Escribe y encuentra lo que buscas:

Estudiants : Gestió acadèmica

Gestió acadèmica

Termini
 • Abans de finalitzar els estudis de grau.
Observacions

Documentació necessària

 • Instància.
 • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de nivell.

 

Termini
 • Com a màxim 15 dies lectius a partir de l’inici del curs.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • En cas que et matriculis de l’assignatura de Treball de Fi de Grau per segona o successives vegades i, en el supòsit que mantinguis el mateix projecte i director, i es demostri la feina ja avançada, amb el vistiplau del o la responsable del TFG, podràs sol·licitar tant l’avançament de convocatòria com que la defensa es programi a inicis del mes de desembre.
 • Si has obtingut resposta favorable a aquesta sol·licitud, podràs sol·licitar la devolució del 50 % de l’import de l’assignatura.
Documentació necessària
Termini
 • Com a màxim 15 dies lectius a partir de l’inici del curs.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • Has d’haver-t’hi matriculat per segona o successives vegades i has de tenir com a màxim dues assignatures (inclosa la sol·licitada) pendents per acabar els estudis.
 • Faràs l’examen dins de la setmana d’exàmens del primer trimestre.
Important
 • Renuncies a la convocatòria del trimestre de l’assignatura per presentar-te a la convocatòria avançada del primer trimestre. Per tant, en cas que no la superis en la convocatòria avançada, t’hauràs de matricular el següent curs acadèmic.
Documentació necessària

Termini
 • Abans de començar el trimestre acadèmic corresponent. Termini extraordinari: per causes sobrevingudes, fins a  6 dies lectius després de l’inici del trimestre acadèmic corresponent.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • Pots sol·licitar un canvi d’assignatura optativa matriculada per motius acadèmics justificats o avalats pel tutor o bé per motius laborals i/o de pràctiques també justificats.
 • Només es pot sol·licitar per a assignatures que no es vegin afectades en la seva programació i en les quals hi hagi places disponibles.
Important
 • El canvi d’assignatura optativa pot incloure matèries de trimestres que no hagin començat. Només s’aplica al 1r i 2n trimestres.
 • En el canvi d’assignatures, cal que tinguis en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l’article 4.4 i el perfil de l’assignatura triada.
Documentació necessària
 • Instància.
 • Fotocòpia de la documentació que acrediti la sol·licitud.
Termini
 • En prematrícula o abans de la matrícula.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • Si l’any passat vas matricular-te d’una assignatura optativa i no la vas superar, enguany t’hi has de tornat a matricular, tret que sol·licitis el canvi de l’assignatura per una de nova, que tindrà esgotades el mateix nombre de convocatòries que la d’origen.
 • Només es pot sol·licitar per a assignatures que no es vegin afectades en la seva programació i en les quals hi hagi places disponibles.
Important
 • El canvi d’assignatura optativa pot incloure matèries de trimestres que no hagin començat. Només s’aplica al 1r i 2n trimestres.
 • En el canvi d’assignatures, cal que tinguis en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l’article 4.4 i el perfil de l’assignatura triada.
Documentació necessària
Termini
 • Per al canvi de grup: durant els 6 primers dies lectius a partir del primer dia lectiu del trimestre acadèmic.
 • Per al canvi de seminari: fins a 6 dies lectius després de la publicació de l’assignació de seminaris.
Termini extraordinari
 • Per al canvi de grup: durant els 15 primers dies lectius a partir del primer dia lectiu del trimestre acadèmic.
 • Per al canvi de seminari: fins a 12 dies lectius després de la publicació de l’assignació de seminaris.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • S’aplica només per a alumnes amb motius acadèmics justificats o avalats pel tutor, amb motius laborals i/o de pràctiques també justificats, o bé per solapament d’horaris entre assignatures cursades a ESCI-UPF.
 • Només per a grups d’assignatures que tinguin places disponibles.
 • El període extraordinari només s’aplicarà per als alumnes amb motius laborals i/o de pràctiques justificats i sobrevinguts amb el vistiplau del o la responsable de l’assignatura de Pràctiques d’empresa.

Documentació necessària
 • Instància.
 • Fotocòpia de la documentació que acrediti la sol·licitud.
Termini
 • Durant els 6 primers dies lectius a comptar des del primer dia lectiu del curs acadèmic.
Resolució
 • T’enviarem un correu electrònic per confirmar la modificació o bé per informar-te que la teva sol·licitud ha estat denegada.
Observacions
 • El canvi d’idioma a l’inici de curs no consumeix convocatòria.
Documentació necessària
Termini
 • Com a màxim el 31 de juliol.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • El nou idioma de primer curs el faràs en primera convocatòria.
Documentació necessària
Termini
 • Com a màxim el 10 de setembre.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • Si has superat l’idioma de 1r, el nou idioma de primer curs el cursaràs en primera convocatòria. Si no l’has superat el primera any, el cursaràs en convocatòria acumulada.
 • Cal que presentis la sol·licitud de canvi amb 3 preferències (inclosa la possibilitat de continuar amb el mateix idioma com a opció garantida) i has d’obtenir la resolució abans de la matriculació.
Documentació necessària
Termini
 • 2n trimestre: del 2018.01.09 al 2018.01.10.
 • 3r trimestre: del 2018.04.17 al 2018.04.18.
Resolució
 • T’enviarem un correu electrònic per confirmar l’ampliació.
Observacions
 • L’ampliació de matrícula pot incloure matèries del trimestre en curs o posteriors. Només s’aplica per al 2n i 3r trimestres.
 • Comportarà el cobrament del preu previst a aquest efecte al Decret de preus (tret que obtinguis la progressió acadèmica en el 2n o 3r trimestre, o si has participat en un programa de mobilitat i no vas poder matricular-te de totes les assignatures optatives al mes de setembre).
Important
 • Et recomanem que consultis el teu l’expedient acadèmic.
 • L’impagament de qualsevol modificació de matrícula, tot i que no la deixa sense efecte, no permetrà la continuació dels estudis, la consulta de les qualificacions, el trasllat de l’expedient, l’expedició de certificats acadèmics ni la tramitació del títol.
 • En l’ampliació d’assignatures de tipus optatiu, recorda que t’hauràs d’haver prematriculat o bé hauràs d’haver obtingut prèviament l’autorització segons disponibilitat.  Així mateix, has de tenir en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l’article 4.4.
Documentació necessària
 • Pots formalitzar la matrícula presencialment a Secretaria de 9.00 a 13.30 h o bé per correu electrònic especificant les teves dades i les assignatures que vols afegir a la teva matrícula (codi i nom).
Termini
 • Des de l’inici del curs acadèmic fins al 30 de maig.
Resolució
 • Concessió condicionada al compliment dels requisits de cada activitat.
 • Les resolucions denegatòries te les comuniquem per correu electrònic.
Observacions
 • Cal que hagis fet l’activitat durant els estudis actuals al nostre centre.
Important
 • Consulta la normativa de reconeixement de crèdits RAC.
 • Aquests reconeixements es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, una vegada finalitzada l’activitat.
 • Es poden incorporar a l’expedient fins a un màxim de 6 crèdits optatius.
 • El reconeixement dels crèdits corresponents suposa l’abonament del preu fixat per ESCI-UPF. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.
Documentació necessària
 • Per reconèixer una activitat de representació estudiantil cal que presenteu la certificació d’assistència i l’informe-memòria d’activitats de la direcció/del cap del teus estudis.
 • Instància.
Termini
 • Des de l’inici de curs fins al 30 de maig.
 • Els estudiants de nou accés, de l’1 al 20 de setembre.
Resolució
 • Notificació des de Gestió Acadèmica.
Observacions
 • Les assignatures reconegudes apareixeran a l’expedient amb la qualificació obtinguda als estudis previs.
 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits acadèmics en els estudis de grau implicarà la transferència dels crèdits acreditats.
Important
 • Consulta la Normativa acadèmica, en concret el punt 8 de reconeixements de crèdits.
 • Si has obtingut el reconeixement de crèdits abans de matricular-te del curs acadèmic en el qual tindrà efecte el reconeixement, abonaràs únicament el 25 % del preu dels crèdits reconeguts. Atès que demanar el reconeixement de crèdits ja cursats és una opció de l’estudiant, que sempre pot optar per cursar normalment les assignatures del pla d’estudis, no es pot reconèixer cap supòsit que no hagi estat expressament sol·licitat.
 • Si ets estudiant de nou accés, satisfaràs el preu ordinari de la matrícula i, una vegada resolta favorablement la sol·licitud, s’aplicarà la compensació o devolució del 75 % de l’import, segons correspongui.
Documentació necessària
 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits que expressi el detall de les assignatures de matèries bàsiques cursades, així com la resta d’assignatures en les quals vols obtenir el reconeixement.
 • Certificat acadèmic d’origen on constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
 • Document acreditatiu del pla d’estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent, on constin la branca de coneixement de l’ensenyament i les matèries de formació bàsica.
 • Fotocòpia del pla docent o del programa de les assignatures cursades, degudament segellat pel centre corresponent.
 • Resguard del pagament del preu públic (ES79 2100 3000 13 2201730282) per a la sol·licitud d’estudi de reconeixement fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals..

Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents:

 1. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.
 2. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant postil·la del conveni de la Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
Termini
 • Durant els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.
Resolució
 • Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.
 • Gestió Acadèmica enviarà la resposta avançada per correu electrònic i les resolucions originals es passaran a recollir per la recepció d’ESCI-UPF.
Observacions
 • Has de presentar la sol·licitud de convocatòria d’avaluació extraordinària, així com les relatives a la continuïtat en els estudis, a les quals has d’adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentis la teva sol·licitud, dins del termini de 15 dies a partir de la publicació definitiva de les qualificacions.
Documentació necessària
Termini
 • Durant els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.
Resolució
 • Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la continuïtat, la progressió en els estudis i la permanència.
 • Gestió Acadèmica avançarà la resposta per correu electrònic i les resolucions originals es recolliran a la recepció d’ESCI-UPF.
Observacions
 • L’estudiant demana la continuïtat en els estudis quan no ha superat el règim de permanència de primer curs (50% dels crèdits de primer curs).
 • Has de presentar la sol·licitud de continuïtat en els estudis, adjuntant-hi la justificació documental dels motius en què fonamentes la sol·licitud, dins del termini de 15 dies a partir de la publicació definitiva de les qualificacions.
Important
 • Pots consultar la normativa de progressió i permanència.
 • La autorización de la progresión en los estudios sólo da derecho a la matriculación de asignaturas de trimestres posteriores.
Documentació necessària
 • Instancia i documentació que acrediti la teva sol·licitud.
Termini
 • Durant els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.
Resolució
 • Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.
 • Gestió Acadèmica enviarà la resposta avançada per correu electrònic i les resolucions originals es passaran a recollir per la recepció d’ESCI-UPF.
Observacions
 • En la sol·licitud de progressió en els estudis, has d’indicar de quines assignatures et vols matricular, sempre de trimestres posteriors, especificant-ne el codi i el grup.
 • Has de presentar la sol·licitud de la progressió en els estudis, a la qual has d’adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentis la teva sol·licitud, dins del termini de 15 dies a partir de la publicació definitiva de les qualificacions.
 • Cal tenir en compte que, amb l’ampliació de matrícula corresponent, caldrà abonar la taxa administrativa de modificació de matrícula que preveu  el Decret de preus dels serveis acadèmics.
 • Si la resolució és favorable, a Gestió Acadèmica t’indicaran el termini perquè puguis procedir a formalitzar la matrícula.
Important
 • L’autorització de la progressió en els estudis únicament dóna dret a la matriculació d’assignatures de trimestres posteriors.
 • Pots consultar la normativa de progressió i permanència.
Documentació necessària
Termini
 • Durant els 7 dies posteriors a la data d’examen.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic en el termini de 10 dies.
Observacions
 • Has de presentar una instància raonada i amb les proves al·legades.
 • Només la pots sol·licitar per causes sobrevingudes i de força major que t’hagin impossibilitat assistir a l’examen.
 • La causa ha d’estar justificada i acreditada documentalment.
Important
 • Contra la resolució del cap d’estudis pots interposar un recurs adreçat al director en el termini de 5 dies des de la notificació de la resolució.
Documentació necessària
 • Instància.
 • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la sol·licitud.
Termini
 • Fins a l’últim dia lectiu del trimestre acadèmic corresponent: : 29/11/2017, 16/03/2018 i 19/06/2018, respectivament.
Resolució
 • En el moment de publicar-se l’acta de l’assignatura de la convocatòria corresponent.
Observacions
 • Concessió automàtica pel fet de sol·licitar la renúncia a l’avaluació dins del termini fixat.
Documentació necessària
Termini
 • Fins al 30 de novembre.
Resolució
 • Concessió automàtica pel fet de sol·licitar la renúncia dins del termini fixat, segons els requisits establerts.
Observacions
 • L’anul·lació de matrícula comporta la devolució del 65 % de l’import de la matrícula. És imprescindible, per a l’acceptació de la renúncia, que hagis abonat com a mínim el 35 % de l’import de la matrícula.
 • En cas que t’hagis matriculat beneficiant-te d’algun tipus de bonificació o amb condició de becari, hauràs d’abonar l’import íntegre de la matrícula i, per tal que la universitat admeti la teva renúncia, quedarà sense efecte la bonificació o la beca.
 • La concessió de la renúncia administrativa tindrà la mateixa consideració, pel que fa al règim de permanència, que si no t’haguessis matriculat.
Documentació necessària
Termini
 • Primer trimestre: 21 y 22/12/2017; segundo trimestre: 12 y 13/04/2018, y tercer trimestre: 6 y 9/07/2018.
Resolució
 • Actualització de la nota en l’expedient en el moment de la publicació de les qualificacions de revisió.
Observacions
 • Per tal d’assegurar-te que el professor tingui l’examen i pugui fer la revisió, l’estudiant enviarà un missatge de correu electrònic sol·licitant-la (amb còpia al coordinador de curs). En cas que l’estudiant no enviï el missatge de sol·licitud, com a molt tard dues hores abans de l’hora programada, la revisió no estarà garantida.
 • En cas de modificació d’una qualificació, l’estudiant la podrà consultar en el seu expedient a través de SIGMA.
Documentació necessària
 • Enviament d’un missatge de correu electrònic al professor amb còpia al coordinador de curs.
Termini
 • Dins del termini de 7 dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.
Resolució
 • El Tribunal d’avaluació resoldrà totes les sol·licituds de revisió de qualificacions en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de la data de sol·licitud de l’estudiant.
 • Gestió Acadèmica et notificarà la resolució per correu electrònic.
Observacions
 • La resolució exhaurirà la via administrativa.
 • Cal que hagis sol·licitat la revisió en primera instància per demanar la revisió en segona instància.
 • Has de presentar una instància raonada al director sol·licitant la segona correcció mitjançant un escrit a Gestió Acadèmica.
Documentació necessària

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió, en l’expedient acadèmic de l’estudiant, dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial.

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per part de la UPF dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en la mateixa universitat o una altra, són computats en estudis diferents a l’efecte d’obtenir un títol oficial.

Requisits

La sol·licitud de reconeixement de crèdits implica la transferència dels crèdits cursats i superats en els estudis previs. En el moment de fer la sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits és imprescindible presentar la documentació següent:

 • Sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits:
 1. Transferència de crèdits. Cal indicar que els estudis dels quals se sol·licita la transferència no han conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que actualment no s’estan cursant simultàniament dos o més estudis oficials.
 2. Reconeixement de crèdits. Per a les assignatures de formació bàsica, cal indicar la branca de coneixement de l’estudi i la matèria de les assignatures.
 • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda. Si l’estudiant ha cursat els estudis d’origen a la UPF, no ha de presentar aquest document.
 • Fotocòpia del pla d’estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
 • Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.
 • Resguard d’haver ingressat la quantitat corresponent segons la taula de taxes al compte de CaixaBank ES79 2100-3000-13-2201730282 en concepte de sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits, d’acord amb el que preveu el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya.

Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents:

 1. Han de ser oficials i haver estat expedits per les autoritats competents per fer-ho, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.
 2. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant postil·la de la Haia. Aquest requisit no és necessari per als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o els signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Han d’anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o català. També poden presentar-se en anglès.

Procediment

Sol·licitud mitjançant el formulari presentat a Administració d’ESCI-UPF.

Termini

 • Alumnes de nou accés: de l’1 al 20 de setembre, sense perjudici del que es preveu per a les sol·licituds d’admissió d’estudiants amb estudis previs universitaris iniciats.
 • Alumnes matriculats en estudis de la UPF: des del començament del curs fins al 31 de maig.

Efectes econòmics del reconeixement

A la normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula, es poden consultar els efectes econòmics de les sol·licituds de reconeixement de crèdits acadèmics. Podeu consultar també la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Resolució

Les sol·licituds de transferència i reconeixement de crèdits seran resoltes pel cap d’estudis, tenint en compte el contingut dels programes de les assignatures realitzades i els plans d’estudi que s’hagin seguit i acreditat documentalment.

Competència

Cap o director d’estudis.

Normativa aplicable

Normativa Acadèmica dels Ensenyaments de Grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat pels acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, 9 de maig del 2012, 7 de novembre del 2012, 17 de febrer del 2016, 6 de juliol del 2016, 26 d’abril del 2017 i 11 d’abril del 2018.

Termini
 • Al llarg del curs acadèmic.
Observacions
 • Per fer la sol·licitud és necessari estar al corrent de pagament de qualsevol import o taxa a la universitat.
 • El preu de la taxa d’expedició de certificacions s’estableix cada any al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals..

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50 % de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d’honor) et dóna dret a gratuïtat en el  preu de la taxa assignada.
 • Certificat de discapacitat mínima del 33 % et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima d’actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
Important
 • Quan facis l’ingrés has de fer constar el teu nom i NIF i fer arribar una còpia del resguard de transferència o d’ingrés a Gestió Acadèmica: Noelia Puig - noelia.puig@esci.upf.edu.
 • Idioma del certificat: cal que especifiquis si el vols en català, en castellà o en anglès. Per defecte els certificats s’emetran en català.
 • En el termini d’una setmana des de la recepció del resguard de pagament podràs passar a recollir la certificació acadèmica.
 • Cal que facis l’ingrés al número de compte següent:
  La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282
Documentació necessària
 • Comprovant del pagament de les taxes corresponents a l’expedició del certificat.
 • Si escau, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
Termini
 • Abans del dia de la defensa del TFG.
Resolució
 • T’enviarem per correu electrònic la matrícula modificada.
Observacions
 • En cas que hagis abonat el 100 % de la matrícula, has d’indicar en la teva sol·licitud un número de compte per poder procedir a la devolució.
Documentació necessària
Termini
 • Al llarg del curs acadèmic.
Observacions
 • Abans d’iniciar el procediment per sol·licitar el títol, has de comprovar a SIGMA que les teves dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, número de DNI o passaport i data, lloc i país de naixement) estan incloses a l’aplicació exactament igual com apareixen en el teu DNI o passaport. Si no és el cas, hauries de contactar amb la Secretaria per tal que les modifiquin. Has de tenir present que aquestes dades personals que apareixeran al títol definitiu són responsabilitat teva. Qualsevol despesa derivada d’un canvi posterior d’aquestes dades serà al teu càrrec.
 • Per poder sol·licitar el títol, el teu expedient s’ha de trobar en l’estat “Tancat en disposició de títol”. Si no és així, comprova que has superat el nombre necessari de crèdits i, en tot cas, posa’t en contacte amb la Secretaria.
 • Cal tenir superats tots els crèdits necessaris de la titulació.
 • Per fer la sol·licitud cal estar al corrent de pagament.
Important

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50 % de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d’honor) et dóna dret a gratuïtat en el  preu de la taxa assignada.
 • El certificat de discapacitat mínima del 33 % et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctimes d’actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
Documentació necessària

Un cop emplenat l’imprès de sol·licitud, t’has d’adreçar a Gestió Acadèmica amb la següent documentació:

 • Imprès de sol·licitud del títol.
 • Una còpia del DNI o del passaport vigent en la data de la sol·licitud.
 • Si és el cas, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
 • Comprovant del pagament de les taxes per a l’expedició del títol.
 • Número de compte: La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282
Termini
 • Al llarg del curs acadèmic.
Observacions
 • Per fer la sol·licitud és necessari estar al corrent de pagament.
 • Cal que ja tinguis l’assignació de plaça o l’admissió en una altra universitat.
 • En cas que necessitis el pla docent de les assignatures superades, hauràs d’enviar un correu electrònic a noelia.puig@esci.upf.edu per sol·licitar-lo.
 • El preu de la taxa d’expedició de certificacions s’estableix cada any al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals..

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50 % de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d’honor) et dóna dret a gratuïtat en el  preu de la taxa assignada.
 • El certificat de discapacitat mínima del 33 % et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctimes d’actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
Important
 • Cal que facis l’ingrés al número de compte següent:
  La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282
Documentació necessària
 • Carta d’admissió de l’altre centre o l’altra universitat o d’assignació de l’OOAU.
 • Comprovant de pagament de la taxa de trasllat d’expedient.
 • Si escau, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
Termini
 • Des de l’inici de curs fins al 30 de maig.
Resolució
 • Te l’enviarem per correu electrònic.
Observacions
 • Les assignatures transferides apareixeran a l’expedient amb la qualificació obtinguda als estudis previs.
 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits acadèmics en els estudis de grau implicarà la transferència dels crèdits acreditats

 

Important
 • Per a l’estudi del reconeixement cal abonar el preu públic que preveu anualment el Decret de preus públics dels serveis acadèmics. Consulta el calendari de tràmits.
 • Cal que l’assignatura objecte de reconeixement o transferència estigui superada.
Documentació necessària
Termini
 • Fins a 15 dies abans de la data de realització de l’examen final.
Resolució
 • Notificació des de Gestió Acadèmica per correu electrònic.
Observacions
 • Has d’estar en 4a o 5a convocatòria.
 • El sistema d’avaluació que fixi el tribunal s’haurà de correspondre amb el que tingui establert l’assignatura.
 • Has de presentar una instància raonada al director sol·licitant la segona correcció mitjançant un escrit a Gestió Acadèmica

 

Documentació necessària

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència d'usuari. Si accepta la instal·lació de cookies o continua navegant, considerem que accepta el seu ús..

Llegir més