Programa d'acompanyament

Aquest programa sorgeix com una proposta per potenciar les relacions entre estudiants de cursos superiors i estudiants de primers cursos dels graus a ESCI-UPF. Consisteix a oferir un suport addicional i complementari als nouvinguts en aspectes socials, d’inclusió i d’interacció, principalment dins de l’entorn universitari. El programa també està obert a realitzar un acompanyament a estudiants d’altres cursos o amb necessitats especials que així ho demanin.

El programa d’acompanyament ofereix la possibilitat de fer un voluntariat dins la universitat. Es planteja com un instrument d’atenció a la diversitat, de motivació al desenvolupament de capacitats mediadores i potenciador dels lligams entre estudiants de diversos cursos aprofitant les seves habilitats personals.

Cada estudiant de primer any tindrà un mentor o mentora d’un curs superior de la mateixa titulació, assignat de manera aleatòria, que serà qui l’orientarà i resoldrà dubtes en aspectes del dia a dia de les classes, de la vida a la universitat i de la ciutat. Es proposa, doncs, un mètode d’aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, en què un dels participants farà el rol de mentor (el que es presenta com a voluntari) i l’altre el rol de mentorat (principalment estudiants de primer curs). Amb la seva col·laboració es pretén enfortir les relacions entre estudiants de diversos cursos, potenciar la comunicació i l’aprofitament de tots els serveis que ofereix la universitat i augmentar la vinculació entre els estudiants així com el seu sentiment de pertinença.

Informació per a mentors

Qui pot ser mentor?

Els mentors han de ser estudiants de segon o tercer curs del Grau en Bioinformàtica i de segon, tercer o quart curs del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Perfil del voluntariat
 • Proactivitat.
 • Interès per la integració i per enfortir els lligams dins de la comunitat d’ESCI-UPF.
 • Capacitat d’empatia i assertivitat.
 • Competència comunicativa oral.
 • Discreció i confidencialitat.
 • A més, s’han de conèixer bé la Universitat i els serveis que s’hi ofereixen i tenir els recursos necessaris per saber trobar aquesta informació.
Objectius del programa
 • Millora en la participació i la integració dels estudiants de nou accés.
 • Reforç de les relacions estudiant-estudiant.
 • Empoderament entre estudiants.
 • Potenciació de competències transversals en l’àmbit social i comunicatiu.
 • Millora en la comunicació de tots els serveis a l’abast de l’estudiant.
Funcions del mentor
 • Acompanyar i guiar el nou estudiant en el seu primer curs a la Universitat, com a mínim en el primer trimestre acadèmic. Com que també són estudiants, poden compartir “trucs” que els van servir durant el primer curs, resoldre dubtes logístics i de gestió, orientar a l’hora de triar assignatures i itineraris formatius, assessorar en tècniques i hàbits d’estudi o donar suport personal davant les pors o preocupacions habituals en el primer curs de la Universitat.
 • Informar dels serveis de què disposen tant ESCI-UPF com la UPF.
 • Atendre dubtes i consultes dels seus mentorats i guiar-los perquè demanin la informació al servei, departament o lloc web que correspongui.
 • Dinamitzar la relació amb els seus estudiants mentorats.
 • Facilitar informació sobre les diferents eines tecnològiques i docents: per a què serveixen i com funcionen (SIGMA, Horaris, Aul@ESCI, etc.).
 • Desenvolupar un ambient de diàleg i aprenentatge entre mentor i mentorat que vagi més enllà d’un simple trasllat d’informació per generar un espai de creixement mutu.
 • Contactar amb la persona responsable del programa en cas que hi hagi incidències que el mentor no pot resoldre.
 • Aportar feedback a la persona responsable del programa per tal d’identificar quines són les preguntes més freqüents que fan els estudiants mentorats, amb quines dificultats s’ha trobat en el rol de mentor, propostes de millora al Programa d’acompanyament, etc.
 • Els mentors orienten els estudiants sobre com enfocar l’estudi de la carrera posant l’accent en les diferències que demana un nivell universitari en relació amb l’institut o altres estudis previs.

Informació per a mentorats

Qui pot ser mentorat/a?

Es comunicarà a tots els estudiants de primer curs dels graus d’ESCI-UPF el nom i contacte de la persona voluntària que farà les funcions de mentor/a el mateix dia que realitzin la matrícula.

Els estudiants d’altres cursos superiors que sol·licitin l’acompanyament d’un mentor podran demanar de participar en el programa presentat la sol·licitud quan s’obri la convocatòria anual al final del tercer trimestre o bé al Servei d’Inclusió.

Drets del mentorat
 • Rebre un acompanyament personalitzat en el procés d’incorporació a l’entorn universitari amb la informació completa dels serveis i recursos que la Universitat posa al seu abast.
 • Mantenir la confidencialitat dels seus dubtes i consultes, així com de la seva situació personal en cas de compartir-la amb el mentor.
 • Canviar de mentor en cas de no trobar la idoneïtat que correspon en una relació de mentoria.
 • Rebre solució i resposta a les seves consultes, guardant el degut temps d’espera que requereix cada consulta.
Deures del mentorat
 • Mantenir la confidencialitat sobre els temes tractats en les reunions de seguiment.
 • Signar els fulls de compromís i seguiment de cada activitat de mentoria.
 • Comunicar al responsable del programa qualsevol incidència sobre el seu procés de mentoria, en qualsevol de les seves fases.

Intinerari d'activitats

Juliol
 • Llançament de campanya d’inscripcions al programa.
 • Inscripció com a voluntari o voluntària al programa d’acompanyament.
 • Formació prèvia a la matriculació per conèixer els detalls del programa (a càrrec de la persona responsable del programa).
Setembre
 • Comunicació a cada estudiant de primer curs del nom i contacte del seu mentor.
 • Comunicació a cada voluntari del noms i contactes dels seus mentorats.
 • Sessió de benvinguda.
 • Primera presa de contacte entre mentors i mentorats (idealment presencial).
 • Inici de curs i primeres trobades per tractar temes rellevants en aquest moment del trimestre.
 • Cada voluntari és lliure de decidir la forma com realitza l’acompanyament i les accions que porta a terme, tenint cura d’abordar tots els temes que són d’interès per als seus mentorats. Aquest contingut serà compartit a tots els voluntaris en iniciar el curs.
Octubre
 • Xerrada formativa per als voluntaris. Oberta a tota la comunitat.
 • Seguiment de mentorats.
 • Lliurament dels fulls de compromís a la persona responsable del programa.
Novembre
 • Xerrada formativa per als voluntaris. Oberta a tota la comunitat
 • Seguiment de mentorats
Decembre
 • Tancament de trimestre.
 • Finalització del voluntariat per a aquells participants que així ho desitgin.
 • Confirmació de continuació per a aquells voluntaris que vulguin mantenir el seu rol i/o que vulguin obtenir reconeixement de crèdit RAC per la funció de voluntariat.
 • Feedback a la coordinació del programa.

La resta dels trimestres continuen amb xerrades i seguiment amb una trobada trimestral amb la persona responsable del programa. En finalitzar l’any acadèmic es realitzarà una reunió final de tancament, avaluació i propostes de millora.

Seguiment

Tots els voluntaris podran comptar en qualsevol moment amb el suport de la persona responsable del programa per resoldre dubtes o comunicar incidències.

L’únic seguiment estricte serà per confirmar el lliurament dels Fulls de compromís, per corroborar l’assistència a les xerrades i per rebre les fitxes de seguiment. Aquesta documentació serà necessària, principalment, en el cas d’aquells voluntaris que desitgin un reconeixement de la seva tasca com a crèdits RAC. En aquest cas, la col·laboració exigirà una vinculació per part del voluntari durant tot el curs acadèmic, de manera que pugui demostrar la dedicació horària que requereix un crèdit. Aquesta informació s’explica amb detall a l’apartat corresponent.

En cas de fer el voluntariat només durant el primer trimestre, no cal cap informe final, però el mentor que faci aquesta col·laboració serà citat a una reunió (presencial o virtual), a la fi del primer trimestre, per tal de compartir la seva experiència i d’aportar tot el que consideri oportú per millorar el programa d’acompanyament.

Documents de seguiment

Full de compromís

Totes les parelles de mentors i mentorats hauran de signar un Full de compromís en què se certificarà la intenció de mantenir la confidencialitat dels temes tractats i la voluntat de realitzar la col·laboració en funció del bon ambient social i relacional a la Universitat. Tot voluntari ha de lliurar aquest full a la coordinació del programa durant les primeres setmanes del primer trimestre.

Fitxa de seguiment

En cas que es vulgui continuar amb aquest acompanyament durant tot el curs acadèmic, mentorats i mentors hauran de signar un full on es registra cada trobada i els temes tractats de manera general. Mentors i mentorats hauran de portar un registre comú, signat per ambdues parts, de totes les trobades, activitats formatives i del seguiment dels mentorats amb indicació de les hores dedicades.

Aquesta continuïtat implica que caldrà:

 • Comunicar a la persona responsable del programa la intenció de fer la mentoria durant tot el curs acadèmic (abans d’acabar les classes del primer trimestre).
 • Emplenar i signar una sèrie de documents i fitxes de seguiment. El recull d’aquestes evidències podrà ser objecte de reconeixement de crèdit RAC.
 • Participar en un mínim de sessions formatives grupals durant els tres trimestres del curs en un únic any acadèmic. La proposta d’activitats formatives es posarà a disposició dels voluntaris dins de l’espai de Google Classroom destinat a la comunicació amb els participants. Les sessions formatives requeriran algunes accions que permetin confirmar l’assistència, però no tindran caràcter avaluable.

Els continguts i la descripció de les fases de seguiment s’expliquen a la sessió inicial de formació als voluntaris i, a més, queda tot detallat en la documentació a la qual tenen accés tots els voluntaris dins de l’espai de Google Classroom específic per a aquest programa.

Reconeixement de crèdits RAC

L’activitat de voluntariat en el Programa d’acompanyament pot ser objecte de reconeixement d’1 crèdit RAC per part de la UPF. Per obtenir-lo s’han de complir els requisits següents.

En cas que el mentor o la mentora vulgui obtenir el reconeixement (màxim 1 ECTS per curs) caldrà certificar les diverses accions realitzades durant tot el curs acadèmic, que, com a mínim, hauran de ser les següents:

 • Participar en l’acció formativa de juliol sobre la preparació per al voluntariat d’acompanyament als estudiants de nou accés.
 • Participar un mínim de 6 hores (al llarg de tot el curs) en les sessions formatives planificades durant els tres trimestres. Caldrà algun element que justifiqui de manera objectiva la participació en la xerrada, per exemple, contestar un breu qüestionari sobre el tema o lliurar un exercici que s’hagi fet dins del workshop. No tindrà caràcter avaluable, però sí un reconeixement d’apte o no apte per justificar la participació.
 • Realitzar i poder justificar accions orientades a facilitar la integració i inclusió dels mentorats a l’inici del curs i en altres moments que hagi demanat ajut o seguiment. Per justificar aquestes accions es fa servir la fitxa de seguiment amb la signatura del mentorat que hi ha participat.

En la taula següent es resumeix el temps que requereix cada tipus d’acció al llarg dels tres trimestres acadèmics per tal d’assolir una dedicació de 25 hores per curs acadèmic.

Reunió informativa sobre el Programa d’acompanyament 1 h
Assistència a les trobades programades amb els mentorats assignats mínim 12 h
Participació en les activitats formatives mínim 6 h
Reunió trimestral amb la persona responsable del programa 3 h
Preparació de documentació 1 h
Trobada a final de curs dels mentors: reflexió sobre l’aportació del Programa d’acompanyament 1 h

FAQs Programa d'acompanyament

El Programa d’acompanyament és obligatori?

No. És un programa que s’ofereix com a voluntariat per afavorir la inserció social i acadèmica dels estudiants de primer curs de les titulacions que s’imparteixen a ESCI-UPF. També poden participar-hi estudiants d’altres cursos que demanin acompanyament.

Quant de temps he de fer el voluntariat?

El programa d’acompanyament requereix un mínim de col·laboració durant el primer trimestre del curs acadèmic. La continuïtat és possible i voluntària, però haurà de ser de mutu acord entre mentorat/mentorada i mentor/mentora. En cas de fer un voluntariat durant el curs sencer, has de realitzar una sèrie de sessions de seguiment i activitats durant tot l’any acadèmic.

Qui pot ser mentor/a?

Pots ser mentor/a si has fet la matrícula del segon o tercer curs del Grau en Bioinformàtica o bé segon, tercer o quart curs del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals. Només cal tenir interès i ganes de participar en l’acollida dels nous companys i companyes i conèixer la teva Universitat.

Quan m’hi puc inscriure?

La convocatòria es fa una vegada l’any i s’obre a finals del tercer trimestre (juny-juliol).

El Programa d’acompanyament dona reconeixements de crèdits?

L’acompanyament durant l’inici del curs no dona reconeixements.

El reconeixement de crèdits només té efecte en cas de manifestar activament a la persona responsable del programa aquesta intenció abans que finalitzin les classes del primer trimestre i requerirà diverses accions que s’han de portar a terme durant tot el curs acadèmic i que hauran de tenir la seva certificació.

Per accedir al reconeixement de crèdits puc fer activitats durant dos cursos diferents?

No. Si decideixes continuar amb el voluntariat durant tot el curs acadèmic, has de fer la fase introductòria, el mínim de sessions formatives i certificar el mínim d’hores de seguiment als mentorats en el mateix curs acadèmic i només durant un curs.

Com puc sol·licitar un mentor/a si no sóc de primer curs?

Si no fas primer curs però vols viure l’experiència de comptar amb un/a mentor/a de cursos superiors perquè et doni suport durant la teva trajectòria acadèmica, també et pots inscriure en el programa. Només cal que t’inscriguis a la convocatòria anual que es farà al juny o que parlis amb el Servei d’Inclusió.

Quines accions implica ser mentor/a?
 • Donar la benvinguda als estudiants de nou accés.
 • Fer un seguiment, almenys durant el primer trimestre, als estudiants de nou accés o a aquells estudiants d’altres cursos que així ho demanin.

Si vols ser mentor/a durant tot el curs, cal que participis en les formacions grupals que s’impartiran i que continuïs fent el seguiment dels teus mentorats durant el curs acadèmic.

Com es faran el seguiment i l’avaluació?

Des de la coordinació del programa es portarà a terme un seguiment i control de la participació de mentors i mentorats durant tot el curs acadèmic.

Es durà un control d’assistència a totes les sessions formatives per certificar la participació dels voluntaris i poder posteriorment disposar del reconeixement de crèdits. El control d’assistència pot arribar a ser un minitest o el lliurament de la tasca treballada en la sessió tipus workshop. Aquests documents no tindran un caràcter avaluable, però sí que permetran certificar la participació en la sessió.

Com a mentor/a no hauràs de lliurar cap informe, però sí caldrà signar les fitxes de seguiment de les reunions periòdiques que tinguis amb els estudiants assignats per fer la mentoria. A la fi del trimestre serà interessant conèixer la teva opinió i rebre el teu feedback sobre el programa, les dificultats que has tingut i propostes de millora.

Com a estudiant de nou accés, què obtindré amb el Programa d’acompanyament?

A principis de curs se t’assigna un/a mentor/a que està fent el mateix Grau del qual t’has matriculat i que, pel fet que ja és en cursos superiors, pot conèixer les teves inquietuds i necessitats i facilitar-te l’arribada al món universitari. Pot donar-te consells i pot resoldre dubtes que potser no goses formular als professors o al personal de la universitat.

El/la mentor/a es posarà en contacte amb tu mitjançant un correu electrònic per donar-te la benvinguda a la Universitat. T’acompanyarà durant l’etapa inicial del curs i t’informarà, des de la seva experiència viscuda, mitjançant diverses trobades i/o de manera virtual per resoldre els teus dubtes i facilitar-te informació rellevant sobre el funcionament d’ESCI-UPF, tant a nivell acadèmic com de processos quotidians o recursos en línia.

I què passa quan no vull continuar participant en el Programa d’acompanyament?

El voluntariat es pot extingir per les raons següents:

 • Quan s’acabi el primer trimestre acadèmic perquè ja s’ha realitzat l’acompanyament en el procés d’immersió del nou estudiant en l’entorn universitari.
 • Per renúncia del mentor o mentorat (no es requereix mutu acord).
 • Per absència continuada o per no dur a terme les tasques encomanades, motius pels quals la persona responsable del programa pot no certificar aquesta col·laboració en cas de sol·licitar-se un reconeixement de crèdits.
 • Per causa d’incompatibilitat sobrevinguda o per pèrdua d’un dels requisits personals necessaris per a la realització de les tasques d’acompanyament i suport.

Coordinadora

{[{ profesor.nombre }]} {[{ profesor.apellidos }]}

{[{ asig.nombre[0].value }]}

{[{ profesor["cargo"] }]} -

Professor/a:
{[{ pAsig.nombre[0].value }]} {[{ cur.nombre_mini[0].value }]}
Titulació:
Biografia: