RGPD: Contactes

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)
Q5856335D
Pg. Pujades, 1, 08003 – BARCELONA
+34 932 954 710
rgpd@esci.upf.edu

Dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades

esci.upf@dpo-profesional.es

Amb quina finalitat tractem les dades de caràcter personal?

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) tractem les dades personals amb les següents finalitats:

1. Mantenir la nostra agenda de contactes

a) Com a persona de contacte, per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en què l’interessat presta els seus serveis.
b) Com a interessat que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna informació, per poder atendre’l.
c) Com a persona de contacte, per mantenir relacions directament.

2. Enviar comunicacions comercials, també per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, sobre els nostres cursos i serveis, així com informació sobre esdeveniments relacionats, en cas que se li hagués sol·licitat l’autorització i ens l’hagués concedit.

Durant quant temps conservem les dades de caràcter personal?

En el supòsit de la finalitat 1, les dades personals proporcionades es conservaran:

a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb aquesta entitat jurídica o organització, tot respectant els terminis legals per les responsabilitats legals que es puguin derivar de la relació amb l’entitat jurídica o organització.

b) En cas de persona interessada que s’hagi posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre la seva petició, per si es produïssin, per la seva banda, comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o petició d’informació.

c) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions directament, es conservaran mentre es mantingui la relació, tot respectant els terminis legals de conservació.

En el supòsit de la finalitat 2, d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les dades de l’interessat fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada

No es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades de caràcter personal?

Les bases legals per al tractament de les dades personals en el supòsit de la finalitat 1 de manteniment d’agenda de contactes són les següents:

a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions amb l’entitat jurídica o organització en la qual presta els seus serveis, la base legal és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.

b) En cas de tractar-se d’una persona interessada que s’hagi posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment.

c) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per mantenir relacions directament, la base legal és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.

En el supòsit de la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les dades personals és l’obtenció del consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades de caràcter personal?

Durant el període de durada del tractament, l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) no comunicarà les dades personals dels interessats a tercers.

No obstant això, a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis als quals, si escau, hem pogut contractar en cada cas; per tant, és possible que, per a la prestació del servei en qüestió, sigui necessari que tinguin accés a dades de caràcter personal dels usuaris, que sempre tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i amb la subscripció prèvia d’un contracte de protecció de dades en el qual exigim, entre altres coses, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i tornar les dades en acabar-se el servei. Fem ús de prestadors de serveis en recursos de programari adherits a l’acord EU-US Privacy Shield.

A l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els drets dels usuaris quan ens faciliten dades de caràcter personal?

Qualsevol usuari té dret a obtenir confirmació sobre si a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) estem tractant les seves dades personals.

Així mateix, es poden exercir els següents drets:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals pròpies;
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació;
  • Dret a sol·licitar-ne la supressió;
  • Dret a sol·licitar-ne la limitació en el tractament;
  • Dret a oposar-se al tractament;
  • Dret a la portabilitat de les dades;
  • Dret a retirar el consentiment prestat;
  • Dret a la informació.

Per tal d’exercir aquests drets, cal adreçar un escrit amb còpia del DNI a:

ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF)
Ejercicio de Derechos y Protección de Datos
Pg. Pujades, 1
08003 – BARCELONA

O bé enviar un correu electrònic a: rgpd@esci.upf.edu

L’informem que es pot adreçar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat) per obtenir informació addicional o per presentar una reclamació, per exemple, si considera que no ha estat satisfactori l’exercici dels seus drets.