RGPD: Negocial

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)
Q5856335D
Pg. Pujades, 1, 08003 – BARCELONA
+34 932 954 710
rgpd@esci.upf.edu

Dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades

esci.upf@dpo-profesional.es

Amb quina finalitat tractem les dades de caràcter personal?

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) tractem la informació que ens faciliten els interessats amb la finalitat de gestionar la relació comercial que ens uneix, en tots els seus àmbits, des de l’execució del contracte de compravenda i/o prestació de serveis i tot el que comporta, fins al manteniment de contacte i l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

Durant quant temps conservem les dades de caràcter personal?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial i fins passats cinc anys de l’última compravenda o prestació de serveis finalitzada.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

No es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal?

La base legal per al tractament de les dades personals és el fet que són necessàries per a l’execució del contracte de compravenda i/o prestació de serveis, del qual l’interessat n’és part.

El tractament per trametre comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents es durà a terme a l’empara de l’article 21.2 de la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; aquest text ens permet, quan hi ha una relació contractual prèvia, trametre comunicacions comercials referents a productes i serveis similars als contractats originalment, mentre l’interessat no manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu l’apartat «Drets» més endavant). A cada comunicació tramesa s’hi inclou un procediment senzill per donar-se’n de baixa.

A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?

Durant el període de duració del tractament, l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) no farà cap cessió de les dades dels interessats, llevat que sigui per obligació legal.

No obstant això, a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis als quals, si escau, hem pogut contractar en cada cas; per tant, és possible que, per a la prestació del servei en qüestió, sigui necessari que tinguin accés a dades de caràcter personal dels usuaris, que sempre tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i amb la subscripció prèvia d’un contracte de protecció de dades en el qual exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades en acabar-se el servei. Fem ús de prestadors de serveis en recursos de programari adherits a l’acord EU-US Privacy Shield.

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els drets dels usuaris quan ens faciliten dades de caràcter personal?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) estem tractant les seves dades personals.

Així mateix, es poden exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals pròpies;
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació;
  • Dret a sol·licitar-ne la supressió;
  • Dret a sol·licitar-ne la limitació en el tractament;
  • Dret a oposar-se al tractament;
  • Dret a la portabilitat de les dades;
  • Dret a retirar el consentiment prestat;
  • Dret a la informació.

Per tal d’exercir aquests drets, cal adreçar un escrit amb còpia del DNI a:

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF)
Ejercicio de Derechos y Protección de Datos
Pg. Pujades, 1
08003 – BARCELONA

O bien enviar un correu electrónico a: rgpd@esci.upf.edu

Le informamos que puede dirigirse a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (https://seu.apd.cat) para obtener información adicional o para presentar una reclamación, por ejemplo, si considera que no ha sido satisfactorio el ejercicio de sus derechos.