Pelayo Corella

Càrrec

Coordinador

Titulació

Màster en Història (IHJVV-UPF)
Llicenciat en Periodisme (UPF)
Llicenciat en Geografia i Història (UB)

Biografia

De formació periodística i historiador, és professor d’ESCI-UPF des de la primera promoció. Després de dirigir Formació Contínua a ESCI-UPF durant sis anys, i d'exercir com a Content Strategist en aquesta mateixa universitat, actualment ha tornat a la direcció del Màster en Retail Internacional, que compagina aquesta tasca amb la docència i amb conferències sobre retail i internacionalització de les empreses. Ha participat en la redacció de llibres i informes sobre l’evolució del comerç i és coautor del llibre Negociación intercultural.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Anàlisi dels fets econòmics i polítics internacionals

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Estudi dels principals esdeveniments actuals en el món econòmic i de les relacions internacionals. Tendències i previsions.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir un coneixement ampli i específic sobre la realitat econòmica, social, política i històrica en què es mouen els diferents països que formen els mercats objectiu de l’empresa.

Codi:
44301

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
CATALÀ / CASTELLÀ

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Contemporary International Politics and Public Policy Challenges

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Aplicant les principals teories de les relacions internacionals, analitzarem temes de llarg abast i temes més actuals de les relacions internacionals com ara el neocolonialisme, la cooperació internacional, la seguretat, el nacionalisme, la globalització, el canvi climàtic i la ingerència humanitària. Estudiarem l’entorn polític i els reptes de les polítiques públiques en els principals països i regions del món. Veurem com ha anat canviant l’ordre mundial i com determinades organitzacions internacionals i regionals, com la UE, l’ONU i l’OTAN, contribueixen al manteniment de la pau i la seguretat mundials.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements sobre el context polític internacional i els seus principals efectes en la trajectòria de les empreses en els mercats internacionals. Entendre com estan canviant les relacions de poder internacionals i com es pot mantenir l’estabilitat global. 

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Tècniques de comunicació i gestió de la informació

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bàsica

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Comunicació en les organitzacions empresarials. Planificació de la comunicació estratègica. Disseny i gestió de bases de dades i fulls de càlcul. Expressió oral i escrita en llengua catalana i castellana.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre a buscar, analitzar, valorar i sintetitzar la informació. Aprendre a elaborar, presentar i defensar arguments. Aprendre els valors de la multiculturalitat: respecte, igualtat, solidaritat, compromís. 

Codi:
41101

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Català / Castellà / Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica