Samer Ajour

Càrrec

Professor

Titulació

PhD (UPC)
MBA i màster en Finances (UPF)
Diplomat en Economia i Finances/Matemàtiques per l’American University of Science and Technology (AUST)

Biografia

Diplomat en Economia i Finances/Matemàtiques per l’American University of Science and Technology, MBA i màster en Finances per la Universitat Pompeu Fabra i PhD per la Universitat Politècnica de Catalunya. Analista de crèdit/risc i Report Leader per a Espanya, el Regne Unit (a l’empresa GRACE SA), els Emirats Àrabs i altres mercats d’EMEA. Professor de Matemàtiques i Finances en diverses escoles de negocis. Ha treballat al departament de Recerca de l’IESE en un estudi sobre inversions i les seves gestions en el mercat financer.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Finances en els negocis internacionals

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Optativa

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Els mercats monetaris. Les borses de valors i mercaderies. Operacions al comptat i a terminis. Contractes d’opcions i de futurs financers. Productes interbancaris. Riscos empresarials. Tipus de canvi, tipus d’interès, risc-país, risc-transacció. Instruments de cobertura.

Resultats d'aprenentatge

Entendre i aplicar els sistemes i models que permeten la realització de les operacions financeres que condueixen a consolidar les relacions amb els clients pel fet de facilitar les formes de cobrament, pagament i fiançament en les negociacions comercials que s’hi porten a terme.

Codi:
40313

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Finances internacionals

-

-

Programa:
-

Descripció

Els mercats monetaris. Les borses de valors i de mercaderies. Operacions al comptat i a terminis. Contractes d’opcions i de futurs financers. Productes interbancaris. Riscos empresarials.

Resultats d'aprenentatge

Entendre i aplicar els sistemes i models que permeten la realització de les operacions financeres que condueixen a consolidar les relacions amb els clients pel fet de facilitar les formes de cobrament, pagament i finançament en les negociacions comercials.

Codi:
40313

Créditos:
4 ECTS

Idioma:
Anglès

Financial Risk Management

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

Exposició al risc monetari, risc de taxa d’interès i risc de volatilitat de preus, entre d’altres. Cobertura del risc financer a partir de diferents conceptes, eines i tècniques de gestió del risc relacionats amb productes derivats: futurs, forward, opcions i swaps.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el disseny i  la implementació de pràctiques de gestió del risc. Entendre i saber utilitzar diverses teories i pràctiques actualitzades de gestió del risc (control de pèrdues, finançament de pèrdues i mecanismes de reducció del risc intern), com també la seva millor en el futur.

Codi:
80133

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

Financial Risk Management

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

Exposició al risc monetari, risc de taxa d’interès i risc de volatilitat de preus, entre d’altres. Cobertura del risc financer a partir de diferents conceptes, eines i tècniques de gestió del risc relacionats amb productes derivats: futurs, forward, opcions i swaps.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el disseny i  la implementació de pràctiques de gestió del risc. Entendre i saber utilitzar diverses teories i pràctiques actualitzades de gestió del risc (control de pèrdues, finançament de pèrdues i mecanismes de reducció del risc intern), com també la seva millor en el futur.

Codi:
80233

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa

International Finance

GNMI - International Business Program

Optativa

Programa:
GNMI - International Business Program

Descripció

The monetary markets. Stock exchanges and commodity markets. Cash and deposit operations. Options and contracting of financial futures. Inter-banking products. Business risk.

Resultats d'aprenentatge

Understanding and application of the systems and models that enable the financial operations to be carried out.

Codi:
80225

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Anglès

Tipus d'assignatura: Optativa