Escribe y encuentra lo que buscas:

Accés i matrícula : Matrícula nou ingrés 2019 - 2020

Matrícula nou ingrés 2019 - 2020

Una vegada que l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya o la UPF t’hagi assignat plaça en el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals o en el Grau en Bioinformàtica, t’hauràs de matricular.

T’aconsellem que vinguis personalment, però, si per algun motiu t’és impossible, pot venir una altra persona en nom teu. Haurà de portar tota la documentació necessària i prendre en compte totes les indicacions que li donarà el personal de la Universitat.

Data: el 15, 16, 17 i 18 de juliol per als assignats en primera preferència / el 18 de juliol per als assignats per reclamacions i "assignació definitiva" / del 25 al 29 de juliol per a la resta de preferències.
Horari: de 9.00 h a 13.30 h.
Lloc: ESCI-UPF (Passeig de Pujades, 1, 08003 Barcelona).

Taula de taxes: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals i Grau en Bioinformàtica

Els alumnes d’aquesta convocatòria que no es matriculin en aquestes dates perdran la plaça.

Els resultats de la primera assignació es publiquen l’11 de juliol per Internet

Documentació necessària per matricular-te

 • Document d’identitat vigent i una fotocòpia.
 • Dues fotografies recents mida carnet, en color i amb fons blanc.
 • Document que acrediti la teva condició d’accés a ESCI-UPF per alumnes que tenen començats estudis universitaris: resguard acreditatiu del pagament dels drets de trasllat d’expedient (has de sol·licitar aquest document a la universitat de procedència per poder presentar l’original) i fotocòpia de la targeta de les PAU.
 • Documentació acreditativa, si escau, del dret a bonificació en la part del preu públic de la matrícula. Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de matriculació (consulta la reducció de l’import al Departament d’Administració).
 • Abonaré

  Un cop feta la matrícula, se’t lliurarà un document perquè en puguis efectuar el pagament. Hauràs de fer efectiu aquest abonaré durant els dies de matriculació. Es pot fer presencialment, a través de qualsevol caixer de La Caixa amb qualsevol targeta financera o per internet al següent link.

  També es podrà fer efectiu a qualsevol oficina del Banc Santander o, per a clients, a través de la seva banca online.. Et recomanem que comprovis el límit de la teva targeta.

  Pots escollir entre les formes de pagament següents:

  1. 100 % en el moment de formalitzar la matrícula.
  2. 50 % de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar-la i el 50 % restant de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
  3. De manera fraccionada: un venciment en el moment de formalitzar la matrícula del 28 % de l’import i el 72 % restant + 200 € de recàrrec dividits en 9 mensualitats.

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

 • Acreditació de llengua estrangera (si ja disposes d'aquesta)

Per obtenir el títol de grau, a partir del curs 2014-2015, els nous estudiants han d’acreditar, a través d’un certificat oficial, el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià).

Les vies d’acreditació a ESCI-UPF, segons l’acord del Consell de Govern de la UPF de 2 de juliol de 2014, són les següents: 

Els estudiants de primer curs de grau que ja disposin d’un certificat acreditatiu oficial de nivell B2 (d’entre els reconeguts en aquesta taula) presentaran l’original i una fotocòpia del certificat corresponent, per tal que es reconegui acadèmicament l’assoliment del nivell competencial requerit i per tal que ESCI-UPF disposi de dades relatives al nivell real de coneixement de l’estudiant. 

Els estudiants que no disposin d’aquest certificat hauran de superar la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) que convoca trimestralment la UPF, o bé una prova comuna a totes les universitat catalanes (CLUC), abans de finalitzar els estudis de grau. 

Beques i bonificacions

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres DOERS i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de matriculació (consulta la reducció de l’import al Departament d’Administració).

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals - Beques i bonificacions

Grau en Bioinformàtica - Beques i bonificacions