Escribe y encuentra lo que buscas:

Alumni, vols tutoritzar un TFG?

El pla d’estudis del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (GNMI) hi figura l’assignatura “Treball de Fi de Grau” (TFG, a partir d’ara), assignatura de 8 crèdits i ubicada en el tercer trimestre acadèmic del quart curs del grau.

El curs acadèmic 2018 - 2019 serà el setè cop que s’imparteix l’assignatura TFG i, novament, us tornem a demanar la vostra col·laboració per a participar com a tutor/a de projectes.

Et fem arribar la instrucció que regularà el desplegament de l’assignatura el pròxim curs 2018-2019

Aquest son els trets diferencials de l’assignatura TFG:

 • Cada alumne ha de realitzar un treball individual.
 • Per poder matricular-se de l’assignatura TFG cal complir la normativa de progressió en els estudis del GNMI i haver superat l’assignatura Pràctiques Externes.
 • Tot i que es tracta d’una assignatura del tercer trimestre, les seves característiques particulars fan que ja hi hagi activitat associada al seu desplegament (sessions magistrals, elecció del projecte, designació de tutor/s, ...) des del primer trimestre acadèmic del quart curs.
 • L’objecte del TFG pot ser proposat per l’alumne, per empreses vinculades a ESCI-UPF o per professors del claustre. Quan sigui possible, resultaria convenient que l’objecte del TFG estigués relacionat amb les Pràctiques Externes realitzades per l’alumne.
 • El treball de l’alumne serà tutoritzat per un o més tutors. Per tant, es tracta d’una assignatura que, a més de tenir un professor responsable, compta amb la figura d’un o més tutors de projecte.
 • ESCI-UPF posa a disposició de l’alumnat un consultor estadístic (Anna Espinal) per al desenvolupament dels projectes de TFG, a qui els alumnes puguin recórrer en casos específics de tractament de dades.
 • ESCI-UPF també posa a disposició dels alumnes un consultor en logística (José Miguel Aliaga) i un en la realització de plans de negoci o de viabilitat (Xavier Carbonell).
 • Existeix una Comissió de Projectes de TFG que valora les distintes propostes realitzades i du a terme l’aparellament alumne – projecte de TFG – tutor/s de projecte.
 • La tasca de tutorització de TFG està remunerada. En concret, la remuneració és de 275 € per TFG tutoritzat (es tracta d’una retribució única per TFG, independentment del nombre de tutors que tingui i que es factura –i es cobra- a mitjans del mes de juny).
 • Els tutors no estan presents en les Comissions Avaluadores dels projectes de TFG.
 • El límit màxim de TFG que pot tutoritzar un mateixa persona és de 5.

L’alumne ha de realitzar una defensa pública del seu TFG davant una Comissió Avaluadora (formada per dues persones: el responsable de l’assignatura –que actuarà de secretari- i el cap d’estudis o un dels coordinadors acadèmics de del GNMI). Aquesta defensa del TFG ha de realitzar-se en anglès.

A la vista de tot això, demanem la col·laboració dels nostres alumni en un doble sentit:

 • Proposant possibles projectes a desenvolupar pels alumnes en el marc de l’assignatura TFG, de manera genèrica (indicant temàtiques en les que et trobaries còmode tutoritzant TFG. Alguns exemples: exportacions de productes alimentaris a la UE, elaboració de plans de màrqueting digital, compres de matèries primeres a l’Àfrica,... Es tracta d’identificar temàtiques generals, per sectors, zones geogràfiques,...) o bé de manera específica (indicant temes concrets) i/o
 • Tutoritzant un o més projectes de TFG d’alumnes que desenvolupin un projecte vinculat a la temàtica de la que ets expert/a.

L’experiència dels cursos acadèmics passats ens ha demostrat que només un petit percentatge dels estudiants s’ha decantat pels projectes proposats pels professors i col·laboradors de l’escola. La resta han escollit temes que els motivaven i des de l’escola els hem assignat un/a tutor/a (en funció de la temàtica i/o de la metodologia escollides).

Per altra banda, cada cop hi ha més empreses o entitats que ens fan encàrrecs específics de desenvolupament de projectes en el marc de l’assignatura TFG. Aquests projectes solen suscitar l’interès dels estudiants doncs els permeten treballar amb reptes reals vinculats a una institució que està operant en els mercats. En aquests casos, ESCI-UPF busca la persona més adient per tal de que faci de tutor/a del TFG (en funció de la temàtica proposada).

Et convidem a que ens facis arribar per correu electrònic (marta.segura@esci.upf.edu) les teves propostes genèriques o específiques sobre potencials projectes de TFG que, un cop recollides en un document únic, seran presentades als estudiants per tal de que puguin materialitzar la seva elecció. T’agrairia que em fessis arribar les teves propostes abans del dimecres 5 de setembre de 2018.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de usuario. Si acepta la instalación de cookies o continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Leer más