Gestió acadèmica

Acreditació del nivell de la tercera llengua

Termini

 • Abans de finalitzar els estudis de grau.

Observacions

Segons el Decret Llei 22/2021, de 5 d'octubre, ja no és obligatori per als estudiants que van iniciar estudis de grau el curs 2018-2019 i posteriors, acreditar un nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència en anglès, alemany, francès o italià com a requisit per graduar-se. No obstant això, en aquest decret llei s'esmenta la necessitat que els estudiants de grau assoleixin els coneixements i les competències suficients en, almenys, una llengua estrangera.

ESCI-UPF considera que la formació en llengües estrangeres dels nostres estudiants de grau és fonamental. Per tant, no només vol fomentar aquesta formació, sinó també reconèixer l'esforç dels estudiants que, els darrers anys, s'han format en competències i coneixements lingüístics i han acreditat, com a mínim, el nivell B2 en una d'aquestes llengües, seguint les directrius relatives al requisit de l'acreditació de la Llei 1/2018 anterior. Així, creiem que és important que els estudiants facin constar la seva acreditació al seu expedient.

A més, ESCI-UPF continuarà vetllant perquè els estudiants de grau puguin assolir els seus coneixements en una tercera llengua. En aquest sentit, treballarà per incorporar als plans d'estudis les mesures que afavoreixin la formació en llengües estrangeres dels seus graduats i promourà la formació lingüística de tots els estudiants.

ESCI-UPF es farà càrrec d'una prova de coneixements de llengua i cultura (PCCL) en anglès per a tots els estudiants, per tal de poder acreditar aquest idioma o millorar-lo.

Documentació necessària

Avançament de convocatòria de l’assignatura Treball de Fi de Grau (TFG)

Termini

 • Com a màxim 15 dies lectius a partir de l’inici del curs.

Resolució

Observacions

 • En cas que et matriculis de l’assignatura de Treball de Fi de Grau per segona o successives vegades i, en el supòsit que mantinguis el mateix projecte i director, i es demostri la feina ja avançada, amb el vistiplau del o la responsable del TFG, podràs sol·licitar tant l’avançament de convocatòria com que la defensa es programi a inicis del mes de desembre.
 • Si has obtingut resposta favorable a aquesta sol·licitud, podràs sol·licitar la devolució del 50 % de l’import de l’assignatura.

Documentació necessària

Canvi d’assignatures optatives matriculades

Termini

 • Abans de començar el trimestre acadèmic corresponent. Termini extraordinari: per causes sobrevingudes, fins a 6 dies lectius després de l’inici del trimestre acadèmic corresponent.

Resolució

Observacions

 • No es permet l'anul·lació o el canvi de les assignatures optatives matriculades.
 • De manera excepcional, pots sol·licitar un canvi d’assignatura optativa matriculada per motius acadèmics justificats o avalats pel tutor o bé per motius laborals i/o de pràctiques també justificats. La normativa s'aplicarà de manera molt restrictiva, per la qual cosa els motius han de ser clarament justificats.
 • Només es pot sol·licitar per a assignatures que no es vegin afectades en la seva programació i en les quals hi hagi places disponibles.
 • En cas de resolució positiva, comportarà el cobrament del preu previst a aquest efecte al Decret de preus.

Important

 • El canvi d’assignatura optativa pot incloure matèries de trimestres que no hagin començat. Només s’aplica al 1r i 2n trimestres.
 • En el canvi d’assignatures, cal que tinguis en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l’article 4.4 i el perfil de l’assignatura triada.

Documentació necessària

Canvi d’assignatures optatives suspeses

Termini

 • Com a mínim uns dies abans de la matrícula.

Resolució

Observacions

 • Si l’any passat vas matricular-te d’una assignatura optativa i no la vas superar, enguany t’hi has de tornat a matricular, tret que sol·licitis el canvi de l’assignatura per una de nova, que tindrà esgotades el mateix nombre de convocatòries que la d’origen.
 • Només es pot sol·licitar per a assignatures que no es vegin afectades en la seva programació i en les quals hi hagi places disponibles.

Important

 • En el canvi d’assignatures, cal que tinguis en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l’article 4.4 i el perfil de l’assignatura triada.

Documentació necessària

Canvi de grups i/o seminaris d’assignatures

Termini

 • Per al canvi de grup: durant els 6 primers dies lectius a partir del primer dia lectiu del trimestre acadèmic.
 • Per al canvi de seminari: fins a 4 dies lectius després de la publicació de l’assignació de seminaris.

Termini extraordinari

 • Per al canvi de grup: durant els 15 primers dies lectius a partir del primer dia lectiu del trimestre acadèmic.
 • Per al canvi de seminari: fins a 10 dies lectius després de la publicació de l’assignació de seminaris.

Resolució

Observacions

 • S’aplica només per a alumnes amb motius acadèmics justificats o avalats pel tutor, amb motius laborals i/o de pràctiques també justificats, o bé per solapament d’horaris entre assignatures cursades a ESCI-UPF.
 • Només per a grups d’assignatures que tinguin places disponibles.
 • El període extraordinari només s’aplicarà per als alumnes amb motius laborals i/o de pràctiques justificats i sobrevinguts amb el vistiplau del o la responsable de l’assignatura de Pràctiques d’empresa.


Documentació necessària

Canvi d’idioma a l’inici de curs per als alumnes de nou accés

Termini

 • Durant els 6 primers dies lectius a comptar des del primer dia lectiu del curs acadèmic.

Resolució

Observacions

 • El canvi d’idioma a l’inici de curs no consumeix convocatòria.

Documentació necessària

Canvi de l'idioma en finalitzar el primer curs havent superat tots els crèdits de 1r

Termini

 • Com a màxim el 20 de juliol.

Resolució

Observacions

 • El nou idioma de primer curs el faràs en primera convocatòria.

Documentació necessària

Canvi de l'idioma en finalitzar el primer curs sense haver superat tots els crèdits de 1r

Termini

 • Com a màxim el 10 de setembre.

Resolució

Observacions

 • Si has superat l’idioma de 1r, el nou idioma de primer curs el cursaràs en primera convocatòria. Si no l’has superat el primera any, el cursaràs en convocatòria acumulada.
 • Cal que presentis la sol·licitud de canvi amb 3 preferències (inclosa la possibilitat de continuar amb el mateix idioma com a opció garantida).

Documentació necessària

Matrícula - ampliació

Termini

 • 2º trimestre: fins a dos diae lectius després del tancament definitiu de les actes.
 • 3º trimestre: fins a dos diae lectius després del tancament definitiu de les actes.

Resolució

Observacions

 • L’ampliació de matrícula pot incloure matèries del trimestre en curs o posteriors. Només s’aplica per al 2n i 3r trimestres.
 • En cas de resolució positiva, comportarà el cobrament del preu previst a aquest efecte al Decret de preus (tret si has participat en un programa de mobilitat i incloeu l'ampliació en els terminis previstos per matricular el vostre acord d'estudis).

Important

 • Et recomanem que consultis el teu expedient acadèmic.
 • L’impagament de qualsevol modificació de matrícula, tot i que no la deixa sense efecte, no permetrà la continuació dels estudis, la consulta de les qualificacions, el trasllat de l’expedient, l’expedició de certificats acadèmics ni la tramitació del títol.
 • En l’ampliació d’assignatures de tipus optatiu, recorda que t’hauràs d’haver obtingut prèviament l’autorització segons disponibilitat o bé indicar 2 o 3 opcions per ordre de preferències. Tingues en compte el perfil a què correspon cada assignatura. Així mateix, has de tenir en compte el nombre màxim de crèdits de matrícula que estableix la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau en l’article 4.4.

Documentació necessària

Matrícula fora de termini – extraordinària (excepte nou accés)
Matrícula ordinària de 1r (repetidors) i 2n curs
Matrícula ordinària de 3r i 4t curs
Reconeixement d’activitats universitàries en crèdits RAC – excepte el reconeixement d’idiomes

Termini

 • Des de l’inici del curs acadèmic fins al 31 de maig.

Resolució

Observacions

 • Cal que hagis fet l’activitat durant els estudis actuals al nostre centre.
 • La UPF organitza mitjançant el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) diverses activitats en línia que et poden interessar. Consulta la programació aquí. A més, tens l'oferta completa d'activitats amb reconeixement de crèdits en aquest link.

Important

 • Consulta la normativa de reconeixement de crèdits RAC.
 • Aquests reconeixements es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, una vegada finalitzada l’activitat.
 • Es poden incorporar a l’expedient fins a un màxim de 6 crèdits optatius.
 • El reconeixement dels crèdits corresponents suposa l’abonament del preu fixat per ESCI-UPF. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Documentació necessària

 • Hauràs d'adjuntar el certificat de la UPF o ESCI-UPF, que acrediti que has realitzat aquesta activitat i l'equivalència de crèdits corresponents. En cas de reconèixer una activitat de representació estudiantil cal que presenteu la certificació d’assistència i l’informe-memòria d’activitats que haureu de demanar al tutor/a.
 • SIGMA sol·licitud de tràmits.
Reconeixement acadèmic per aprenentatge d’idiomes amb crèdits RAC

Termini

 • Des de l’inici del curs acadèmic fins al 31 de maig.

Observacions

 • Els estudiants de grau de la UPF poden sol·licitar el reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS pel fet d’obtenir un certificat de llengua o superar un curs d'idiomes durant el període acadèmic en què han estat matriculats en estudis oficials a la Universitat Pompeu Fabra. Per sol·licitar el reconeixement de crèdits RAC cal omplir la sol·licitud següent i presentar-la al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE).

Important

 • Consulta la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües.
 • Aquests reconeixements es poden sol·licitar en qualsevol moment dels estudis, una vegada finalitzada l’activitat.
 • Es poden incorporar a l’expedient fins a un màxim de 6 crèdits optatius.
 • El reconeixement dels crèdits corresponents suposa l’abonament del preu fixat per ESCI-UPF. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.
 • Pel grau de Negocis i Màrqueting Internacional no s'obtindran crèdits per cap dels idiomes que es poden triar en el pla d'estudis ni per l'anglès com a llengua vehicular, tal i com s'especifica en els annexos de la normativa corresponent.
 • Pel grau de Bioinformàtica no s'obtindran crèdits per l'anglès com a llengua vehicular, tal i com s'especifica en els annexos de la normativa corresponent.

Documentació necessària

Reconeixement de crèdits acadèmics dels estudis de grau

Termini

 • Des de l’inici de curs fins al 31 de maig.
 • Els estudiants de nou accés, de l’1 al 20 de setembre.

Resolució

 • Notificació des de Gestió Acadèmica.

Observacions

 • Les assignatures reconegudes apareixeran a l’expedient amb la qualificació obtinguda als estudis previs.
 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits acadèmics en els estudis de grau implicarà la transferència dels crèdits acreditats.

Important

 • Consulta la Normativa acadèmica, en concret el punt 8 de reconeixements de crèdits.
 • Si has obtingut el reconeixement de crèdits abans de matricular-te del curs acadèmic en el qual tindrà efecte el reconeixement, abonaràs únicament el 25 % del preu dels crèdits reconeguts. Atès que demanar el reconeixement de crèdits ja cursats és una opció de l’estudiant, que sempre pot optar per cursar normalment les assignatures del pla d’estudis, no es pot reconèixer cap supòsit que no hagi estat expressament sol·licitat.
 • Si ets estudiant de nou accés, satisfaràs el preu ordinari de la matrícula i, una vegada resolta favorablement la sol·licitud, s’aplicarà la compensació o devolució del 75 % de l’import, segons correspongui.

Documentació necessària

 • Sol·licitud de reconeixement de crèdits que expressi el detall de les assignatures de matèries bàsiques cursades, així com la resta d’assignatures en les quals vols obtenir el reconeixement.
 • Certificat acadèmic d’origen on constin les assignatures, el tipus, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
 • Document acreditatiu del pla d’estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent, on constin la branca de coneixement de l’ensenyament i les matèries de formació bàsica.
 • Fotocòpia del pla docent o del programa de les assignatures cursades, degudament segellat pel centre corresponent.
 • Resguard del pagament del preu públic (ES79 2100 3000 13 2201730282) per a la sol·licitud d’estudi de reconeixement fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.
 • SIGMA sol·licitud de tràmits.

Els documents expedits a l’estranger han de complir els requisits següents:

 1. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.
 2. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant postil·la del conveni de la Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
Règim de permanència: 5a convocatòria extraordinària

Termini

 • Durant els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.

Resolució

 • Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.
 • Gestió Acadèmica avançarà la resposta per correu electrònic i quan disposi de les resolucions originals tornarà a informar l'estudiant

Observacions

 • Has de presentar la sol·licitud de convocatòria d’avaluació extraordinària, així com les relatives a la continuïtat en els estudis, a les quals has d’adjuntar la justificació documental dels motius en què fonamentis la teva sol·licitud, dins del termini de 15 dies a partir de la publicació definitiva de les qualificacions.

Documentació necessària

Règim de permanència: continuïtat

Termini

 • Durant els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.

Resolució

 • Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la continuïtat, la progressió en els estudis i la permanència.
 • Gestió Acadèmica avançarà la resposta per correu electrònic i quan disposi de les resolucions originals tornarà a informar l'estudiant.

Observacions

 • L’estudiant demana la continuïtat en els estudis quan no ha superat el règim de permanència de primer curs (50% dels crèdits de primer curs).
 • Has de presentar la sol·licitud de la continuïtat als estudis, adjuntant la justificació documental dels motius en què fonamentes la teva sol·licitud. Sense aquesta justificació no es pot presentar cap sol·licitud sobre això.

Important

 • Pots consultar la normativa de progressió i permanència.
 • L'autorització de la progressió en els estudis només dóna dret a la matriculació d'assignatures de trimestres posteriors.

Documentació necessària

Règim de permanència: progressió en els estudis

Termini

 • Durant els 15 dies posteriors a la publicació definitiva de les qualificacions.

Resolució

 • Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.
 • A través de SIGMA sol·licitud de tràmits.

Observacions

 • A la sol·licitud de progressió als estudis, has d'indicar de quines assignatures vols matricular-te, sempre de trimestres posteriors.
 • Cal tenir en compte que, amb l’ampliació de matrícula corresponent, caldrà abonar la taxa administrativa de modificació de matrícula que preveu el Decret de preus dels serveis acadèmics.
 • Si la resolució és favorable, a Gestió Acadèmica t’indicaran el termini perquè puguis procedir a formalitzar o ampliar la matrícula.

Important

 • L’autorització de la progressió en els estudis únicament dóna dret a la matriculació d’assignatures de trimestres posteriors.
 • Pots consultar la normativa de progressió i permanència.

Documentació necessària

Renúncia a l’avaluació (posterior a l’examen)

Termini

 • Durant els 7 dies posteriors a la data d’examen.

Resolució

Observacions

 • Has de presentar una instància raonada i amb les proves al·legades.
 • Només la pots sol·licitar per causes sobrevingudes i de força major que t’hagin impossibilitat assistir a l’examen.
 • La causa ha d’estar justificada i acreditada documentalment.

Important

 • Contra la resolució del cap d’estudis pots interposar un recurs adreçat al director en el termini de 5 dies des de la notificació de la resolució.

Documentació necessària

Renúncia a l’avaluació (prèvia a l’examen)

Termini

 • Fins a l’últim dia lectiu del trimestre acadèmic corresponent.

Resolució

Observacions

 • Concessió automàtica pel fet de sol·licitar la renúncia a l’avaluació dins del termini fixat.

Documentació necessària

Renúncia a la matrícula

Termini

 • Fins al 30 de novembre.

Resolució

 • Concessió automàtica pel fet de sol·licitar la renúncia dins del termini fixat, segons els requisits establerts.
 • A través de SIGMA sol·licitud de tràmits.

Observacions

 • L’anul·lació de matrícula comporta la devolució del 65 % de l’import de la matrícula. És imprescindible, per a l’acceptació de la renúncia, que hagis abonat com a mínim el 35 % de l’import de la matrícula.
 • En cas que t’hagis matriculat beneficiant-te d’algun tipus de bonificació o amb condició de becari, hauràs d’abonar l’import íntegre de la matrícula i, per tal que ESCI-UPF admeti la teva renúncia, quedarà sense efecte la bonificació o la beca.
 • La concessió de la renúncia administrativa tindrà la mateixa consideració, pel que fa al règim de permanència, que si no t’haguessis matriculat.

Documentació necessària

Revisió d’examen

Termini

 • El període establert són els 2 dies següents a la publicació de qualificacions del trimestre corresponent.

Resolució

 • Actualització de la nota en l’expedient en el moment de la publicació de les qualificacions de revisió.

Observacions

 • Per tal d’assegurar que el professor tingui l’examen i pugui fer la revisió, l’estudiant enviarà un missatge de correu electrònic sol·licitant-la (amb còpia al coordinador de curs). En cas que l’estudiant no enviï el missatge de sol·licitud, com a molt tard dues hores abans de l’hora programada, la revisió no estarà garantida.
 • En cas de modificació d’una qualificació, l’estudiant la podrà consultar en el seu expedient a través de SIGMA.
Revisió d’exàmens i de qualificacions en segona instància

Termini

 • Dins del termini de 5 dies naturals, a comptar des de la data de publicació de les actes definitives.

Resolució

 • El Tribunal d’avaluació resoldrà totes les sol·licituds de revisió de qualificacions en el termini de 5 dies naturals, a comptar des de la fi del termini anterior, i la seva resolució esgotarà la via administrativa.
 • A través de SIGMA sol·licitud de tràmits.

Observacions

 • La resolució exhaurirà la via administrativa.
 • Has de presentar una instància raonada i dirigida al director sol·licitant la segona correcció mitjançant un escrit a Gestió Acadèmica.

Documentació necessària

Sol·licitud de Certificat Acadèmic

Termini

 • Al llarg del curs acadèmic.

Observacions

 • Per fer la sol·licitud és necessari estar al corrent de pagament de qualsevol import o taxa a la universitat.
 • El preu de la taxa d’expedició de certificacions s’estableix cada any al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50 % de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d’honor) et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • El certificat de discapacitat mínima del 33 % et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima d’actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.

Important

 • Idioma del certificat: cal que especifiquis si el vols en català, en castellà o en anglès. Per defecte els certificats s’emetran en català.
 • Els certificats se signen digitalment i el rebràs mitjançant les notificacions del teu aplicatiu SIGMA TRÀMITS en el termini màxim d'una setmana a partir de la recepció del resguard de pagament.
 • Cal que facis l’ingrés al número de compte següent:
  La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282

Documentació necessària

 • DNI
 • Comprovant del pagament de les taxes corresponents a l’expedició del certificat.
 • Si escau, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
 • SIGMA sol·licitud de tràmits.
Sol·licitud d'altres certificats

TERMINI

 • Al llarg del curs acadèmic

OBSERVACIONS

 • Per fer la sol·licitud cal estar al corrent de pagament de qualsevol import o taxa a la universitat.
 • El preu de la taxa d'expedició de certificacions s'estableix cada any al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau de Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.
 • Sense bonificacions

IMPORTANT

 • L'estudiant podrà sol·licitar la certificació de circumstàncies no incloses al Certificat Acadèmic Personal.
 • Idioma del certificat: cal que especifiquis si ho vols en català, en espanyol o en anglès. Per defecte, els certificats s'emetran en català.
 • Els certificats se signen digitalment i el rebràs mitjançant les notificacions del teu aplicatiu SIGMA TRÀMITS al correu electrònic que ens hagis facilitat en el termini màxim d'una setmana a partir de la recepció del resguard de pagament.
 • Has de fer l'ingrés al número de compte següent: La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Sol·licitud de títol

Termini

 • Al llarg del curs acadèmic.

Observacions

 • Abans d’iniciar el procediment per sol·licitar el títol, has de comprovar a SIGMA que les teves dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, número de DNI o passaport i data, lloc i país de naixement) estan incloses a l’aplicació exactament igual com apareixen en el teu DNI o passaport. Si no és el cas, hauries de contactar amb la Secretaria per tal que les modifiquin. Has de tenir present que aquestes dades personals que apareixeran al títol definitiu són responsabilitat teva. Qualsevol despesa derivada d’un canvi posterior d’aquestes dades serà al teu càrrec.
 • Per poder sol·licitar el títol, el teu expedient s’ha de trobar en l’estat “Tancat en disposició de títol”. Si no és així, comprova que has superat el nombre necessari de crèdits i, en tot cas, posa’t en contacte amb la Secretaria.
 • Cal tenir superats tots els crèdits necessaris de la titulació.
 • Per fer la sol·licitud cal estar al corrent de pagament.

Important

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50 % de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d’honor) et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • El certificat de discapacitat mínima del 33 % et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctimes d’actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.

Documentació necessària

Un cop emplenat l’imprès de sol·licitud, t’has d’adreçar a Gestió Acadèmica amb la següent documentació:

 • Imprès de sol·licitud del títol (ha de tenir la mateixa data que el comprovant de pagament de taxes).
 • Una còpia del DNI o del passaport vigent en la data de la sol·licitud.
 • Si és el cas, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
 • Comprovant del pagament de les taxes per a l’expedició del títol.
 • Número de compte: La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282
 • SIGMA sol·licitud de tràmits.
Sol·licitud de trasllat a una altra universitat

Termini

 • Al llarg del curs acadèmic.

Observacions

 • Per fer la sol·licitud és necessari estar al corrent de pagament.
 • Cal que ja tinguis l’assignació de plaça o l’admissió en una altra universitat.
 • En cas que necessitis el pla docent de les assignatures superades, hauràs d’enviar un correu electrònic per sol·licitar-lo.
 • El preu de la taxa d’expedició de certificacions s’estableix cada any al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Consulta la taula de taxes del Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50 % de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d’honor) et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • El certificat de discapacitat mínima del 33 % et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctimes d’actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.

Important

 • Cal que facis l’ingrés al número de compte següent:
  La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282

Documentació necessària

 • Carta d’admissió de l’altre centre o l’altra universitat o d’assignació de l’OOAU.
 • Comprovant de pagament de la taxa de trasllat d’expedient.
 • Si escau, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
 • SIGMA sol·licitud de tràmits.
Sol·licitud de trasllat per simultaneïtat d'estudis a una altra universitat

TERMINI

 • Al llarg del curs acadèmic

OBSERVACIONS

 • És necessari estar al corrent de pagament de qualsevol import o taxa a la universitat.
 • Cal que ja tinguis l'admissió a una altra universitat, amb la condició de simultaneïtat i aportar la documentació que així ho acrediti.
 • En cas de necessitar el pla docent de les assignatures superades, hauràs d'enviar un correu electrònic per sol·licitar-ho.
 • El preu de la taxa d'expedició de certificacions s'estableix cada any al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, consulta la taula de taxes Grau en Bioinformàtica i del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals.

Determinades situacions personals permeten beneficiar-se de bonificacions sobre els preus públics oficials de les taxes de secretaria. El document que acrediti aquesta circumstància ha de ser vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

 • El carnet de família nombrosa general (1a) et dóna dret al 50% de descompte en el preu de la taxa assignada.
 • El carnet de família nombrosa especial (2a o d'honor) et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • El certificat de discapacitat mínima del 33% et dóna dret a gratuïtat al preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima d'actes terroristes et dóna dret a gratuïtat en el preu de la taxa assignada.
 • La resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere et dóna dret a gratuïtat al preu de la taxa assignada.

IMPORTANT

Has de fer l'ingrés al número de compte següent: La Caixa IBAN ES79 2100 3000 13 2201730282

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Carta d'admissió per simultaneïtat d'estudis de l'altre centre o universitat.
 • Comprovant de pagament de la taxa de trasllat d'expedient.
 • Si escau, original i fotocòpia del document vigent que acrediti el supòsit de descompte o gratuïtat.
 • SIGMA sol·licitud de tràmits
Transferència de crèdits (només per als estudiants de grau)

Termini

 • Des de l’inici de curs fins al 31 de maig.

Resolució

Observacions

 • Les assignatures transferides apareixeran a l’expedient amb la qualificació obtinguda als estudis previs.
 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits acadèmics als estudis de grau implicarà també la transferència dels crèdits superats que no tinguin reconeixement

Important

Documentació necessària

Tribunal d’avaluació

Termini

 • Fins a 15 dies abans de la data de realització de l’examen final.

Resolució

Observacions

 • Has d’estar en 4a o 5a convocatòria.
 • El sistema d’avaluació que fixi el tribunal s’haurà de correspondre amb el que tingui establert l’assignatura.
 • Has de presentar una instància raonada adreçada al director sol·licitant el tribunal..

Documentació necessària