Alberto Meseguer

Càrrec

Coordinador

Titulació

Grau en Biologia Humana (UPF)
Màster en Bioinformàtica per a Cièncias de la salut (UPF)

Biografia

Vaig estudiar biologia i bioinformàtica. Actualment estic realitzant un doctorat en bioinformàtica on estudio com els factors de transcripció poden reconeixer seqüències de ADN.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Biofísica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs introdueix els alumnes en els conceptes bàsics de la biofísica. Els temes inclouen des de les metodologies aplicades en aquest camp fins a l’estructura i l’energètica de proteïnes i àcids nucleics, les biomembranes, el plegament proteic, les interaccions moleculars i les xarxes biològiques. A més a més, cobreix els detalls dels repositoris d’energia biològica.

Codi:
52112

Créditos:
5 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Bioinformàtica estructural

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquesta assignatura versa sobre l’anàlisi i la predicció de l’estructura tridimensional de macromolècules biològiques com ara proteïnes, ARN i ADN. Tracta generalitzacions de l’estructura macromolecular en 3D, com ara comparacions de plegaments generals i motius locals, els principis de plegament molecular, l’evolució i les interaccions d’unions, i les relacions estructura/funció, tot això treballant tant amb les estructures resoltes experimentalment com amb models computacionals.

Codi:
52220

Créditos:
5 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Fisicoquímica i química orgànica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs proporciona els conceptes fonamentals de la fisicoquímica orgànica, incloent-hi la termodinàmica química, la química de les reaccions àcid-base i la quimioinformàtica. Els temes a tractar inclouen l’estructura molecular i l’estereoquímica, mecanismes de reacció i equilibri químic, i també els compostos orgànics de base.

Codi:
51209

Créditos:
4 ECTS ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Introducció a la bioinformàtica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aspectes generals de funcionament de la Universitat i característiques de les titulacions impartides. Estratègies d’estudi, tècniques d’aprenentatge i consulta d’informació. Situació actual, àrees de coneixement i reptes presents en el sector professional i productiu de la bioinformàtica. Camps de recerca bàsica i aplicada rellevants en el context de la bioinformàtica i la biomedicina. Introducció intuïtiva a diversos conceptes, fenòmens, principis o mètodes que s’estudien en bioinformàtica amb la finalitat d’exposar els estudiants a problemes reals, d’ajudar-los a interpretar els fenòmens biològics i la seva formulació matemàtica i de contribuir a confirmar/reforçar la seva vocació per la bioinformática i la recerca biomèdica.

Codi:
51101

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria