Dades i indicadors
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Dades bàsiques

Curs d'inici dels estudis Any d'estudis del pla vigent Durada del pla d'estudis (en anys) Oferta de places de nou ingrés al primer curs
2009-10 10º 4 110

Accés i matrícula

Sol·licituds en primera preferència

Alumnes que sol·liciten en primera opció l’accés a un estudi de la UPF en relació amb les places ofertes per a aquest estudi en primer curs.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
1,36(110pl) 1,19 (110 pl) 1,52 (110 pl) 1,22 (110 pl) 1,78 (110pl) 1,59 (110 pl)

Nota de tall

Nota de tall. (A partir del curs 2010-11 la nota de tall es calcula sobre 14, com a conseqüència de les proves específiques i voluntàries de les PAU.)

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015­-16
9,37 9,21 9,41 9,26 9,40 9,42

Nota mitjana

Nota mitjana de la nota d’admissió dels estudiants de nou accés al primer curs. (A partir del curs 2010-11 la nota de tall es calcula sobre 14, com a conseqüència de les proves específiques i voluntàries de les PAU.)

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
10,73 10,41 10,40 10,32 10,43 10,42

Nota d’accés >=9

Percentatge d’estudiants que han obtingut en la seva nota d’admissió a la universitat un resultat igual o superior a 7. A partir del curs 2010-11 aquest percentatge fa referència als estudiants amb nota d’admissió igual o superior a 9.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
99,18 95,12 100,0 95,8 100,0 100,0

Estudiants de nou accés

Nombre d’estudiants de nou accés a primer curs.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
125 127 126 121 124 122

Distribució d’estudiants de nou accés per nota d’admissió

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
Més de 12,000 9,9 7,3 5,6 5,9 6,0 8,4
Entre 11,000 i 11,999 18,1 16,3 14,4 19,5 20,5 13,4
Entre 10,000 i 10,999 44,6 43,9 45,6 30,5 35,0 42,9
Entre 9,000 i 9,999 27,2 27,6 34,4 39,8 38,5 35,3
Menys de 8,999 - 4,9 - 4,2 - -

Estudiants matriculats

Total d'estudiants matriculats.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
485 496 491 487 477 456

Estudiants en primera opció

Percentatge d'estudiants matriculats via PAU que van triar aquests estudis en primera opció.

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
95,1 90,2 86,4 90,7 96,6 91,6

Distribució d’estudiants de nou accés per vies

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
PAU o assimilats 89,6 88,9 91,3 90,1 90,3
Titulats universitaris - - - 0,8 0,8
Cicles formatius 2,4 2,4 2,4 1,7 0,8
PAU amb estudis universitaris iniciats 5,6 5,6 - 5,8 4,8
CFGS amb estudis iniciats - - 5,5 - -
Majors de 25 anys - 1,3 - 0,8 1,6
Majors de 45 anys - - - - -
Accés directe (més de 30 ECTS) 2,4 2,3 0,8 0,8 1,6

Distribució d’estudiants de nou accés per gènere

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Home 34,4 29,1 33,3 28,9 30,6
Dona 65,6 70,9 66,7 71,1 69,4

Distribució d’estudiants de nou accés per edat

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Fins a 18 anys 100,0 86,6 88,9 87,6 84,7
19 anys - 8,7 7,1 8,3 8,9
20 anys - 2,4 3,2 0,8 1,6
Entre 21 i 25 anys - 0,8 0,8 1,7 3,2
Entre 25 i 45 anys - 1,57 - 1,7 1,6
Més de 45 anys - - - - -

Distribució d’estudiants de nou accés per procedència geogràfica

  2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
Barcelona 79,2 74,0 78,6 79,3 75,0
Girona 4,8 10,2 7,1 5,8 8,7
Lleida 4,0 7,1 3,2 4,1 4,0
Tarragona 6,4 6,3 2,4 2,5 8,9
Resta d'Espanya 4,0 1,6 3,2 7,5 2,4
Resta del món 1,6 0,8 5,5 0,8 0,8

Professorat

Percentatge d'ECTS de docència impartida per doctors (amb idiomes)

Percentatge d’ECTS de docència impartida per professors doctors sobre el total d’hores de docència (incloses assignatures d’idioma).

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
62,8 42,6 39,2 36,2 39,7 41,5

Percentatge d'ECTS de docència impartida per doctors (sense idiomes)

Percentatge d’ECTS de docència impartida per professors doctoris sobre el total d’hores de docència (excloses assignatures d’idioma).

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
69,7 58,7 53,6 50,5 56,4 56,2

Percentatge d'ECTS de docència impartida en anglès (sense idiomes)

Percentatge d’ECTS de docència impartida en anglès sobre el total d’hores de docència (excloses assignatures d’idioma).

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
51,2 43,4 42,7 43,0 44,5 43,1

Percentatge d’ECTS de docència impartida en anglès (sense idiomes, pràctiques en empresa, TFG)

Percentatge d’ECTS de docència impartida en anglès sobre el total d’hores de docència (excloses assignatures d’idioma, pràctiques d’empresa i TFG).

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
46.8 47,7 47,0 47,2 48,9 47,5

Percentatge d'ECTS de docència FOB impartida per professorat a temps complet

Percentatge d’ECTS de docència en assignatures de formació bàsica i obligatòria de professorat a temps complet.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
50,9 46,9 38,5 39,8 37,2 35,8

Relació estudiants per professor ETC

Nombre d’estudiants equivalents a temps complet per professor equivalent a temps complet.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
15,6 15,8 16,0 15,8 17,3 16,8

Aula global

Aula global

Nombre d’assignatures amb materials docents electrònics.

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-15 2013-14
73 73 75 70 70

Pràctiques externes i mobilitat

Taxa d'èxit en pràctiques externes

Percentatge d’estudiants que han completat satisfactòriament les pràctiques externes.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
99,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Taxa d'internacionalització

Percentatge d’estudiants graduats que han participat en programes de mobilitat.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
90,0 81,0 73,6 68,8 42,2

Percentatge d'estudiants en mobilitat

Percentatge d’estudiants en mobilitat / total d’estudiants

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
18,3 16,6 14,6 12,3 13,9

Percentatge d'estudiants internacionals (exchange)

Percentatge d’estudiants en mobilitat (modalitat Exchange) sobre estudiants regulars

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
19,6 22,4 18,6 20,4 18,7

Percentatge d'estudiants internacionals

Percentatge d’estudiants internacionals sobre estudiants regulars

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
114,1 135,9 118,2 123,0 92,1

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda

Grau  de satisfacció amb l'assignatura

Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta “Estic globalment satisfet/a amb l’assignatura”, en una escala de 0 a 10.

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
7,9 8,1 7,8 7,8 7,8 7,9 8,0

Grau de satisfacció amb el/laprofessor/a

Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta "Estic globalment satisfet/a amb el/la professor/a", en una escala de 0 a 10.

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
8,2 8,45 8,1 8,1 8,1 8,2 8,3

Resultats acadèmics

Taxa de rendiment

Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
94,0 94,1 94,4 95,2 95,8

Taxa de rendiment per notes d’admissió, total estudiants GNMI

  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Entre 13,000 i 13,999 100,0 100,0 86,8 - -
Entre 12,000 i 12,999 100,0 99,0 99,6 100,0 100,0
Entre 11,000 i 11,999 99,6 97,6 96,3 97,4 99,6
Entre 10,000 i 10,999 96,8 94,0 95,2 95,7 95,2
Entre 9,000 i 9,999 92,1 92,5 93,4 94,3 95,5
Entre 8,000 i 8,999 94,0 90,1 99,2 94,1 93,7
Entre 7,000 i 7,999 80,0 76,7 87,0 97,5 96,8
Entre 6,000 i 6,999 100,0 97,1 69,9 86,9 92,9
Entre 5,000 i 5,999 77,8 93,3 43,9 72,8 94,3
Accés directe 84,6 100,0 86,8 87,3 92,3

Taxa de rendiment per notes d’admissió, estudiants de nou accés

  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Entre 13,000 i 13,999 - 100,0 - - -
Entre 12,000 i 12,999 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0
Entre 11,000 i 11,999 100,0 92,9 100,0 93,6 100,0
Entre 10,000 i 10,999 93,9 84,4 92,8 91,9 90,8
Entre 9,000 i 9,999 83,1 83,2 90,5 86,3 92,7
Entre 8,000 i 8,999 - 87,3 86,5 - 75,0
Entre 7,000 i 7,999 - 46,7 100,0 83,3 100,0
Entre 6,000 i 6,999 - 100,0 36,7 - 76,9
Entre 5,000 i 5,999 - - 46,7 51,7 -
Accés directe 100,0 100,0 100,0 - -

Taxa de rendiment per notes d’accés, estudiants de nou accés

  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Entre 9,000 i 9,999 100,0 82,0 87,3 100,0 100,0
Entre 8,000 i 8,999 96,5 92,9 94,9 94,8 92,0
Entre 7,000 i 7,999 94,7 87,9 87,7 90,3 94,2
Entre 6,000 i 6,999 79,0 82,3 85,8 87,1 88,2
Entre 5,000 i 5,999 - 40,0 46,7 61,1 100,0
Accés directe 100,0 100,0 100,0 - -

Taxa de rendiment en el primer curs

Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats en el primer curs

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
87,9 86,6 88,3 89,4 91,0

Taxa d’abandó en el primer curs

Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
9,5 10,7 9,7 6,6 7,3

Taxa d’abandó en el primer curs per règim de permanència

Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis (règim de permanència).

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
5,6 9,1 4,0 4,9 4,9

Taxa d’eficiència

Crèdits previstos en el pla d’estudis entre la mitjana dels crèdits en els quals s’han matriculat els estudiants que han finalitzat els estudis.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
97,1 97,0 97,5 97,4 95,9

Durada mitjana dels estudis

Per al conjunt dels estudiants graduats en un mateix curs, mitjana d’anys transcorreguts des que van iniciar els estudis.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
4,3 4,3 4,2 4,2 4,3

Estudiants equivalents a temps complet (estudiants)

Equivalència en alumnes, considerant el nombre de crèdits en els quals s’ha matriculat el conjunt dels estudiants de la titulació dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
443,9 (490) 446,4 (487) 441,5 (477) 428,8 (456) 428,6 (466) 422,4 (439)

Taxa d'estudiants gradutas amb un nivell B2 o superior en anglès

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
49,2 77,9 71,6 76,1 97,9 98,7 89,0

Taxa de graduació

Percentatge d’estudiants que es graduen en el temps previst o en un any més del previst en el pla d’estudis respecte a la cohort inicial.

Cohort 2016-17 Cohort 2015-16 Cohort 2014-15 Cohort 2013-14 Cohort 2012-13 Cohort 2011-12
75,8 66,4 65,9 60,0 71,7 83,0

Taxa d’abandó

Percentatge d’estudiants que abandonen els estudis respecte a la cohort inicial.

Cohort 2018-19 Cohort 2017-18 Cohort 2016-17 Cohort 2015-16 Cohort 2014-15
11,1 10,7 12,1 8,2 9,8

Estudiants amb beca

Estudiants amb beca ESCI-UPF

Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
18,5 18,7 20,3 23,5 23,4

Estudiants amb beca general i de mobilitat i/o beca d’equitat

Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
10,6 9,6 8,2 7,7 6,2

Inserció laboral

Inserció laboral GSCI

  Referent AQU 2014- Promoció 2010 Referent AQU 2014- Promoció 2007
Nivell d’ocupabilidad 96,6 80,0
Taxa d’adequació del treball als estudis 52,0 -

Inserció laboral GNMI

 

Promoció 2019-20

Promoció 2018-19 Promoció 2017-18 Promoció 2016-17 Promoció 2015-16 Promoció 2014-15 Promoció 2013-14
Taxa d'ocupació 89,0 (EPA) 92,0 (EPA) 93,0 (EPA) 90,0 96,0 93,0 94,0
Taxa d’adequació del treball als estudis 61,0 47,0 49,0 43,0 66,0 53,0 64,0