RGPD: Gestió acadèmica

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)
Q5856335D
Pg. Pujades, 1, 08003 – BARCELONA
+34 932 954 710
rgpd@esci.upf.edu

Dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades

esci.upf@dpo-profesional.es

Amb quina finalitat tractem les dades de caràcter personal?

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) tractem les dades personals amb la finalitat de dur a terme la gestió acadèmica i administrativa de l’estudiant en tots els seus àmbits i etapes: matriculació, gestió de l’expedient acadèmic, manteniment de la comunicació administrativa i comercial i gestió de totes les activitats acadèmiques.

Durant quant de temps conservem les dades de caràcter personal?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la vinculació de l’estudiant amb la nostra oferta educativa, tot respectant els terminis obligatoris de conservació d’expedients acadèmics i altra documentació que normativament ens sigui aplicable, així com els terminis de prescripció per responsabilitats legals que se’n puguin derivar.

Pel que fa a les gravacions que es puguin fer en exàmens on-line, aquestes es conservaran durant el període d’un any.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

No es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal?

La base legal per al tractament de les dades personals és el fet que són necessàries per a l’execució del contracte de formació, formalitzat mitjançant la matrícula, del qual l’estudiant n'és part.

El tractament per fer comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents es durà a terme a l’empara de l’article 21.2 de la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; aquest text ens permet, quan hi ha una relació contractual prèvia, trametre comunicacions comercials referents a productes i serveis similars als contractats originalment, mentre l’interessat no manifesti la seva oposició a aquests enviaments (vegeu l’apartat «Drets» més endavant).

A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?

Les dades personals es comunicaran a la Tresoreria de la Seguretat Social amb motiu de l’assegurança escolar obligatòria; al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i a l’Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca amb motiu de la gestió de beques i ajuts a la matrícula; a la Universitat Pompeu Fabra o altres universitats vinculades als graus, amb motiu de temes estadístics; a entitats privades amb les quals tinguem firmats convenis per a la realització de les pràctiques curriculars obligatòries; així com a organismes de coordinació universitària i altres destinataris per obligació legal.

Amb el consentiment previ per part dels interessats, les dades es podran comunicar a entitats privades que ofereixin beques; altres universitats nacionals i estrangeres per a programes de mobilitat internacional; altres estudiants amb la mateixa destinació de mobilitat internacional; i entitats públiques i privades per dur a terme pràctiques extracurriculars o accedir a llocs de treball a través de la borsa de treball.

Queden exceptuades les dades relatives a les gravacions que es puguin realitzar en exàmens on-line, que no es cediran a tercers.

Així mateix, a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis als quals, si escau, hem pogut contractar en cada cas; per tant, és possible que, per a la prestació del servei en qüestió, sigui necessari que tinguin accés a dades de caràcter personal dels usuaris, que sempre tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i amb la subscripció prèvia d’un contracte de protecció de dades en el qual exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades en acabar-se el servei. Fem ús de prestadors de serveis en recursos de programari adherits a l’acord EU-US Privacy Shield.

Quins són els drets dels usuaris quan ens faciliten dades de caràcter personal?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) estem tractant les seves dades personals.

Així mateix, es poden exercir els següents drets:

  • Derecho a solicitar el acceso a los datos personales propios;
  • Derecho a solicitar su rectificación;
  • Derecho a solicitar su supresión;
  • Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento;
  • Derecho a oponerse a su tratamiento;
  • Derecho a la portabilidad de los datos;
  • Derecho a retirar el consentimiento prestado;
  • Derecho a la información.

Per tal d’exercir aquests drets, cal adreçar un escrit amb còpia del DNI a:

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF)
Excercici de Drets i Protecció de Dades
Pg. Pujades, 1
08003 – BARCELONA

O bé enviar un correu electrònic a: rgpd@esci.upf.edu

L’informem que es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si considera que no ha estat satisfactori l’exercici dels seus drets.

Procedència de les dades dels alumnes que formalitzen una matrícula de primer curs: Oficina d’accés a la Universitat per als procediments d’assignació de places universitàries.