Convocatòria d'una plaça de professor/a permanent a ESCI-UPF

S’obre convocatòria per a la provisió d‘una plaça de professor/a permanent, a dedicació completa, a l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF), en les àrees de dret internacional/europeu amb perspectiva empresarial.

Funcions a desenvolupar

 • Docència als programes formatius de l’ESCI-UPF
 • Contribuir al disseny i organització acadèmica dels programes formatius de l’ESCI-UPF, preferentment en l’àrea de dret europeu, laboral i internacional.
 • Coordinació i gestió acadèmica pròpia del professorat permanent d’ESCI-UPF
 • Activitats de recerca 

Requisits bàsics*

 • Doctorat en Dret
 • Experiència docent universitària en anglès
 • Doble Acreditació AQU/ANECA 

Aspectes a valorar especialment

 • Formació superior en estudis internacionals i/o europeus
 • Formació de grau/llicenciatura en management
 • Especialització en dret europeu, laboral i internacional
 • Trajectòria i diversitat de l’experiència docent 
 • Avaluació de la docència realitzada 
 • Coneixement de les institucions europees
 • Experiència professional en comunicació
 • Experiència en gestió d’equips
 • Experiència en activitats de recerca (publicacions, projectes, etc.) 
 • Cartes de referència acadèmiques 
 • Disponibilitat per a incorporació immediata 

Procediment

Les persones interessades han de fer arribar el seu CV (amb indicació d’almenys dues persones –nom i dades de contacte- que puguin facilitar una carta de recomanació), tota la documentació requerida així com la resta de documentació susceptible de ser valorada, per mitjans electrònics i abans del 25 de setembre de 2023 al següent formulari.


Els mèrits aportats es distribuiran de la manera següent

 • Formació superior en estudis internacionals i/o europeus, fins a 10 punts.
 • Formació de grau/llicenciatura en management, fins a 5 punts.
 • Trajectòria i diversitat de l’experiència docent, fins a 5 punts.
 • Avaluació de la docència realitzada en els darrers cinc anys, fins a 5 punts.
 • Experiència en comunicació, fins a 5 punts.
 • Experiència en gestió d’equips, fins a 5 punts.
 • Experiència en activitats de recerca (publicacions, projectes, etc.), fins a 5 punts.
 • Cartes de referència acadèmiques, fins a 5 punts.
 • Disponibilitat per a incorporació immediata, fins a 5 punts.

La comissió de selecció  farà una valoració dels mèrits aportats, degudament acreditats, de les sol·licituds que compleixin els requisits bàsics. Poden ser preseleccionades fins a tres persones, sempre que els seus mèrits obtinguin un mínim de 30 punts i  que la diferència entre les seves puntuacions finals no excedeixi dels tres punts.

Així mateix, es mantindrà una entrevista sobre les funcions a desenvolupar descrites anteriorment amb la comissió de selecció. L’entrevista es farà en les tres llengües de treball habitual d’ESCI-UPF (català, anglès i castellà), i serà valorada fins a 50 punts més. 

La valoració final dels candidats i/o de les candidates es farà amb una puntuació màxima de cent punts. La puntuació mínima per superar el procés selectiu serà de 70 punts sobre cent.
Una vegada finalitzat el procés, la comissió de selecció farà una proposta al director d’ESCI-UPF dels candidats/tes seleccionats per ordre de puntuació.

La comissió de selecció estarà composada per quatre vocals i la Presidència. La presidència serà un Catedràtic/a de la UPF. Els vocals seran la cap d’estudis del Grau de Negocis i Màrqueting Internacionals, el cap de departament de l’àrea jurídica d’ESCI-UPF, un professor/a de UPF i un professor/a d’ESCI-UPF, el professorat ha de ser amb caràcter permanent. Actuarà com a secretària del tribunal una persona de l’administració acadèmica d’ESCI-UPF, amb veu i sense vot. 

D’acord amb la normativa vigent les al·legacions que es puguin formular, s’adreçaran al gerent d’ESCI-UPF, Agustín Lújua. Resoldrà el director d’ESCI-UPF, Albert Carreras. 

Apply 

* Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el/la candidat/a escollit/da podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.