Escribe y encuentra lo que buscas:

Accés i matrícula : Matrícula nou ingrés 2020 - 2021

Matrícula nou ingrés 2020 - 2021

Una vegada que l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya o la UPF t’hagi assignat plaça en el Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals o en el Grau en Bioinformàtica, t’hauràs de matricular.

T’aconsellem que vinguis personalment, però, si per algun motiu t’és impossible, pot venir una altra persona en nom teu. Haurà de portar tota la documentació necessària i prendre en compte totes les indicacions que li donarà el personal de la Universitat.

Taula de taxes 2020-2021: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals i Grau en Bioinformàtica

Els alumnes d’aquesta convocatòria que no es matriculin en les dates assignades perdran la plaça.

Dates d'interés: 

 • Publicació resultats primera assignació de places, 6 d'agost
 • Matrícula primera preferència, del 7 al 10 de setembre (ambdós inclosos)
 • Matrícula altres preferències, del 21 al 23 de setembre (ambdós inclosos)*
 • Sessions introductòries obligatòries, el 21, 22, 23 i 25 de setembre

Horari: per determinar
Lloc: ESCI-UPF (Passeig de Pujades, 1, 08003 Barcelona).

*Els assignats a ESCI-UPF en altres preferències que tinguin intenció de matrícular-se, haurien de contactar prèviament amb Admissions enviant un correu a admissions@esci.upf.edu i, a partir del 31 d'agost, també telefònicament al 900 122 630.

Covid-19

Mesures de seguretat sanitàries relatives a la COVID-19:

 • Per formalitzar la matrícula, recomanem venir sol però, si és necessari, només podrà accedir a l'edifici amb tu un acompanyant.
 • Cal respectar el dia i l'hora assignats per fer la amtrícula
 • Es pendrà la temperatura a l'hora d'accedir a ESCI-UPF
 • És obligatori l'ús de la mascareta per accedir a ESCI-UPF i mantenir-la durant tota l'estada
 • És obligatori mantenir sempre la distància de seguretat d'1,5 metres
 • És obligatori respectar les indicacions que trobeu en el recinte i/o el que us indiquin el personal del centre

Documentació necessària per matricular-te

 Important: recorda que si en el moment de matricular-te no presentes la documentació que es requereix per a cada situació no podràs beneficiar-te de la bonificació corresponent.

Altra documentació

 • Un cop feta la matrícula, se’t lliurarà un document perquè en puguis efectuar el pagament. Hauràs de fer efectiu aquest abonaré durant els dies de matriculació. Es pot fer presencialment, a través de qualsevol caixer de La Caixa amb qualsevol targeta financera o per internet al següent link.

  També es podrà fer efectiu a qualsevol oficina del Banc Santander o, per a clients, a través de la seva banca online.. Et recomanem que comprovis el límit de la teva targeta.

  Pots escollir entre les formes de pagament següents:

  1. 100 % en el moment de formalitzar la matrícula.
  2. 50 % de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar-la i el 50 % restant de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
  3. De forma fraccionada: 3 pagaments del 34%, 33% i 33% de l'import de la matrícula cadascun, sent el primer (34%) el dia de la formalització de la matrícula, el segon (33%) de l'1 al 7 de desembre del 2020 i l'últim pagament (33%) del 22 al 29 de març de 2021 (sense recàrrec). (Mesura extraordinària 2020-2021 a causa de la situació per la COVID-19).
  4. De manera fraccionada: un venciment en el moment de formalitzar la matrícula del 28 % de l’import i el 72 % restant + 200 € de recàrrec dividits en 9 mensualitats.

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’Ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Per obtenir el títol de grau, a partir del curs 2014-2015, els nous estudiants han d’acreditar, a través d’un certificat oficial, el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià).

Les vies d’acreditació a ESCI-UPF, segons l’acord del Consell de Govern de la UPF de 2 de juliol de 2014, són les següents: 

Els estudiants de primer curs de grau que ja disposin d’un certificat acreditatiu oficial de nivell B2 (d’entre els reconeguts en aquesta taula) presentaran l’original i una fotocòpia del certificat corresponent, per tal que es reconegui acadèmicament l’assoliment del nivell competencial requerit i per tal que ESCI-UPF disposi de dades relatives al nivell real de coneixement de l’estudiant. 

Els estudiants que no disposin d’aquest certificat hauran de superar la prova certificadora de competència lingüística (PCCL) que convoca trimestralment la UPF, o bé una prova comuna a totes les universitat catalanes (CLUC), abans de finalitzar els estudis de grau.

Instància sol·licitut acreditació d'una tercera llengua

Beques

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Documentació que cal presentar per sol·licitar beques:

 • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona que sol·licita la beca i de tots els membres computables de la família majors de 18 anys.
 • Fotocòpia de l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (tots els fulls i la caràtula) corresponent a la unitat familiar, o a la persona sol·licitant si fos el cas.
 • Si no s’ha presentat la declaració de la renda, cal justificar-ho mitjançant un certificat d’Hisenda.
 • Certificat de convivència on constin tots els membres que visquin al domicili familiar.
 • En cas de pares divorciats cal presentar la sentència de divorci.

*Si donada les circumstàncies actuals, i en conseqüència de l'afectació per la COVID-19, la teva situació familiar s'ha vist afectada, es podrà presentar documentació oficial conforme en el 2020 s'ha patit un ERTO o, en el cas de persones autònomes, s'ha produït un cesse d’activitats i si ha optat alguna de les prestacions per autònoms.  

*L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

 • No hi ha un màxim fixat per primer curs.
 • Un mínim de 10 i un màxim de 20 beques per a la resta de cursos
 • Dotació del 30 i del 50 % en la convocatòria el mes d’octubre.
 • Data màxima de presentació: 31 d’octubre.
 • Requisits acadèmics: com a mínim 0,50 punts més que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs.
 • Requisits econòmics: no té límit de renda.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.
 • 1 sola beca.
 • Dotació d'una ajuda de 1.800 €.
 • Requisits econòmics: no hi ha límit de renda.
 • Altres requisits: alumnes empadronats a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès o el Garraf.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, tenint en compte l'expedient acadèmic. En cas d'empat, es decideix segons renda familiar

Els resultats de la primera assignació es publiquen el 6 d'agost per Internet