols començar un altre estudi de grau, has de fer la preinscripció universitària al portal d’accés a la universitat. Els titulats universitaris tenen una quota de places reservades.

Més informació:

Si vols homologar el teu títol universitari estranger, has de contactar amb el Ministeri d’Educació d’Espanya per realitzar el tràmit corresponent.

Si vols accedir a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats (30 crèdits reconeguts)

Per aquesta via poden accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l’Estat espanyol i vulguin canviar d’universitat o bé d’estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l’estranger, no hagin obtingut la credencial d’homologació del títol o el certificat d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya.

1. Normativa

Normativa d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats. Acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010, modificat per l’acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011 i de 4 de febrer del 2015 i per Acord del Consell de Govern de 6 de juliol de 2016.

2. Convocatòria

Anualment, la universitat publica la convocatòria referent a aquest accés amb la indicació del termini de sol·licitud, els criteris d’admissió, el nombre de places i el calendari del procediment.

Convocatòria per a l'accés al curs 2024-2025

3. Publicació de resultats

En aquest apartat es publicaran els resultats de cada fase i l’admissió definitiva en els terminis establerts en la convocatòria. En tots el casos, la notificació als interessats s’entén practicada en la data de publicació a la web corresponent.

4. Altres informacions

Transferència i reconeixement de crèdits per part d’ESCI-UPF.

Si no compleixes els requisits d’aquesta convocatòria i vols accedir a uns estudis de grau, has de fer la preinscripció universitària.