Escribe y encuentra lo que buscas:

Grau en Bioinformàtica : Preu, finançament, beques i bonificacions

Preu, finançament, beques i bonificacions

A continuació et facilitem com a orientació les dades del cost de la matrícula per al primer curs del Grau en Bioinformàtica. Et serviran de referència per calcular la teva matrícula, segons els crèdits de què et matriculis.

D’altra banda, has de tenir en compte que, si et matricules per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit serà de 132 €. La tercera vegada que et matriculis del mateix crèdit l’import serà de 150 € i, a partir de la quarta vegada, passarà a 180 €.

Quant als crèdits convalidables o reconeguts (tret del reconeixement per mobilitat, dins o no d’un programa d’intercanvi) tindran un cost del 25 % del preu abans esmentat.

Consulta aquí la taula de taxes BDBI 2020-2021.

Sol·licita informació
Preus i formes de pagament
Precu crèdit ESCI-UPF Preu públic / crèdit** Crèdits del primer any Import matrícula
132 € 27,67 € 60 7.920 €

* Inclou el preu de gestió de matrícula i d’expedient, serveis específics docents i l’assegurança escolar.

** Preu del curs 2020 - 2021.

*** Aquest import pot ser inferior si ets beneficiari de bonificacions sobre el preu públic de la matrícula.

Opcions de pagament

 • 100 % de l’import de la matrícula (60 crèdits ECTS): 7.920 € en el període de matriculació.

 • 50 % de l’import de la matrícula (30 crèdits ECTS): 3.960 € en el període de matriculació; el 50 % restant, de l’1 al 10 de febrer de l’any següent.

 • Fraccionament de la matrícula en 10 terminis: 2.217,60 € en el període de matriculació i 9 pagaments mensuals de 655,82 € (aquesta modalitat de pagament inclou 200 € en concepte d’interessos).

 • Fraccionament de la matrícula en 3 terminis del 33,3% cadascun: primer pagament en el període de matriculació, segon pagament entre l'1 i 7 de desembre de 2020 i un últim pagament entre els dies 22 i 29 de març de 2021, sense recàrrecs. (Mesura extraordinària deguda la situació actual per el COVID19)

Finançament

Financiación

CrediEstudis Curs a Curs "la Caixa"

Descarrega’t les bases

Beques ESCI-UPF

ESCI-UPF concedeix diverses beques sobre la base del rendiment acadèmic dels nostres DOERS i també segons les condicions econòmiques familiars dels sol·licitants. Per fer-ho s’ha creat una Comissió de Beques que valora aquests criteris i estableix la dotació i l’assignació.

Els tipus de beques i les condicions per concedir-les s’especifiquen a continuació:

Documentació que cal presentar per sol·licitar beques:

 • Fotocòpia del DNI o passaport de la persona que sol·licita la beca i de tots els membres computables de la família majors de 18 anys.
 • Fotocòpia de l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (tots els fulls i la caràtula) corresponent a la unitat familiar, o a la persona sol·licitant si fos el cas.
 • Si no s’ha presentat la declaració de la renda, cal justificar-ho mitjançant un certificat d’Hisenda.
 • Qualificacions finals de Batxillerat en les quals consti la nota mitjana final (original o fotocòpia compulsada) únicament per a la primera convocatòria de beques.
 • Certificat de convivència on constin tots els membres que visquin al domicili familiar.
 • En cas de pares divorciats cal presentar la sentència de divorci.

*Si donada les circumstàncies actuals, i en conseqüència de l'afectació per la COVID-19 ,la teva situació familiar s'ha vist afectada, es podrà presentar documentació oficial conforme en el 2020 s'ha patit un ERTO o, en el cas de persones autònomes, s'ha produït un cesse d’activitats i si ha optat alguna de les prestacions per autònoms.  

*L'anul·lació de la matrícula implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

Sol·licitud de beques

Serà necessari lliurar la documentació original el dia de la matrícula per poder aplicar a la beca
 

 • 2 beques.
 • Dotació del 80 % de l'import de la matrícula.
 • Convocatòria única. La data màxima per a la presentació de la sol·licitud finallitza el 30 de juny (abans de la Selectividad).
 • Requisits acadèmics: 8,00 punts de nota mitjana de Batxillerat.
 • Requisits econòmics: no hi ha límit de renda.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10 tenint en compte l’expedient acadèmic. En cas d’empat, es decideix en base a la renda familiar.
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 50 %. Els requisits per a mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 8 de la nota mitjana al primer curs i un 8.50 al segon curs. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior.
 • El beneficiari de les beques haurà de tenir un compte obert al Banco Santander, patrocinador total o parcial del programa, a l’efecte de rebre l’import de la beca en qüestió.
 • 4 beques.
 • Dotació del 50 % de l’import de la matrícula.
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 30 de juny (abans de la Selectivitat).
 • Requisits acadèmics: 7.5 punts de nota mitjana de Batxillerat.
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 30.000€ com màxim.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.
 • L’import de la beca per als cursos següents serà del 50 %. Els requisits per a mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 7.50 de la nota mitjana al primer curs, un 8.00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 30.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior.
 • El beneficiari de les beques haurà de tenir un compte obert al Banco Santander, patrocinador total o parcial del programa, a l’efecte de rebre l’import de la beca en qüestió.
 • No hi ha un màxim fixat.
 • Dotació del 30 % ampliable al 50 % en segona convocatòria el mes d’octubre.
 • Dues convocatòries. Data màxima de presentació de la sol·licitud en primera convocatòria: 30 de juny (abans de la Selectivitat). Data màxima de presentació en segona convocatòria: 31 d'octubre.
 • Requisits acadèmics: 7.00 punts de nota mitjana de Batxillerat o 7.50 punts de nota mitjana de CFGS en primera convocatòria. En segona convocatòria: com mínim, 0.50 punts més que la nota de tall de la primera assignació de l’any en curs.
 • Requisits econòmics: per a la primera convocatòria és necessari tenir una base liquidable per capita de la unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de màxim 24.000 €. 
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.
 • Els requisits per sol·licitar-la seran acadèmics: obtenir un 6,50 de la nota mitjana al primer curs, un 7 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior.
 • El beneficiari de les beques haurà de tenir un compte obert al Banco Santander, patrocinador total o parcial del programa, a l’efecte de rebre l’import de la beca en qüestió.
 • 2 beques.
 • Dotació del 50 % de l’import de la matrícula.
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 30 de juny.
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de l’unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 24.000€ com màxim.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.
 • Els requisits per a mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 7.50 de la nota mitjana al primer curs, un 8.00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior.
 • 2 beques.
 • Dotació del 30 % de l’import de la matrícula.
 • Convocatòria única. Data màxima per a la presentació de la sol·licitud: 30 de juny.
 • Requisits econòmics: una base liquidable per capita de l’unitat familiar en la darrera declaració de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques de 24.000€ com màxim.
 • Requisits acadèmics: 7.00 punts de nota mitjana de Batxillerat i 6.50 punts de nota mitjana de l'estudi universitari iniciat.
 • Criteris de concessió: sobre una puntuació de 10, dels quals 5 punts corresponen a l’expedient acadèmic i els altres 5 a la renda familiar.
 • Els requisits per a mantenir-la seran acadèmics: obtenir un 7.50 de la nota mitjana al primer curs, un 8.00 al segon curs; i econòmics: no superar el límit de base liquidable per capita de 24.000 €. No tenir més d’una assignatura suspesa del curs anterior.

Bonificacions

Documentació acreditativa, si escau, del dret a bonificació en la part del preu públic de la matrícula.

Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics oficials de matriculació (consulta la reducció de l’import al Departament d’Administració).

Important: recorda que si en el moment de matricular-te no presentes la documentació que es requereix per a cada situació no podràs beneficiar-te de la bonificació corresponent.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar l’original i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en la data d’inici del curs acadèmic.

Si presentes el carnet individual caldrà que declaris el nombre de germans que esteu inclosos en el títol de familia numbrosa.

Si el títol està caducat, hauràs de presentar un justificant expedit pel Departament de Benestar i Família, o per un organisme equivalent, que demostri que està en tràmit de renovació i, abans del 31 de desembre, hauràs de presentar el carnet renovat i vigent en la data d’inici del curs, tal com estableix la normativa vigent.

Les situacions de família nombrosa de categoria especial (segona o d’honor) et donen dret a la gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula. La situació de família nombrosa de categoria general (primera) et dóna dret a la semigratuïtat (50 % de descompte) en la part del preu públic de la matrícula.

En el moment de fer la matrícula hauràs de presentar un certificat original expedit pel centre de Batxillerat on consti la menció de la matrícula d’honor a Batxillerat o documentació acreditativa de l'obtenció del premi extraordinari a Batxillerat.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits del primer curs, sempre que et matriculis per primera vegada.

ATENCIÓ: només podràs gaudir d'aquest descompte si accedeixies per primer cop a la universitat.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar original i fotocòpia del certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti un grau de discapacitat mínim del 33 %. El document ha d'informar del grau, tipus d'afecció i la data de nova revisió, o bé especificar si és permanent/definitiu.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar la resolució administrativa corresponent (original i fotocòpia). En el cas del cònjuge o dels fills, la resolució haurà d’anar acompanyada d’una fotocòpia del llibre de família.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

En el moment de matricular-te hauràs de presentar algun d’aquests documents:

 • Ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de delicte de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció.
 • Sentència judicial condenmatòria definitiva o ferma, amb valideda per a tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accesòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.
 • Sentènia absolutòria no ferma, amb validesa per a tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d'aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

A més d'aquesta documentació, cal aportar una fotocòpia del llibre de familia en el cas dels fills dependents de les vícitimes.

ATENCIÓ: No caldrà que presentis aquesta documentació si ja la vas portar durant el curs acadèmic anterior.

Tindràs gratuïtat en la part del preu públic de la matrícula de tots els crèdits dels quals et matriculis.

Premis

Ajudes

Beques de caràcter general i mobilitat (Ministerio de Educación)
Per a més informació, entreu al web d’AGAUR o al web del Ministeri d’Ensenyament. La data màxima per a la presentació de sol·licituds finalitza a mitjans d’octubre. (és necessari confirmar aquesta informació aquí).

 • Requisits econòmics: consultar els límits de renta i patrimoni establerts a la convocatòria.
 • Requisits acadèmics: has d'estar matriculat al curs que inicia amb un mínim de crèdits per als estudis que realitza, així com haver-ho estat al curs anterior.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres
*

* Campos obligatorios

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalitat: Finalitat 1: Atendre les sol·licituds dels interessats. Finalitat 2: Enviament de comunicacions comercials; Legitimació: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinataris: No es cediran dades a tercers; Drets: L’interessat té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional; Ubicació: Pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: https://www.esci.upf.edu/ca/politica-privacitat-cookies/rgpd-contactes