Escribe y encuentra lo que buscas:

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals : Preu, finançament, beques i bonificacions

Preu, finançament, beques i bonificacions

A continuació et facilitem com a orientació les dades del cost de la matrícula per al primer curs del Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals. Et serviran de referència per calcular la teva matrícula, segons els crèdits de què et matriculis.

D’altra banda, has de tenir en compte que, si et matricules per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit serà de 116 €. La tercera vegada que et matriculis del mateix crèdit l’import serà de 135 € i, a partir de la quarta vegada, passarà a 155 €.

Quant als crèdits convalidables o reconeguts (tret del reconeixement per mobilitat, dins o no d’un programa d’intercanvi) tindran un cost del 25 % del preu abans esmentat.

Consulta aquí la taula de taxes GNMI 2020-2021.

Sol·licita informació
Preus i formes de pagament
Preu crèdit ESCI-UPF* Preu públic / crèdit Crèdits del primer any Import matrícula**
116 € 17,69 € 60 6.960 €

* Inclou el preu de gestió de matrícula i d’expedient, serveis específics docents i l’assegurança escolar.

** Aquest import pot ser inferior si ets beneficiari de bonificacions sobre el preu públic de la matrícula.

Opcions de pagament

 • 100 % de l’import de la matrícula (60 crèdits ECTS): 6.960 € en el període de matriculació.

 • 50 % de l’import de la matrícula (30 crèdits ECTS): 3.480 € en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.

 • Fraccionament de la matrícula en 10 terminis: 1.948,80 € en el període de matriculació i 9 pagaments mensuals de 579,03 € (aquesta modalitat de pagament inclou 200 € en concepte d’interessos).

 • Fraccionament de la matrícula en 3 terminis del 33,3% cadascun: primer pagament en el període de matriculació, segon pagament entre l'1 i 7 de desembre de 2020 i un últim pagament entre els dies 22 i 29 de març de 2021, sense recàrrecs. (Mesura extraordinària deguda la situació actual per el COVID19)

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Més informació matrícula nou accés.

Més informació matrícula alumnes ESCI-UPF.

Finançament

Financiación

CrediEstudis Curs a Curs "la Caixa"

Descarrega’t les bases

Beques ESCI-UPF

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres DOERS i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Els tipus de beques i les condicions per concedir-les s’especifiquen a continuació:

Documentació que cal presentar per sol·licitar beques:

 • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona que sol·licita la beca i de tots els membres computables de la família majors de 18 anys.
 • Fotocòpia de l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (tots els fulls i la caràtula) corresponent a la unitat familiar, o a la persona sol·licitant si fos el cas.
 • Si no s’ha presentat la declaració de la renda, cal justificar-ho mitjançant un certificat d’Hisenda.
 • Qualificacions finals de Batxillerat en les quals consti la nota mitjana final (original o fotocòpia compulsada), únicament per a la primera convocatòria de beques.
 • Certificat de convivència on constin tots els membres que visquin al domicili familiar.
 • En cas de pares divorciats cal presentar la sentència de divorci.

*Si donada les circumstàncies actuals, i en conseqüència de l'afectació per la COVID-19 ,la teva situació familiar s'ha vist afectada, es podrà presentar documentació oficial conforme en el 2020 s'ha patit un ERTO o, en el cas de persones autònomes, s'ha produït un cesse d’activitats i si ha optat alguna de les prestacions per autònoms.  

*L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

Sol·licitud de beques

Serà necessari lliurar la documentació original el dia de la matrícula per poder aplicar a la beca

 • 1 sola beca.
 • Dotació del 100 % de l'import de la matrícula.
 • Convocatòria única. La data màxima per a la presentació de la sol·licitud finallitza el 30 juny (abans de la Selectivitat).
 • Requisits acadèmics: 9,00 punts de nota mitjana de Batxillerat.
 • Requisits econòmics: no hi ha límit de renda.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10 tenint en compte l’expedient acadèmic. En cas d’empat, es decideix en base a la renda familiar.
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 80 %. Els requisits per mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 8 de nota mitjana al primer curs, un 8,25 al segons curs i un 8,50 al tercer curs.

Requisits per mantenir la beca

Requisits acadèmics:

No tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior en el moment de la presentació de la documentació.

 • Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 8 de nota mitjana del curs anterior.
 • Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 8,25 de nota mitjana del curs anterior.
 • Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 8,50 de nota mitjana del curs anterior.
 • 3 beques.
 • Dotació del 80 % de l’import de la matrícula.
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 30 juny (abans de la Selectivitat).
 • Requisits acadèmics: 8,0 punts de nota mitjana de Batxillerat.
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 24.000 € com a màxim.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 80 %. Els requisits per mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 8 de nota mitjana al primer curs, un 8,25 al segon curs i un 8,50 al tercer curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €.

Requisits per mantenir la beca

Requisits econòmics:

El límit màxim de 24.000 euros de base liquidable per capita de la unitat familiar de la darrera declaració de la renda serà el mateix durant els tres anys següents.

Requisits acadèmics:

No tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior en el moment de la presentació de la documentació.

 • Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 8 de nota mitjana del curs anterior.
 • Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 8,25 de nota mitjana del curs anterior.
 • Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 8,50 de nota mitjana del curs anterior.
 • No hi ha un màxim fixat per primer curs.
 • Un mínim de 10 i un màxim de 20 beques per a la resta de cursos
 • Dotació del 30 % ampliable al 50 % en segona convocatòria el mes d’octubre.
 • Dues convocatòries. Data màxima de presentació de la sol·licitud en primera convocatòria: 30 juny (abans de la Selectivitat). Data màxima de presentació en segona convocatòria: 31 d’octubre.
 • Requisits acadèmics: 7,0 punts de nota mitjana de Batxillerat o 7,50 punts de nota mitjana de CFGS en primera convocatòria. En segona convocatòria: com a mínim 0,50 punts més que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs.
 • Requisits econòmics: per a la primera convocatòria cal tenir una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de màxim 18.000 €.  La segona convocatòria no té límit de renda.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.

Requisits per sol.licitar la beca

Requisits acadèmics:

No tenir pendent de superar cap assignatura del curs anterior en el moment de la presentació de la documentació.

 • Els alumnes de segon hauran de tenir com a mínim un 6,5 de nota mitjana del curs anterior.
 • Els alumnes de tercer hauran de tenir com a mínim un 7 de nota mitjana del curs anterior.
 • Els alumnes de quart hauran de tenir com a mínim un 7,25 de nota mitjana del curs anterior.
 • 1 sola beca.
 • Dotació d'una ajuda de 1.800 €.
 • Requisits econòmics: no hi ha límit de renda.
 • Altres requisits: alumnes empadronats a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès o el Garraf.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, tenint en compte l'expedient acadèmic. En cas d'empat, es decideix segons renda familiar.

Bonificacions

Documentació acreditativa, si escau, del dret a bonificació en la part del preu públic de la matrícula.

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de matriculació (consulta la reducció de l’import al Departament d’Administració).

Important: recorda que si en el moment de matricular-te no presentes la documentació que es requereix per a cada situació no podràs beneficiar-te de la bonificació corresponent.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en la data d’inici del curs acadèmic.

Si presentes el carnet individual caldrà que declaris el nombre de germans que esteu inclosos en el títol de familia numbrosa.

Si el títol està caducat, hauràs de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 31 de desembre, hauràs de presentar el carnet renovat i vigent en la data d’inici del curs, tal com estableix la normativa vigent.

Les situacions de família nombrosa de categoria especial (segona o d’honor) et donen dret a la gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula. La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret a la semigratuïtat (50 % de descompte) en la part del preu públic de la matrícula.

En el moment de fer la matrícula hauràs de presentar un certificat original expedit pel centre de Batxillerat on consti la menció de la matrícula d’honor a Batxillerat o documentació acreditativa de l'obtenció del premi extraordinari a Batxillerat.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits del primer curs, sempre que et matriculis per primera vegada.

ATENCIÓ: només podràs gaudir d'aquest descompte si accedeixies per primer cop a la universitat.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar original i fotocòpia del certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti un grau de discapacitat mínim del 33 %. El document ha d'informar del grau, tipus d'afecció i la data de nova revisió, o bé especificar si és permanent/definitiu.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar la resolució administrativa corresponent (original i fotocòpia). En el cas del cònjuge o dels fills, la resolució haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del llibre de família.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Documentació acreditativa de la condició de víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella:

 • Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.
 • Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de violència de gènere.
 • Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials.
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE).
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
  • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte.
  • Recurs públic d’acollida
  • Entitat subvencionada per una administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència de gènere.
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Validesa de la documentació:

 • En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere:
  • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició durant 2 anys.
  • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició durant 4 anys.
  • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins a la durada de la condemna.
 • En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.
 • El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant l’any natural d’emissió.

 

Als efectes d'acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, s'ha de presentar la documentació següent:

 • Llibre de família, en el cas de fills o filles fins als 21 anys.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills o filles majors de 21 anys.

 

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Premis

Ajudes

Beques de caràcter general i mobilitat (Ministerio de Educación): per a més informació, entreu al web d’AGAUR o al web del ministeri.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza a mitjan octubre (cal confirmar aquesta informació aquí).

 • Requisits econòmics: consultar els límits de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.
 • Requisits acadèmics: has d'estar matriculat d'un mínim de crèdits per als estudis que fas, al curs que comença, i haver-ho estat al curs anterior.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres
*

* Campos obligatorios

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalitat: Finalitat 1: Atendre les sol·licituds dels interessats. Finalitat 2: Enviament de comunicacions comercials; Legitimació: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinataris: No es cediran dades a tercers; Drets: L’interessat té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional; Ubicació: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: https://www.esci.upf.edu/ca/politica-privacitat-cookies/rgpd-contactes