Pelayo Corella

Càrrec

Professor - Director del MRMI

Titulació

Màster en Història (IHJVV-UPF)
Llicenciat en Periodisme (UPF)
Llicenciat en Geografia i Història (UB)

Biografia

De formació periodística i historiador, és professor d’ESCI-UPF des de la primera promoció. Després de dirigir Formació Contínua a ESCI-UPF durant sis anys, i d'exercir com a Content Strategist en aquesta mateixa universitat, actualment ha tornat a la direcció del Màster en Retail Internacional, que compagina aquesta tasca amb la docència i amb conferències sobre retail i internacionalització de les empreses. Ha participat en la redacció de llibres i informes sobre l’evolució del comerç i és coautor del llibre Negociación intercultural.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Anàlisi dels fets econòmics i polítics internacionals

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Estudi dels principals esdeveniments actuals en el món econòmic i de les relacions internacionals. Tendències i previsions.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir un coneixement ampli i específic sobre la realitat econòmica, social, política i històrica en què es mouen els diferents països que formen els mercats objectiu de l’empresa.

Codi:
44301

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
CATALÀ / CASTELLÀ

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pla docent

Contemporary International Politics and Public Policy Challenges

Master en International Management

Obligatòria

Programa:
Master en International Management

Descripció

Aplicant les principals teories de les relacions internacionals, analitzarem temes de llarg abast i temes més actuals de les relacions internacionals com ara el neocolonialisme, la cooperació internacional, la seguretat, el nacionalisme, la globalització, el canvi climàtic i la ingerència humanitària. Estudiarem l’entorn polític i els reptes de les polítiques públiques en els principals països i regions del món. Veurem com ha anat canviant l’ordre mundial i com determinades organitzacions internacionals i regionals, com la UE, l’ONU i l’OTAN, contribueixen al manteniment de la pau i la seguretat mundials.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir coneixements sobre el context polític internacional i els seus principals efectes en la trajectòria de les empreses en els mercats internacionals. Entendre com estan canviant les relacions de poder internacionals i com es pot mantenir l’estabilitat global. 

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

International Economics and Globalization

Master en International Management

Obligatòria

Programa:
Master en International Management

Descripció

Explicarem conceptes bàsics de macroeconomia i economia internacional. Utilitzarem un enfocament no tècnic per analitzar com fan servir els governs la política fiscal i monetària per influir en resultats com la inflació, el creixement, l’ocupació, el deute nacional i el dèficit. A més, analitzarem els principis bàsics del lliure comerç, els tipus de canvi i la balança de pagaments. Analitzant dades macroeconòmiques de diferents països, traurem conclusions sobre el seu present i el seu futur. Debatrem sobre la idoneïtat de polítiques específiques per a l’actual situació econòmica nacional i internacional i anticiparem el seu impacte en el comerç i la globalització.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la capacitat d’adoptar i defensar una posició en debats sobre economia internacional i globalització, per exemple sobre la necessitat de tipus d’interès més alts o més baixos o dels estímuls fiscals enfront de l’austeritat. Adquirir els coneixements necessaris per avaluar els riscos econòmics de fer negocis en un país o una regió determinats.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

International Expansion

Master en International Management

Obligatòria

Programa:
Master en International Management

Descripció

Mitjançant l’estudi de casos rellevants, aprendrem sobre els processos d’expansió internacional i d’internacionalització de les empreses, així com les diferents oportunitats i els reptes a què s’enfronten durant aquests processos. Definirem i explicarem tendències associades i reptes que es plantegen en l’actualitat.

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar coneixements, competències i habilitats per analitzar i gestionar problemes pràctics rellevants als quals es poden haver d’enfrontar els directius en establir operacions comercials en altres països. Entendre les diferents alternatives disponibles per vendre productes/serveis en diferents països.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Trade Policy

Master en International Management

Obligatòria

Programa:
Master en International Management

Descripció

Combinem coneixements de la teoria econòmica, les condicions i tendències econòmiques, les institucions nacionals i internacionals, les empreses i la societat civil per analitzar les causes i les conseqüències del comerç i la inversió internacionals. Investigarem per què comercien les nacions i amb què, qui guanya i qui perd amb aquest comerç, per què els països restringeixen o regulen el comerç internacional i quins efectes tenen les polítiques comercials en el benestar econòmic. A més, analitzarem l’ús de la normativa laboral internacional, les interaccions entre el comerç i les qüestions ambientals i el paper de les organitzacions no governamentals. Finalment, veurem com ha utilitzat la UE la seva política comercial comuna per erigir-se com a actor en l’escena internacional i com combina aquest enfocament multilateral del comerç amb acords comercials bilaterals.

Resultats d'aprenentatge

Entendre les polítiques comercials contemporànies i l’impacte que tenen quan es fan negocis en el context d’una economia mundial globalitzada. Entendre les qüestions i les controvèrsies que sorgeixen en la política comercial contemporània i ser capaços de valorar de manera crítica els canvis que s’estan produint en la governança del comerç mundial i que estan donant forma al món de demà.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria