Alberto Meseguer

Càrrec

Professor - Coordinador acadèmic del BDBI

Titulació

Grau en Biologia Humana (UPF)
Màster en Bioinformàtica per a Cièncias de la salut (UPF)

Biografia

Vaig estudiar biologia i bioinformàtica. Actualment estic realitzant un doctorat en bioinformàtica on estudio com els factors de transcripció poden reconeixer seqüències de ADN.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Aspectes de la química física orgànica

Grau en Bioinformàtica

Bàsica

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs proporciona els conceptes fonamentals de la fisicoquímica orgànica, incloent-hi la termodinàmica química, la química de les reaccions àcid-base i la quimioinformàtica. Els temes a tractar inclouen l’estructura molecular i l’estereoquímica, mecanismes de reacció i equilibri químic, i també els compostos orgànics de base.

Assignatura del pla docent 2019-2020 (en extinció).

Codi:
51207

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica

Pla docent

Bioinformàtica estructural

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquesta assignatura versa sobre l’anàlisi i la predicció de l’estructura tridimensional de macromolècules biològiques com ara proteïnes, ARN i ADN. Tracta generalitzacions de l’estructura macromolecular en 3D, com ara comparacions de plegaments generals i motius locals, els principis de plegament molecular, l’evolució i les interaccions d’unions, i les relacions estructura/funció, tot això treballant tant amb les estructures resoltes experimentalment com amb models computacionals.

Codi:
52220

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pla docent

Bioquímica

Grau en Bioinformàtica

Bàsica

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs proporciona els conceptes i temes fonamentals en Bioquímica, dels components moleculars bàsics de la vida i altres molècules presents a la cèl·lula. Proporciona nocions dels mecanismes del metabolisme i la seva regulació, així com de les diferents reaccions químiques que es donen lloc a les cèl·lules.

Assignatura del pla docent 2020-2021.

Codi:
51105

Créditos:
6 ECTS ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica

Pla docent

Elements de fisicoquímica i química orgànica

Grau en Bioinformàtica

Obligatòria

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aquest curs proporciona els conceptes fonamentals de la fisicoquímica orgànica, incloent-hi la termodinàmica química, la química de les reaccions àcid-base i la quimioinformàtica. Els temes a tractar inclouen l’estructura molecular i l’estereoquímica, mecanismes de reacció i equilibri químic, i també els compostos orgànics de base.

Assignatura del pla docent 2020-2021.

Codi:
51209

Créditos:
4 ECTS ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Obligatòria

Pla docent

Introducció a la bioinformàtica

Grau en Bioinformàtica

Bàsica

Programa:
Grau en Bioinformàtica

Descripció

Aspectes generals de funcionament de la Universitat i característiques de les titulacions impartides. Estratègies d’estudi, tècniques d’aprenentatge i consulta d’informació. Situació actual, àrees de coneixement i reptes presents en el sector professional i productiu de la bioinformàtica. Camps de recerca bàsica i aplicada rellevants en el context de la bioinformàtica i la biomedicina. Introducció intuïtiva a diversos conceptes, fenòmens, principis o mètodes que s’estudien en bioinformàtica amb la finalitat d’exposar els estudiants a problemes reals, d’ajudar-los a interpretar els fenòmens biològics i la seva formulació matemàtica i de contribuir a confirmar/reforçar la seva vocació per la bioinformática i la recerca biomèdica.

Codi:
51101

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Bàsica

Pla docent