Preu, finançament, beques i bonificacions

Grau en Bioinformàtica

A continuació et facilitem com a orientació les dades del cost de la matrícula per al primer curs del Grau en Bioinformàtica. Et serviran de referència per calcular la teva matrícula, segons els crèdits de què et matriculis.

D’altra banda, has de tenir en compte que, si et matricules per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit serà de 165 €. La tercera vegada que et matriculis del mateix crèdit l’import serà de 207 € i, a partir de la quarta vegada, passarà a 222 €.

Quant als crèdits convalidables o reconeguts (tret del reconeixement per mobilitat, dins o no d’un programa d’intercanvi), tindran un cost del 25 % del preu abans esmentat.

Preus i formes de pagament
Preu crèdit ESCI-UPF Preu públic / crèdit Crèdits del primer any Import matrícula**
138 € 18,46 € 60 8.280 €

* Inclou el preu de gestió de matrícula i d’expedient, serveis específics docents i l’assegurança escolar.
** Aquest import pot ser inferior si ets beneficiari de bonificacions sobre el preu públic de la matrícula.

Opcions de pagament

 • 100 % de l’import de la matrícula (60 crèdits ECTS): 8.280 € en el període de matriculació.
 • 50 % de l’import de la matrícula (30 crèdits ECTS): 4.140 € en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.
 • Fraccionament de la matrícula en 10 terminis: 2.318 € en el període de matriculació i 9 pagaments mensuals de 684,67 € (aquesta modalitat de pagament inclou 200 € en concepte d’interessos).

En cas de triar pagament fraccionat (10 terminis), hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis de setembre a maig (9 terminis) emplenant l’ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari, s’haurà de tornar a emplenar l’ordre SEPA i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.

Més informació matrícula nou accés
Més informació matrícula alumnes ESCI-UPF

Beques ESCI-UPF

ESCI-UPF en col·laboració amb Santander Universitats, concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres estudiants i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho, s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

RESOLUCIÓ BEQUES 1ª CONVOCATÒRIA

Beca Santander ESCI-UPF al talent

Alumnes de nou accés

 • 2 beques
 • Dotació del 80 % de l'import de la matrícula
 • Convocatòria única. La data màxima per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 2 de juny (abans de la Selectividat)
 • Requisits acadèmics: 8,00 punts de nota mitjana de Batxillerat
 • Requisits econòmics: no hi ha límit de renda
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10 tenint en compte l’expedient acadèmic. En cas d’empat, es decideix en base a la renda familiar
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 50 %. Els requisits per mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 8,00 de nota de la nota mitjana al primer curs i un 8,50 al segon curs. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior

El beneficiari de les beques haurà de tenir un compte obert al Banco Santander, patrocinador total o parcial del programa, a l’efecte de rebre l’import de la beca en qüestió

Beca Santander ESCI-UPF a l'excel·lència

Alumnes de nou accés

 • 4 beques
 • Dotació del 50 % de l’import de la matrícula
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 2 de juny (abans de la Selectivitat).
 • Requisits acadèmics: 7,50 punts de nota mitjana de Batxillerat
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 30.000 € com màxim
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 50 %. Els requisits per mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 7,50 de la nota mitjana al primer curs, un 8,00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 30.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior

El beneficiari de les beques haurà de tenir un compte obert al Banco Santander, patrocinador total o parcial del programa, a l’efecte de rebre l’import de la beca en qüestió

Beques ESCI-UPF

Alumnes de nou accés

 • Un mínim de 10 i un màxim de 20 beques per a alumnes de nou accés
 • Dotació del 30 % ampliable al 50 % en segona convocatòria al mes d’octubre
 • Dues convocatòries. Data màxima de presentació de la sol·licitud en primera convocatòria: 2 de juny (abans de la Selectivitat). Data màxima de presentació en segona convocatòria: 31 d'octubre
 • Requisits acadèmics: 7,00 punts de nota mitjana de Batxillerat o 7,50 punts de nota mitjana de CFGS en primera convocatòria. En segona convocatòria, com a mínim, 0,50 punts més que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs
 • Requisits econòmics: per a la primera convocatòria cal tenir una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de màxim 24.000 €
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar. 
 • Els requisits per sol·licitar-la seran acadèmics: obtenir un 6,50 de nota mitjana al primer curs i un 7,00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior
Beques ESCI-UPF per a titulats universitaris

Alumnes de nou accés

 • 2 beques
 • Dotació del 50 % de l’import de la matrícula
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 2 de juny
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 24.000 € com a màxim
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar
 • Els requisits per mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 7,50 de nota mitjana al primer curs, un 8,00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior
Beques ESCI-UPF per alumnes amb estudis universitaris iniciats

Alumnes de nou accés

 • 2 beques
 • Dotació del 30 % de l’import de la matrícula
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 2 de juny
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 24.000 € com a màxim
 • Requisits acadèmics: 7,00 punts de nota mitjana de Batxillerat i 6,50 punts de nota mitjana de l'estudi universitari iniciat
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar
 • Els requisits per mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 7,50 de la nota mitjana al primer curs, un 8,00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior

Lliurament de la documentació de beques

La documentació per sol·licitar una beca s’ha de lliurar a l’edifici d’ESCI-UPF en els horaris següents:

De dilluns a dijous, de 8.00 a 18.00 h
Divendres, de 8.00 a 14.30 h

Data límit: 2 de juny de 2023

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER SOL·LICITAR BEQUES

Bonificacions

Documentació acreditativa, si escau, del dret a bonificació en la part del preu públic de la matrícula.

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de matriculació (consulta la reducció de l’import al Departament d’Administració).

Important: si en el moment de matricular-te no presentes la documentació que es requereix per a cada situació no podràs beneficiar-te de la bonificació corresponent.

Títol de família nombrosa de categoria general (primera) i de categoria especial (segona o d’honor)

En el moment de matricular-te hauràs de presentar l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en la data d’inici del curs acadèmic.

Si presentes el carnet individual caldrà que declaris el nombre de germans que esteu inclosos en el títol de familia numbrosa.

Si el títol està caducat, hauràs de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 31 de desembre, hauràs de presentar el carnet renovat i vigent en la data d’inici del curs, tal com estableix la normativa vigent.

Les situacions de família nombrosa de categoria especial (segona o d’honor) et donen dret a la gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula. La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret a la semigratuïtat (50 % de descompte) en la part del preu públic de la matrícula.

Certificat de matrícula d’honor a Batxillerat i premi extraordinari a Batxillerat

En el moment de fer la matrícula hauràs de presentar un certificat original expedit pel centre de Batxillerat on consti la menció de la matrícula d’honor a Batxillerat o documentació acreditativa de l'obtenció del premi extraordinari a Batxillerat.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits del primer curs, sempre que et matriculis per primera vegada.

ATENCIÓ: només podràs gaudir d'aquest descompte si accedeixies per primer cop a la universitat.

Certificat de discapacitat (grau mínim del 33 %)

En el moment de matricular-te hauràs de presentar original i fotocòpia del certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti un grau de discapacitat mínim del 33 %. El document ha d'informar del grau, tipus d'afecció i la data de nova revisió, o bé especificar si és permanent/definitiu.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Resolució que acredita la situació de víctima d’actes terroristes

En el moment de matricular-te hauràs de presentar la resolució administrativa corresponent (original i fotocòpia). En el cas del cònjuge o dels fills, la resolució haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del llibre de família.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Resolució que acredita la situació de víctima de violència de gènere

En el moment de matricular-te hauràs de presentar algun d’aquests documents:

 • Ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de delicte de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.
 • Sentència judicial condenmatòria definitiva o ferma, amb valideda per a tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accesòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.
 • Sentènia absolutòria no ferma, amb validesa per a tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d'aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

A més d'aquesta documentació, cal aportar una fotocòpia del llibre de familia en el cas dels fills dependents de les vícitimes.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Ajudes

Beques de caràcter general i mobilitat (Ministerio de Educación)

Per a més informació, entreu al web d’AGAUR o al web del Ministeri d’Ensenyament. La data màxima per a la presentació de sol·licituds és del 30 de març al 12 de maig del 2022 (és necessari confirmar aquesta informació aquí).

 • Requisits econòmics: consultar els límits de renta i patrimoni establerts a la convocatòria.
 • Requisits acadèmics: has d'estar matriculat al curs que inicia amb un mínim de crèdits per als estudis que realitza, així com haver-ho estat al curs anterior.
Vols més informació?

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalitat: Finalitat 1: Atendre les sol·licituds dels interessats. Finalitat 2: Enviament de comunicacions comercials; Legitimació: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinataris: No es cediran dades a tercers; Drets: L’interessat té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional; Ubicació: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: https://www.esci.upf.edu/ca/politica-privacitat-cookies/rgpd-contactes