Notícies

Plaça de Tècnic/a de Qualitat Universitària

Denominació de la plaça: TÈCNIC/A SUPERIOR - QUALITAT
Adscripció: Departament de Qualitat


Missió

Donar suport tècnic en tots els processos i tasques relatius a la gestió de la qualitat universitària d’ESCI-UPF d’acord amb les directrius del cap de Qualitat d’ESCI-UP i l’estratègia i objectius del centre. 


Funcions principals

 • Assistència, suport i assessorament en tots els processos de qualitat VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació) de les titulacions oficials de grau i màster d'ESCI-UPF
 • Coordinació tècnica en el disseny, implantació, control i revisió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
 • Recollida, elaboració, seguiment, anàlisi i avaluació de la informació, documentació, dades i indicadors del centre 
 • Realització i gestió de les enquestes de satisfacció del centre als diferents grups d’interès 
 • Gestió de la informació pública relativa a la qualitat i compliment de la normativa en transparència

Competències tècniques

 • Planificació i organització
 • Gestió de processos i procediments
 • Gestió de dades
 • Gestió de la satisfacció
 • Avaluació i elaboració d’informes
 • Ús d’eines TIC i ofimàtica:
  • Eines de gestió: Google DRIVE, Paquet Microsoft Office…
  • Eines de gestió de dades: Excel
  • Aplicatius per a la gestió d’enquestes: SurveyMonkey, ENWES, Google Form…
  • Aplicatius de gestió acadèmica: SIGMA, Moodle…
  • Eines de Power BI (Open Analytics SIGMA)
  • Eines IA
 • Treball transversal
 • Aplicació de perspectiva de gènere

Coneixements específics a valorar

 • Marc jurídic de la Universitat: estatal i autonòmic, i normes específiques de la universitat 
 • Normativa del sector públic i transparència
 • Coneixement sobre l’EES i el MECES (estatal i català)
 • Marc VSMA de les universitats catalanes
 • Guies i manuals d’AQU Catalunya
 • Coneixements sobre gestió acadèmica universitària (normativa acadèmica, procediment administratiu, tràmits, gestió de matrícula i expedient de l’estudiant…)
 • Coneixement d’anglès (B2.2 Marc Comú Europeu de Referència)
 • Coneixements i bon ús d’altres eines ofimàtiques i noves tecnologies

Competències personals

 • Coneixement i compromís amb el servei públic
 • Anàlisi i solució de problemes
 • Comunicació interpersonal efectiva
 • Proactivitat, iniciativa i autonomia
 • Treball en equip i cooperació
 • Capacitat d’aprenentatge i de reciclatge en noves metodologies i tecnologies
 • Flexibilitat, capacitat d’adaptació al canvi i orientació a la millora

Requisits o titulació exigida

 • Titulació de grau universitari i Màster universitari en Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior
 • Certificat de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1 (Marc Comú Europeu de Referència)
 • Documentació requerida: CV i carta de motivació
 • Data límit: dilluns 11 de desembre de 2023

Condicions

 • Nombre de places: 1
 • Retribució bruta anual: (23.000€ - 27.000€)
 • Posició estable
 • Dedicació a temps complet: 35 hores setmanals
 • Incorporació Inmediata

Registra-t'hi