RGPD: Empleats

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)
Q5856335D
Pg. Pujades, 1, 08003 – BARCELONA
+34 932 954 710
rgpd@esci.upf.edu

Dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades

esci.upf@dpo-profesional.es

Amb quina finalitat tractem les dades de caràcter personal?

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) tractem la informació facilitada amb la finalitat de gestionar la relació laboral amb els nostres empleats en tots els seus aspectes de manteniment, desenvolupament i control: des de la realització de tots els tràmits necessaris, com ara contractes, nòmines, declaracions fiscals, prevenció de riscos laborals, gestió i organització dels viatges i desplaçaments per motius de treball, gestió d’accions formatives d’acord amb el pla de formació de l’empresa per als treballadors, etc., fins a tot el que està relacionat amb el control i verificació del compliment de les obligacions i deures laborals, com ara control presencial, avaluació de l’acompliment, control de l’ús dels mitjans i eines informàtiques posades a disposició dels empleats per al desenvolupament de la seva tasca laboral (accés a internet, correu electrònic), etc.

Durant quant temps conservem les dades de caràcter personal?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui vigent la nostra relació laboral, llevat dels terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

No es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal?

La base legal per al tractament de les dades personals és el fet que són necessàries per a l’execució del contracte laboral, del qual l’empleat n’és part.

A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?

Durant el període de duració del tractament, l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) comunicarà les dades dels interessats a la Seguretat Social i a l’Agència Tributària i a Mútues, per obligació legal, així com a entitats bancàries per a la domiciliació i pagament de nòmines.

Així mateix, a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis als quals, si escau, hem pogut contractar en cada cas; per tant, és possible que, per a la prestació del servei en qüestió, sigui necessari que tinguin accés a dades de caràcter personal dels usuaris, que sempre tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i amb la subscripció prèvia d’un contracte de protecció de dades en el qual exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades en acabar-se el servei. Fem ús de prestadors de serveis en recursos de programari adherits a l’acord EU-US Privacy Shield.

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els drets dels usuaris quan ens faciliten dades de caràcter personal?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) estem tractant les seves dades personals.

Així mateix, es poden exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals pròpies;
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació;
  • Dret a sol·licitar-ne la supressió;
  • Dret a sol·licitar-ne la limitació en el tractament;
  • Dret a oposar-se al tractament;
  • Dret a la portabilitat de les dades;
  • Dret a retirar el consentiment prestat;
  • Dret a la informació;
  • Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per tal d’exercir aquests drets, cal adreçar un escrit amb còpia del DNI a:

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF)
Ejercicio de Derechos y Protección de Datos
Pg. Pujades, 1
08003 – BARCELONA

O bé enviar un correu electrònic a: rgpd@esci.upf.edu

L’informem que es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si considera que no ha estat satisfactori l’exercici dels seus drets.