Joan Ribas

Càrrec

Cap d'estudis

Titulació

Doctor en Economia (UPF)

Biografia

Professor i coordinador acadèmic a ESCI-UPF des del 2009. Doctor i màster en Economia per la UPF i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB. Ensenya i investiga en temes de macroeconomia, economia internacional, economia del medi ambient, economia de la cultura i turisme. Abans havia estat professor a la UAO-CEU, la UPF i la UdG. És membre del grup de recerca Research in International Studies and Economics (RISE).

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Economia i globalització

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Desenvolupament i creixement econòmic. Comerç internacional: competència i cooperació entre països. Geografia econòmica. Competitivitat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i interpretar estadístiques i informes econòmics. 

Codi:
40309

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Tipus d'assignatura: Optativa

Economics for Sustainable Development

Master of Science in Sustainability Management

Obligatòria

Programa:
Master of Science in Sustainability Management

Descripció
  • Know the relationship between economic growth, human development and sustainability
  • Know different sustainability definitions and criteria
  • Gain deep understanding of the economic approach to the environment: externalities, public goods and common resources
  • Learn the main economic instruments of environmental policy to limit pollution. Design and implementation of taxes and market for permits
  • Learn the main economic concepts and techniques applied to the management of natural resources
  • Gain insight into the international aspects of environmental issues and policy

Créditos:
3 ECTS

Idioma:
English

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Descarrega el PDF

International Economics and Globalization

Màster en International Management

Obligatòria

Programa:
Màster en International Management

Descripció

Explicarem conceptes bàsics de macroeconomia i economia internacional. Utilitzarem un enfocament no tècnic per analitzar com fan servir els governs la política fiscal i monetària per influir en resultats com la inflació, el creixement, l’ocupació, el deute nacional i el dèficit. A més, analitzarem els principis bàsics del lliure comerç, els tipus de canvi i la balança de pagaments. Analitzant dades macroeconòmiques de diferents països, traurem conclusions sobre el seu present i el seu futur. Debatrem sobre la idoneïtat de polítiques específiques per a l’actual situació econòmica nacional i internacional i anticiparem el seu impacte en el comerç i la globalització.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la capacitat d’adoptar i defensar una posició en debats sobre economia internacional i globalització, per exemple sobre la necessitat de tipus d’interès més alts o més baixos o dels estímuls fiscals enfront de l’austeritat. Adquirir els coneixements necessaris per avaluar els riscos econòmics de fer negocis en un país o una regió determinats.

Créditos:
2 ECTS

Idioma:
Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Macroeconomia

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bàsica

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Variables macroeconòmiques: producte, renda i inflació. Estalvi, inversió i tipus d’interès. El sector públic i la política fiscal. Els diners i la política monetària.

Resultats d'aprenentatge

Entendre la relació entre les decisions individuals i els resultats macroeconòmics, tant a partir de les decisions dels agents econòmics com a partir de la influència de l’entorn macroeconòmic en el comportament dels agents. 

Codi:
41301

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Tipus d'assignatura: Bàsica

Treball de Fi de Grau (TFG)

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Obligatòria

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Realització i, si escau, defensa pública d’un projecte innovador en l’àmbit dels negocis o el màrqueting internacionals d’una organització empresarial, institucional o social. El treball pot constituir-se com una proposta o revisió crítica d’internacionalització a partir de l’experiència obtinguda en les pràctiques externes.

Resultats d'aprenentatge

Demostrar la capacitat de cerca, tractament, selecció i valoració d’informació de naturalesa empresarial, institucional o social, fent atenció a elements multiculturals. Aplicar de manera conjunta criteris quantitatius i aspectes qualitatius i normatius. Analitzar i interrelacionar en un mateix projecte diferents àrees d’una organització. Identificar els resultats principals del treball i presentar-los sintèticament de manera oral i escrita.

Codi:
44101

Créditos:
8 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Tipus d'assignatura: Obligatòria