Escribe y encuentra lo que buscas:

Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals : Dades e indicadors

Dades e indicadors

Dades bàsiques

CURS D’INICI DELS ESTUDIS ANY D’ESTUDIS DEL PLA VIGENT ANY D’ESTUDIS DEL PLA VIGENT OOFERTA DE PLACES DE NOU INGRÉS AL PRIMER CURS
2009-10 4 110

Accés i matrícula

SOL·LICITUDS EN PRIMERA PREFERÈNCIA Alumnes que sol·liciten en primera opció l’accés a un estudi de la UPF en relació amb les places ofertes per a aquest estudi en primer curs.
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
1,52 (110pl) 1,22 (110pl) 1,78 (110pl) 1,59 (110 pl) 1,31 (110 pl)
NOTA DE TALL Nota de tall. (A partir del curs 2010-11 la nota de tall es calcula sobre 14, com a conseqüència de les proves específiques i voluntàries de les PAU.)
2018-19 2017-18 2016-17 2015­-16 2014-15
9,41 9,26 9,40 9,42 9,39
NOTA MITJANA Nota mitjana de la nota d’admissió dels estudiants de nou accés al primer curs. (A partir del curs 2010-11 la nota de tall es calcula sobre 14, com a conseqüència de les proves específiques i voluntàries de les PAU.)
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2012-13
10,4 10,32 10,43 10,42 10,14
NOTA D’ACCÉS >=9 Percentatge d’estudiants que han obtingut en la seva nota d’admissió a la universitat un resultat igual o superior a 7. A partir del curs 2010-11 aquest percentatge fa referència als estudiants amb nota d’admissió igual o superior a 9.
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
100,0 95,8 100,0 100,0 93,3
ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS Nombre d’estudiants de nou accés a primer curs.
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
126 121 124 122 123
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D’ADMISSIÓ
  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Més de 12,000 5,6 5,9 6,0 8,4 3,4
Entre 11,000 i 11,999 14,4 19,5 20,5 13,4 13,4
Entre 10,000 i 10,999 45,6 30,5 35,0 42,9 33,6
Entre 9,000 i 9,999 34,4 39,8 38,5 35,3 42,9
Menys de 8,999 - 4,3 - - 6,7
ESTUDIANTS MATRICULATS Total d'estudiants matriculats.  
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
487 477 456 466 439
ESTUDIANTS EN PRIMERA OPCIÓ Percentatge d'estudiants matriculats via PAU que van triar aquests estudis en primera opció.
2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
86,4 90,7 96,6 91,6 86,08
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER VIES
  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
PAU o assimilats 91,3 90,1 90,3 91,0 86,2
Titulats universitaris - 0,8 0,8 - 1,6
Cicles formatius 2,4 1,7 0,8 1,6 4,1
PAU amb estudis universitaris iniciats - 5,8 4,8 4,9 7,3
CFGS amb estudis iniciats 5,5 - - - 0,8
Majors de 25 anys - 0,8 1,6 2,5 -
Majors de 45 anys - - - - -
Accés directe (més de 30 ECTS) 0,8 0,8 1,6 - -
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER SEXE
  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Home 33,3 28,9 30,6 37,7 36,6
Dona 66,7 71,1 69,4 62,3 63,4
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER EDAT
  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
Fins a 18 anys 88,9 87,6 84,7 83,6 74,8
19 anys 7,1 8,3 8,9 13,1 16,3
20 anys 3,2 0,8 1,6 0,8 2,4
Entre 21 i 25 anys 0,8 1,7 3,2 - 5,7
Entre 25 i 45 anys - 1,7 1,6 2,5 0,8
Més de 45 anys - - - - -
DISTRIBUCIÓ D’ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER PROCEDÈNCIA GEOGRÀFICA
  2018-19 2017-18 2016-17 2015-16
Barcelona 78,6 79,3 75,0 81,1
Girona 7,1 5,8 8,7 2,5
Lleida 3,2 4,1 4,0 9,0
Tarragona 2,4 2,5 8,9 2,5
Resta d'Espanya 3,2 7,5 2,4 4,9
Resta del mundo 5,5 0,8 0,8 -

Professorat

PERCENTATGE D’ECTS DE DOCÈNCIA IMPARTIDA PER DOCTORS (AMB IDIOMES)
Percentatge d’ECTS de docència impartida per professors doctors sobre el total d’hores de docència (incloses assignatures d’idioma).
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
42,6 39,2 36,2 39,7 41,5
PERCENTATGE D’ECTS DE DOCÈNCIA IMPARTIDA PER DOCTORS (SENSE IDIOMES) Percentatge d’ECTS de docència impartida per professors doctoris sobre el total d’hores de docència (excloses assignatures d’idioma).
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
58,7 53,6 50,5 56,4 56,2
PERCENTATGE D’ECTS DE DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ANGLÈS (SENSE IDIOMES) Percentatge d’ECTS de docència impartida en anglès sobre el total d’hores de docència (excloses assignatures d’idioma).
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
43,4 42,7 43,0 44,5 43,1
PERCENTATGE D’ECTS DE DOCÈNCIA IMPARTIDA EN ANGLÈS (SENSE IDIOMES, PRÀCTIQUES EN EMPRESA, TFG) Percentatge d’ECTS de docència impartida en anglès sobre el total d’hores de docència (excloses assignatures d’idioma, pràctiques d’empresa i TFG).
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
47,7 47,0 47,2 48,9 47,5
PERCENTATGE D'ECTS DE DOCÈNCIA EN FOB IMPARTIDA PER PROFESSORAT A TEMPS COMPLET Percentatge d’ECTS de docència en assignatures de formació bàsica i obligatòria de professorat a temps complet.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
46,9 38,5 39,8 37,2 35,8
RELACIÓ ESTUDIANTS ETC PER PROFESSOR ETC Nombre d’estudiants equivalents a temps complet per professor equivalent a temps complet.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
15,8 16,0 15,8 17,3 16,8

Aula global

Aula global Nombre d’assignatures amb materials docents electrònics.
2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-15 2013-14
73 73 75 70 70

Pràctiques externes i mobilitat

TAXA D’ÈXIT EN PRÀCTIQUES EXTERNES Percentatge d’estudiants que han completat satisfactòriament les pràctiques externes.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
100 100 100 100 100
Taxa d'internacionalització Percentatge d’estudiants graduats que han participat en programes de mobilitat.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
81,0 73,6 68,8 42,2 43,4
PERCENTATGE D’ESTUDIANTS EN MOBILITAT Percentatge d’estudiants en mobilitat / total d’estudiants
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
16,6 14,6 12,3 13,9 14,5
PERCENTATGE D’ESTUDIANTS INTERNACIONALS (EXCHANGE) Percentatge d’estudiants en mobilitat (modalitat Exchange) sobre estudiants regulars
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
22,38 18,62 20,39 18,7 13,2
PERCENTATGE D’ESTUDIANTS INTERNACIONALS Percentatge d’estudiants internacionals sobre estudiants regulars
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
135,9 118,2 123,0 92,1 73,4

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda

GRAU DE SATISFACCIÓ AMB L’ASSIGNATURA Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta “Estic globalment satisfet/a amb l’assignatura”, en una escala de 0 a 10.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
7,8 7,8 7,8 7,9 8,0
GRAU DE SATISFACCIÓ AMB EL/LA PROFESSOR/A Puntuació mitjana obtinguda per a la pregunta "Estic globalment satisfet/a amb el/la professor/a", en una escala de 0 a 10.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
8,1 8,1 8,1 8,20 8,33

Resultats acadèmics

TAXA DE RENDIMENT Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
94,1 94,4 95,2 95,8 93,5
TAXA DE RENDIMENT PER NOTES D’ADMISSIÓ, TOTAL ESTUDIANTS GNMI
  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Entre 13,000 i 13,999 100,0 86,81 - - 100,0
Entre 12,000 i 12,999 98,99 99,6 100,0 100,0 98,5
Entre 11,000 i 11,999 97,56 96,27 97,4 99,6 98,7
Entre 10,000 i 10,999 94,0 95,15 95,7 95,2 96,9
Entre 9,000 i 9,999 92,46 93,36 94,3 95,5 90,3
Entre 8,000 i 8,999 90,14 99,24 94,1 93,7 94,4
Entre 7,000 i 7,999 76,7 87,02 97,5 96,8 96,3
Entre 6,000 i 6,999 97,14 69,88 86,9 92,9 88,6
Entre 5,000 y 5,999 93,33 43,9 72,8 94,3 79,4
Accés directe 100,0 86,81 87,3 92,3 80,6
TAXA DE RENDIMENT PER NOTES D’ADMISSIÓ, ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Entre 13,000 i 13,999 100,0 - - - -
Entre 12,000 i 12,999 98,33 100,0 100,0 100,0 97,2
Entre 11,000 i 11,999 92,9 100,0 93,6 100,0 97,3
Entre 10,000 i 10,999 84,44 92,8 91,9 90,8 92,0
Entre 9,000 i 9,999 83,24 90,5 86,3 92,7 79,0
Entre 8,000 i 8,999 87,33 86,5 - 75,0 83,7
Entre 7,000 i 7,999 46,67 100,0 83,3 100,0 86,7
Entre 6,000 i 6,999 100,0 36,7 - 76,9 Aband.
Entre 5,000 i 5,999 - 46,7 51,7 - R. Eval.
Accés directe 100,0 100,0 - - 44,0
TAXA DE RENDIMENT PER NOTES D’ACCÉS, ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
Entre 9,000 i 9,999 82,0 87,3 100,0 100,0 -
Entre 8,000 i 8,999 92,88 94,9 94,8 92,0 93,5
Entre 7,000 i 7,999 87,91 87,7 90,3 94,2 86,7
Entre 6,000 i 6,999 82,25 85,8 87,1 88,2 78,3
Entre 5,000 i 5,999 40,0 46,7 61,1 100,0 R. Eval.
Accés directe 100,0 100,0 - - 74,6
TAXA DE RENDIMENT EN EL PRIMER CURS Percentatge de crèdits aprovats / crèdits matriculats en el primer curs
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
86,6 88,3 89,4 91,0 84,3
TAXA D’ABANDÓ EN EL PRIMER CURS Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
10,7 9,7 6,6 7,3 13,3
TAXA D’ABANDÓ EN EL PRIMER CURS PER RÈGIM DE PERMANÈNCIA Percentatge d’estudiants de primer curs que abandona els estudis (règim de permanència).
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
9,1 4,0 4,9 4,9 9,2
TAXA D’EFICIÈNCIA Crèdits previstos en el pla d’estudis entre la mitjana dels crèdits en els quals s’han matriculat els estudiants que han finalitzat els estudis.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
97,0 97,5 97,4 95,9 96,2
DURADA MITJANA DELS ESTUDIS Per al conjunt dels estudiants graduats en un mateix curs, mitjana d’anys transcorreguts des que van iniciar els estudis.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
4,3 4,2 4,2 4,3 4,1
ESTUDIANTS EQUIVALENTS A TEMPS COMPLET (ESTUDIANTS) Equivalència en alumnes, considerant el nombre de crèdits en els quals s’ha matriculat el conjunt dels estudiants de la titulació dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
446,4 (487) 441,5 (477) 428,8 (456) 428,6 (466) 422,4 (439)
TAXA D'ESTUDIANTS GRADUATS AMB UN NIVELL B2 O SUPERIOR EN ANGLÈS
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
71,6 76,1 97,9 98,7 89,0
TAXA DE GRADUACIÓ Percentatge d’estudiants que es graduen en el temps previst o en un any més del previst en el pla d’estudis respecte a la cohort inicial.
Cohorte 2014-15 Cohorte 2013-14 Cohorte 2012-13 Cohorte 2011-12 Cohorte 2010-11
64,2* 73,3 84,1 83,0 82,0
TAXA D’ABANDÓ Percentatge d’estudiants que abandonen els estudis respecte a la cohort inicial.
Cohorte 2017-18 Cohorte 2016-17 Cohorte 2015-16 Cohorte 2014-15 Cohorte 2013-14
10,7* 12,1 8,2 9,8 14,2

Estudiants amb beca

ESTUDIANTS AMB BECA ESCI-UPF Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
18,7 20,3 23,5 23,4 21,3
ESTUDIANTS AMB BECA GENERAL I DE MOBILITAT I/O BECA D’EQUITAT Estudiants amb beca / total d’estudiants matriculats.
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14
9,6 8,2 7,7 6,2 9,0

Inserció laboral

INSERCIÓ LABORAL GSCI
  Referent AQU 2014- Promoció 2010 Referent AQU 2014- Promoció 2007
Nivell d’ocupabilidad 96,6 80,0
Taxa d’adequació del treball als estudis 52,0 -
INSERCIÓ LABORAL GNMI
  Promoció 2017-18 Promoció 2016-17 Promoció 2015-16 Promoció 2014-15 Promoció 2013-14
Taxa d'ocupació - 90,0 96,0 93,0 94,0
Taxa d’adequació del treball als estudis - 43,0 66,0 53,0 64,0

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència d'usuari. Si accepta la instal·lació de cookies o continua navegant, considerem que accepta el seu ús..

Llegir més