Àngel Gil

Dades de contacte:

Càrrec

Professor

Titulació

Doctor en Ciències Matemàtiques (UB)

Biografia

Nascut a Lleida, és llicenciat i doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Actualment és professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la UPF. Imparteix docència principalment en matemàtiques, tot i que també ha donat cursos d’estadística, recerca operativa i informàtica. En l’àmbit de la recerca, tracta temes de lògica matemàtica i computació i ha treballat en qüestions d’estadística i economia aplicada. A ESCI-UPF també ofereix suport i formació sobre Moodle al professorat.

Assignatura que imparteix

Assignatura
Programa
Tipologia

Matemàtiques

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Bàsica

Programa:
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Descripció

Càlcul univariant i multivariant. Càlcul diferencial. Àlgebra lineal. Introducció a la programació lineal.

Resultats d'aprenentatge

Aprendre a resoldre problemes matemàtics univariants i multivariants elementals i a interpretar correctament la solució a un determinat problema.

Codi:
41103

Créditos:
6 ECTS

Idioma:
Català / Castellà

Tipus d'assignatura: Bàsica