Metodologia

Máster of Science in International Business

El Master of Science in International Business combina diferents metodologies d’ensenyament en les seves assignatures:

 • Estudis de cas pràctics
 • Exercicis individuals
 • Activitats en grup
 • Presentacions orals
 • Discussió a classe
 • Visites a empreses

Cada assignatura es presenta mitjançant una descripció detallada dels objectius d’aprenentatge i de les habilitats que l’alumnat hauria d’haver adquirit a final de curs.

ESCI-UPF i la UPF-BSM basen la seva metodologia d’ensenyament en un enfocament científic del coneixement basat en tres idees centrals: gestió basada en proves, emprenedoria i innovació i compromís amb el valor social.

Avaluació

Els criteris d’avaluació de cada assignatura s’establiran al començament del trimestre. El sistema d’avaluació pot variar d’una assignatura a una altra, però es basarà en el rendiment de l’alumnat en les activitats següents:

 • Exàmens escrits i proves tipus test
 • Presentacions orals
 • Treballs i escrits individuals
 • Projectes en grup
 • Participació a classe i contribució als debats

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials d'ESCI-UPF i de UPF-BSM combinen la participació activa de l’estudiant i l’ensenyament de conceptes teòrics i pràctics. És un tipus d’aprenentatge centrat a comentar i resoldre estudis de cas a l’aula i a aplicar els coneixements adquirits a situacions reals. El campus virtual Aula Global s’utilitza per mantenir la continuïtat entre sessions presencials a l’aula.