Normativa Graus

Règim dels ensenyaments

Bases convocatòria d'admissió (retitulacions)
Graduat Superior en Comerç Internacional a Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Nivell de competència d’una tercera llengua

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Normativa d'adaptació docent per a estudiants que poden requerir un tractament específic

Normativa d’accés a grau (retitulacions)
Graduat Superior en Comerç Internacional a Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Normativa d’accés i admissió a ensenyaments oficials de Grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagin subscrit acords internacionals

Normativa d’admissió d’estudiants amb estudis universitaris iniciats

Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de les llengües en els estudis de grau

Normativa de reconeixement en crèdits d’activitats universitàries

Normativa programa de suport a esportistes d’alt nivell

Normativa sobre adaptació curricular dels estudis

Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l’estudi a temps parcial

Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s’estableix un nou procediment per a l’eliminació d’exàmens i documents base de la qualificació

Plans d'estudi

Acord del Consell de Ministres pel qual s’estableix el caràcter oficial del títol i la seva inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols (versió en castellà)

Memòria de verificació del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals (versió en castellà)

Pràctiques externes

Agenda de les Pràctiques externes, 26 de març 2020

Instrucció reguladora de les Pràctiques externes

Normativa Pràctiques externes

Treball de Fi de Grau (TFG)

Agenda Treball de Fi de Grau 2019-2020 - COVID19

Instrucció Treball de Fi de Grau

Normativa de Treball de Fi de Grau

Mobilitat

Normativa de mobilitat

Resolució convocatòria programes d’intercanvi

Permanència

Permanència

Tutories

Tutories als alumnes de grau

Estudiants visitants

Estudiants visitants

Matrícula

Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matriculació en els ensenyaments oficials

Taula de taxes BDBI

Taula de taxes GNMI

Qualificacions i valoració dels expedients acadèmics

Qualificacions i valoració dels expedients acadèmics

Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra

Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra

Per a més informació, visita la pàgina de normativa