RSC

Trajectòria en aspectes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

ESCI-UPF ha estat compromesa amb la sostenibilitat des de la seva creació i ha seguit, des de l’inici, un procés d’avenç i millora continus en tots aquests aspectes. Això es reflecteix tant en l’àmbit de la mateixa organització com en el de la formació i la recerca, així com en el seu compromís amb la relació, divulgació i transferència a la societat.

Dins dels nostres estatuts (art. 1c) s’estableix, com una de les finalitats principals, la formació i la recerca internacional en l’àmbit de la sostenibilitat i la gestió ambiental.

D’altra banda, el Pla global d’activitats de l’escola (2014-2017) estableix, dins de les seves línies estratègiques, que potenciar les activitats de recerca és una de les inversions imprescindibles que ha d’afrontar la institució, especialment en el camp de la internacionalització empresarial com també en la gestió ambiental de les activitats empresarials i la responsabilitat social de les empreses.

Departament d'RSC

L'octubre de 2016 es va crear el Departament d'RSC d'ESCI-UPF amb l'objectiu d'establir polítiques i ampliar mesures en aspectes de sostenibilitat, tant dins la mateixa institució com en la resta d'àmbits d'actuació, de manera interna i externa.

A banda d'habilitar un espai específic a la web institucional, cada any s'elabora junt amb altres persones i departaments del centre la "Memòria de sostenibilitat d'ESCI-UPF".

Director del departament

{[{ profesor.nombre }]} {[{ profesor.apellidos }]}

{[{ asig.nombre[0].value }]}

{[{ profesor["cargo"] }]} -

Professor/a:
{[{ pAsig.nombre[0].value }]} {[{ cur.nombre_mini[0].value }]}
Titulació:
Biografia:

Compromisos

Prenent com a base tots aquests principis i objectius, ESCI-UPF ha definit i establert una sèrie de compromisos de sostenibilitat, envers els seus grups d’interès, que es detallen a continuació:

  • Un primer compromís, relatiu a la mateixa organització, que estableix que tota la seva gestió i les seves actuacions i operacions es duran a terme dins d’un marc ètic. Concretament, es consideren tots els aspectes relacionats amb el respecte dels drets humans, laborals, ambientals i el bon govern de la institució.
  • Un segon compromís relatiu a la formació i la transmissió dels valors de l’RSC a tots els alumnes, tant a nivell personal com en la gestió de les organitzacions. En aquest sentit, s’inclouen dins del currículum de la institució assignatures i activitats que recullen tots aquests aspectes, les quals es van actualitzant en funció dels nous escenaris i reptes internacionals.
  • Un tercer compromís relatiu a potenciar i treballar tots els aspectes de la recerca en l’àmbit de la sostenibilitat, tant per mitjà de càtedres especialitzades i grups de recerca com en els diferents treballs de final de grau i màster.
  • Un quart compromís relatiu a col·laborar i transmetre coneixement a la societat, tant a nivell local com internacional, participant en reunions, actes i congressos, amb l’objectiu de difondre i transferir els resultats de la nostra recerca i experiència. Això també es durà a terme participant i donant suport a totes aquelles iniciatives que, en aquest àmbit, tinguin relació, s’adaptin i siguin adequades a l’activitat i els objectius d’ESCI-UPF.
  • Un cinquè compromís segons el qual ESCI-UPF explicarà de manera clara, senzilla i rigorosa la seva política, els objectius i les actuacions en aquesta matèria mitjançant memòries de sostenibilitat, d’acord amb models de referència, en les quals es recolliran tots els aspectes i punts rellevants relacionats.

Marc de Responsabilitat Social Corporativa

Tot aquest conjunt de polítiques, procediments i documents específics descrits en els punts anteriors configuren el Marc de responsabilitat social corporativa i sostenibilitat d’ESCI-UPF. Aquest marc és el punt de referència pel que fa a l’establiment i el desenvolupament dels procediments i documents específics en matèria de sostenibilitat de la institució.