Joan Ribas

Dades de contacte:

Càrrec

Professor titular - Director del TFG del GNMI

Titulació

Doctor en Economia (UPF)

Biografia

Professor i coordinador acadèmic a ESCI-UPF des del 2009. Doctor i màster en Economia per la UPF i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Ensenya i investiga en temes de macroeconomia, economia internacional, economia del medi ambient, economia de la cultura i turisme. Abans havia estat professor a la UAO-CEU, la UPF i la UdG. És membre del grup de recerca Research in International Studies and Economics (RISE).

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Economia i globalització

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Desenvolupament i creixement econòmic. Comerç internacional: competència i cooperació entre països. Geografia econòmica. Competitivitat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar estadístiques i informes econòmics. 

Codi:
40309

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Català / Espanyol

Tipus d'assignatura: Optativa

Pla docent

Microeconomia

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bàsica

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Conceptes microeconòmics: costos d’oportunitat, producció, intercanvi, avantatge comparatiu i consum. El model bàsic de funcionament dels mercats. Anàlisi de les decisions en situació d’incertesa.

Resultats d'aprenentatge

Plantejar, resoldre i interpretar les decisions dels agents econòmics i la seva interacció als mercats. Entendre i distingir els diferents problemes d’incentius als quals s’enfronten els agents econòmics. 

Codi:
41201

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
CATALÀ / CASTELLÀ

Tipus d'assignatura: Bàsica

Pla docent

Treball de Fi de Grau (TFG)

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Realització i, si escau, defensa pública d’un projecte innovador en l’àmbit dels negocis o el màrqueting internacionals d’una organització empresarial, institucional o social. El treball pot constituir-se com una proposta o revisió crítica d’internacionalització a partir de l’experiència obtinguda en les pràctiques externes.

Important: informa't sobre l'addenda a la instrucció que regula el Treball Final de Grau 2019-2020.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar la capacitat de cerca, tractament, selecció i valoració d’informació de naturalesa empresarial, institucional o social, fent atenció a elements multiculturals. Aplicar de manera conjunta criteris quantitatius i aspectes qualitatius i normatius. Analitzar i interrelacionar en un mateix projecte diferents àrees d’una organització. Identificar els resultats principals del treball i presentar-los sintèticament de manera oral i escrita.

Codi:
44101

Créditos:
8 ECTS

Idioma:
CATALÀ / CASTELLÀ

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pla docent