Programa

Postgrau en Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa

Continguts

El postgrau s’estructura en quatre mòduls més un treball final:

Mòdul I. Introducció: aspectes bàsics

Introduir la responsabilitat social a partir de la seva definició i oferir una visió general dels diferents àmbits implicats: sostenibilitat, economia verda i circular, criteris ESG (environmental, social and governance), etc. Analitzar els conceptes bàsics d’ètica i la seva relació amb l’RSC. Aprenentatge a través de casos pràctics.

Continguts

 • Introducció: aspectes bàsics i exemples d’aplicació en empreses de diferents àmbits i sectors
 • Conceptes bàsics d’ètica: el relativisme
 • La responsabilitat social corporativa: definició, evolució, tendències i dimensions d’aplicació
 • L’RSC i la seva relació amb altres conceptes
 • Cas pràctic de dilemes ètics i presa de decisions en una organització
Mòdul II. La gestió de la responsabilitat social

Veure de manera global els diferents àmbits de gestió de l’RSC en una organització (bon govern, aspectes econòmics, de drets humans, laborals, ambientals i de relació amb la societat), com també els aspectes relacionats amb els grups d’interès i les accions realitzades. Analitzar casos pràctics presentats per empreses i organitzacions que els porten a terme.

Continguts

 • Parts interessades: definició i relació amb les organitzacions
 • Matrius de materialitat i identificació d’aspectes rellevants de l’RSC
 • Àmbits de gestió de l’RSC a les organitzacions i les seves activitats
 • Codis ètics i altres protocols. Procediments i instruccions interns i externs
 • Casos pràctics
Mòdul III. Iniciatives internacionals. Comunicació de les polítiques de sostenibilitat. El reporting

Aprofundir en les iniciatives internacionals més importants en matèria d’RSC (Global Compact de Nacions Unides, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, Bcorp, etc.) i en els aspectes principals del reporting. Analitzar casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els porten a terme.

Continguts

 • Normativa i legislació relacionada amb els diferents àmbits de la sostenibilitat
 • Organitzacions, institucions i iniciatives de sostenibilitat a nivell internacional
 • Altres marcs i iniciatives específiques
 • Directives i normatives del reporting en RSC/sostenibilitat: estàndards internacionals (Global Reporting Initiative-GRI, etc.), estats d’informació no financera, etc.
 • Sistemes certificats de gestió dels àmbits de l’RSC (SA800, etc.)
 • Casos pràctics
Mòdul IV. Altres aspectes relacionats. L’acció social

Aprofundir en les diferents iniciatives d’economia alternativa, empreses socials, banca ètica i inversions responsables, microcrèdits, voluntariat, relació amb les ONG, innovació i competències i habilitats per al canvi en tots aquests aspectes. Analitzar casos pràctics explicats per les mateixes empreses i organitzacions que els porten a terme.

Continguts

 • Iniciatives de l’economia alternativa
 • Banca ètica i inversions responsables
 • Empreses socials
 • Fons d’inversió solidaris i índexs borsaris sostenibles
 • Acció social i filantropia
 • Innovació i RSC
 • Casos pràctics
Mòdul V. TFP

Per superar el postgrau cal assistir mínim a un 80% de les sessions, així com elaborar i presentar un Treball de Fi de Postgrau (TFP).

Per a la realització del TFP, els alumnes tindran el suport dels tutors assignats, que faran un seguiment del treball mitjançant quatre sessions. En aquestes reunions s'establirà el plantejament, l'orientació i el desenvolupament del treball.

OBJECTIUS

 • Elaborar i dissenyar procediments, protocols i instruccions

 • Entendre les iniciatives i els marcs normatius internacionals

 • Gestionar l’aplicació de l’RSC en una organització

 • Tenir una visió pràctica i global de l’RSC en l’entorn empresarial

ELEMENTS DIFERENCIADORS

 • Visió internacional
 • Professors referents en les seves àrees
 • Coneixements pràctics